intTypePromotion=1

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 395/G S Q L  n g µy  11 th¸ng 02 n¨ m  1998  Ò   T v viÖc n h Ë n  tê khai n g u å n  gèc  xe «t«,  xe  ¾ n  m ¸ y. g KÝnh   göi:   Côc  H¶i quan thµnh  phè  Néi,H¶i  Hµ    Phßng,  HCM,   TP  Bµ  RÞa  Vòng  Tµu, B×nh   ¬ng,  D §ång Nai, NghÖ     An,  Hµ TÜnh,  Qu¶ng  Nam   N½ng,  §µ  Qu¶ng  TrÞ. Ngµy  20/01/1998,Bé    Giao  th«ng VËn    cã  t¶i®∙  QuyÕt  ®Þnh  130/1998/ Q§­BGTVT   ban hµnh  Quy ®Þnh    kü  Hå s¬  thuËt cÊp    cho ph¬ng  tiÖn  gií  c¬  i ® êng  ® îcs¶n  bé    xuÊt l¾p    i   r¸pt¹  ViÖt nam       (göikÌm);tiÕp      ®ã ngµy  9/2/1998  Bé Giao th«ng  VËn    chñ    t¶i®∙  tr×cuéc  häp  bµn biÖn ph¸p ®¬n  gi¶n ho¸ thñ      tôc ®¨ng  ®èi víiph¬ng    ký      tiÖn c¬    êng  s¶n    gií ® i bé  xuÊt,l¾p      r¸ptrong nícvíi       sù tham    gia cña    ®¹i diÖn V¨n  phßng ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh, Bé    Th¬ng  m¹i,Bé        Néi vô,Tæng  côc    H¶i quan  ®∙  vµ  thèng  nhÊt nh    sau: 1. H¶i quan      vÉn    x¸c nhËn  khainguån  Tê    gèc  «t«,xe  xe    g¾n  m¸y nhËp  khÈu        linhkiÖn  ®èi víi bé    c¸c nhËp khÈu  ®ñ  khung,sè  cã  sè    m¸y  ®ãng      tõ níc ngoµivµ  nguyªn chiÕc.   xe    2. C¸c  linhkiÖn  «    g¾n    bé    xe  t«,xe  m¸y  nhËp khÈu    ®Ó l¾p    r¸ptrong níc     khilµm          thñ tôcH¶i quan  cha  sè  cã  khung,sè    m¸y  hoÆc  chØ  khung  sè  hoÆc   sè m¸y  H¶i quan  cø  b¶n  th×    c¨n  v¨n  cho  phÐp cña  Th¬ng    c¸c tiªu Bé  m¹i vµ      chuÈn  l¾p    r¸p theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh    ®Ó hoµn  thµnh thñ    tôc H¶i quan  cho toµn  l«linhkiÖn  bé      nhËp khÈu; H¶i quan      kh«ng    x¸c nhËn  khainguån  Tê    gèc  «t«,xe  xe    g¾n  m¸y nhËp khÈu cho  i lo¹ nµy.   3. Quy    ®Þnh    trªn®©y    ¸p dông        c¸c linhkiÖn  nhËp  ®èi víi c¶      tÊt ®∙  khÈu  nhng  cha  x¸cnhËn  khainguån  ký    Tê    gèc. Tæng   côc th«ng b¸o    ®Ó Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè biÕt,tr     iÓn khaithùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c       Tæng        cã    b¸o c¸o vÒ  côc    chØ  ®Ó cã  ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2