Công văn 38/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
2
download

Công văn 38/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 38/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý số ngoại tệ dự trữ và chưa sử dụng trong ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 38/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  38/1998/CV­N H N N 7 N h s n g µ y  10 th¸ng 1 n¨ m  1998 K Ýnh  öi: ­Gi¸m  c    g      ®è Chi nh¸nh NHNN     c¸ctØnh,thµnh  è   ph            ­Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹i, ®è     h Th m    Ng ©n  µng  ªndoanh,Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi     h li      Ng h n  T¹i§iÒu  Quy Õt  nh     2  ®Þ 396/TTg  µy  8­ ng 4­ 1994  ña  ñ   íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  Ò   Öc    v vi bæ sung,söa  æi  ét  è  iÓ m   Ò     ® m s® v qu¶n  ýngo¹itÖ  l    trong t×nh    h×nh  íiquy  nh: m  ®Þ "C¸ctæ    chøc,®¬n  Þ  îcgi÷l¹ m ét  Çn  ¹itÖ  ã    µikho¶n      v ®      i ph ngo   c trªnt   ®Ó ®¶m  b¶o  ôc  ô  ph v cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  n   Þ   ×nh.  c ®¬ v m Ph Çn  ¹itÖ  ngo   cßn  ¹ cha  ö  ông  l  i sd trong quý    ph¶ib¸n  ¹ cho    ©n   µng    l i c¸c Ng h vµ c«ng    µichÝnh  îcphÐp  tyt   ®  kinhdoanh  ¹itÖ.. "   ngo   . T¹i®iÓ m   Th«ng     2  t12/TT­NH7   µy  9­ ng 5­ 1994  ña  ©n   µng  µ   íc c Ng h Nh n   híng dÉn    µnh    thih Quy Õt  nh  ®Þ 396/TTg quy  nh: ®Þ "Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ïng víi Ng h Nh n     ph c    Gi¸m  ®èc      c¸cChi nh¸nh  ©n  µng    a  µn..  Ýnh  Ng h trªn®Þ b .t to¸n,   nh  è  ¹itÖ    ®Þ x¸c s ngo   cÇn  ÷ l¹ trong quý    ö  ông  µ  è  ¹itÖ  ¹m  êicha  ö  ông  gi   i     ®Ó s d v s ngo   t th   sd trong  quý  ña    chøc,®¬n  Þ... µ  c c¸c tæ    v   th«ng  v b¸o cho    ©n  µng, c«ng    µi c¸c ng h   ty t   chÝnh    a  µn    trªn®Þ b ®Ó mua  è  ¹itÖ  ãitrªn" s ngo   n   . T¹i®iÓ m       2.1 quy  nh:  Öc  Ýnh  ®Þ "Vi t to¸n,x¸c ®Þnh  è  ¹itÖ  n  Þ     s ngo   ®¬ v cÇn  ÷ l¹ ®Ó   ö  ông  gi   i   sd trong quý  µ  è  ¹itÖ  ¹m  êicha  ö  ông  n     v s ngo   t th   sd ®Õ trongquý  ùa    Õ   ¹ch thu chingo¹itÖ  ña  ý.. "   d trªnk ho         c qu . Tuy nhiªn,trong thêigian qua, do    n  Þ  a  Ëp  îckÕ   ¹ch             c¸c ®¬ v ch l ®   ho thu chingo¹itÖ  µ      v Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ïng    Ng h Nh n       ph c c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹itrªn®Þa  µn  a  Ýnh    îcsè  ¹itÖ  ¹m  êich­ h Th m    b ch t to¸n®   ngo   t th   a  ö  ông  sd trong quý  ña  n  Þ    c ®¬ v nªn  quy  nh    Én  a  iÓn khai® îc. ®Þ trªnv ch tr       Do  ,  ∙  ®ã ® x¶y    ×nh  ¹ng:trong khic¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹ikh«ng  ã    ra t tr       h Th m  c ®ñ ngo¹itÖ    ¸p    ®Ó ® øng  cho nhu  Çu  Ëp  Èu  ña    n  Þ  c nh kh c c¸c®¬ v kinh tÕ,th× c¸c     ®¬n   Þ   v kh¸c l¹   i g¨m  ÷ ngo¹itÖ    µikho¶n. Sè   ¹itÖ  µy    ©n   gi     trªnt     ngo   n c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i chØ   ö  ông  îc m ét  Çn,  ét  Çn  Th m  sd ®  ph m ph ph¶i®em   öi ë  íc   g n  ngoµi,trong khic¸c ®¬n  Þ  Õu  ¹itÖ  ¹ ph¶i®i        v thi ngo   l   i   vay  íc ngoµi,g©y    n    l∙ng phÝ  cho  Òn  n kinhtÕ.   § Ó   ¾c  ôc  ÷ng  ån  ¹  kh ph nh t ti trªn,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu   ®è Ng h Nh n     cÇu: 1. Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n       ph ph¶iphèihîp  íi     v  c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i trªn®Þa   µn  ùc hiÖn    h Th m    b th   nghiªm  óc §iÒu  Quy Õt  t  2  ®Þnh  396/TTg  µy  8­ ng 4­ 1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  iÓ m   Th«ng   c Th t Ch ph v ® 2  t 12/TT­ NH7   µy  9­ ng 5­ 1994  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 2.§ Ó   ¶m    ® b¶o    chøc,®¬n  Þ  ã  Ó  c¸ctæ    v c th mua  îcngo¹itÖ    ã    ®    khic nhu cÇu  µ  v tr¸nh bÞ   Öt thßi vÒ   û        thi     t gi¸khi mua  b¸n  ¹itÖ  íiNg ©n   µng, ngo   v   h   Thèng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh  ®è Ng h Nh n   h Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   giao dÞch  èi   h  ®o¸ikÌm    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/1998/Q§­ NHNN7   µy  01­ ng 10­ 1998.C¸c      tæ
  2. 2 chøc,®¬n  Þ  Ó  c¸cdoanh    v (k c¶    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµithuéc ®èi t ng c v ®Ç tn        î   ® îcNhµ   íc®¶m     n  b¶o  ©n  i ngo¹itÖ) khicã  c ®è         nhu  Çu, ® îcphÐp  ù li   Ö   c   t   ªnh víic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i mua   ¹itÖ  ¹  ©n  µng  íih×nh     h Th m  ngo   t i ng h d  thøc mua   ngo¹itÖ    giao  ngay (spot)  ã  ú  ¹n  , k h (forward)vµ  c   ho¸n  æi  ® (swap) theo      quy ®Þnh  ¹  tiQuy  Õ   ãi trªn®Ó   ¸p  ch n     ® øng  cho nhu  Çu  ¹itÖ  ña  chøc, c ngo   c tæ    ®¬n  Þ  × nh. vm 3. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cã    iÒu  Ön  Ng ©n   µng  µ   íc   Ng h Th m   ®ñ ® ki do  h Nh n   quy  nh   Çn  ùc  Ön  ím  Öc    Êp  Êy  Ðp  ®Þ c th hi s vi xin c gi ph tham  gia giao  Þch  d ngo¹itÖ  ã  ú  ¹n  µ    c k h v ho¸n  æi  ® theo    c¸c quy  nh  ®Þ nªu trong Quy  Õ   ãi ch n   trªn. Ng ©n   µng  µ   íc th«ng  h Nh n   b¸o    ®Ó Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c Ng h Nh n     tØnh, thµnh  è  èi hîp  íic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i trªn®Þa   µn  µ      ph ph   v     h Th m    b v c¸c tæ chøc  n  Þ    ùc hiÖn. ®¬ v ®Ó th  
Đồng bộ tài khoản