intTypePromotion=1

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
2
download

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 3670/TC H Q­K T T T  n g µy  14  th¸ng 11 q n¨ m  1996  Ò  viÖc h íng d É n   v thùc hi Ö n   ¶ n g  gi¸ B b a n  h µ n h  kÌ m  theo q u y Õt ® Þ n h  sè 975 T C/T C T KÝnh   göi:­Côc       H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè, Ngµy 29­ 1996 Bé  Tµi chÝnh ®∙ ban hµnh QuyÕt ®Þnh  sè 975  10­ TC/TCT  viÖc  vÒ  ban hµnh  b¶ng    gi¸mua    tèithiÓu  i t¹ cöa    khÈu    ®Ó tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn    thªm  mét  ®iÓm   sè  sau  ®©y: 1­ §èivíinh÷ng  Æt         m hµng  nhËp khÈu thuéc danh    môc  Nhµ   nícqu¶n    lý gi¸t×nh    thuÕ theo QuyÕt  ®Þnh  975  sè  TC/TCT  ngµy  10­ 29­ 1996  cña  Tµi Bé    chÝnh: VÒ     nguyªn  t¾c  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ, x©y    dùng    bæ sung    gi¸tÝnh thuÕ  thùc hiÖn theo ®óng    néi dung  QuyÕt ®Þnh  975  sè  TC/TCT  c¸c v¨n  vµ    b¶n  cña Tæng  côc  híng dÉn  íc®©y. ®∙    tr   2­        Æt   §èi víic¸c m hµng nhËp  khÈu  kh«ng  thuéc danh  môc  Æt   m hµng  Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ, nÕu   ®ñ     cã  ®iÒu  kiÖn    dông    ®Ó ¸p  gi¸tÝnh  thuÕ theo    hîp ®ång  quy  nh  ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    2  QuyÕt  ®Þnh  975  sè  TC/TCT  ngµy  10­ 29­ 1996;cã    ®Çy  bé  ®ñ  chøng      thanh    tõ hîp lÖ  to¸nqua  ng©n  hµng,   th×  îc¸p dông    ®     gi¸tÝnh thuÕ theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång    (gi¸nµy bao  gåm  c¶  chiphÝ    vËn  chuyÓn  b¶o  vµ  hiÓm       ­ Gi¸ CIF) phï hîp          víic¸c chøng    lÖ tõ hîp  kh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc mua hµng,b¸n hµng.     Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè cÇn u  viÖc  l ý  kiÓm       ®ång  tragi¸hîp  cña nh÷ng  êng  tr hîp trªn,nÕu     ph¸thiÖn  gian    cã  lËn trong    gi¸hoÆc       gi¸hîp ®ång  qu¸ thÊp (30%       víigi¸CIF  trëlªn)so      trung b×nh    cöa khÈu  th× b¸o c¸o  Tæng  côc    ®Ó xem       xÐt gi¶iquyÕt. 3­ QuyÕt  ®Þnh   nµy thay thÕ c¸c  QuyÕt  ®Þnh   1187  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  11­ 20­ 1995; QuyÕt    ®Þnh  146  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  3­ 01­ 1996  cña  Bé  Tµi chÝnh, c«ng    v¨n  3226  sè  TC/HQ/KTTT  ngµy  12­ 22­ 1995; c«ng    v¨n sè  605  TCHQ/KTTT  ngµy  3­ 8­ 1996  cña Tæng   côc    H¶i quan  thay thÕ    vµ    tÊtc¶  c¸c quyÕt    ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  Côc    do  H¶i quan ®Þa   ph¬ng  x©y  ®∙  dùng    bæ sung  íc ngµy  11­ tr   15­ 1996. Tõ    ngµy  11­ 15­ 1996    Æt   c¸c m hµng  thuéc  danh  môc  Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ, nÕu    kh«ng  gi¸trong QuyÕt  cã      ®Þnh  975  sè  TC/TCT  cña  Tµi chÝnh  Bé    th× Côc H¶i  quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  ph¶i x©y    dùng    bæ sung theo  ®óng  quy  ®Þnh  cña  QuyÕt  ®Þnh  sè 975  TC/TCT  cña  TµichÝnh. Bé    4­ Trêng hîp  Æt   m hµng cïng  quy  cã  ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  i   t¹  QuyÕt  c¸c ®Þnh   975  sè  TC/TCT;  353  sè  TC/TCT   ngµy  4­ 22­ 1994; sè    1400  TC/TCT  ngµy  12­ 29­ 1994;sè   143  TC/TCT  ngµy  2­ 23­ 1995 cña  TµichÝnh    Bé    th× thùc  hiÖn theo    gi¸tÝnh thuÕ  iQuyÕt  t¹  ®Þnh   975  sè  TC/TCT  ngµy  10­ 29­ 1996  cña  TµichÝnh. Bé    5­ ViÖc b¸o  gi¸tÝnh  c¸o    thuÕ vÉn thùc hiÖn    theo    néidung    b¶n  c¸c v¨n  híng dÉn  íc®©y    tr   cña  Tæng  côc.
  2. 2 C«ng  v¨n nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy  11­ 15­ 1996. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng  ¾c   m th× Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng kÞp    thêib¸o  c¸o vÒ    Tæng  côc    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2