intTypePromotion=1

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 4170 T C/T C T  n g µ y  22 th¸ng 11 n¨ m  1997 v Ò  viÖc triÓn  hai d¸n te m   µ n g  n h Ë p  k h È u k h KÝnh   göi:UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Qua  iÓn khaiviÖc  tr     d¸n tem  m Æt   3  hµng nhËp  khÈu, mét  ®Þa     sè  ph­ ¬ng  víng m ¾c     cã    hái,sau      ®∙  khiLiªnBé  bµn  thèng nhÊt,Bé      Tµi chÝnh thay  m Æt     tr¶lêi sau: LiªnBé      nh  1.Nh÷ng  êng      tr hîp kinhdoanh    nhng  kh«ng ®¨ng  kª khainép  ký      thuÕ  nh­ ng    kª khaicã    hµng   ho¸ ph¶id¸n    tem  c¬  th×  quan  ThuÕ   biªnb¶n    lËp    viph¹m  vÒ ®¨ng  kª khainép  ký      thuÕ, ra quyÕt      ®Þnh  lýthu thuÕ  xö      doanh        thu,lîtøc i kh©u u  l th«ng  ph¹tviph¹m  vµ      hµnh chÝnh  thuÕ    vÒ  tuú theo møc  viph¹m, ®é      sau  míid¸n  ®ã    tem. Trêng      hîp kh«ng  thuéc ®èi t      îng kinh doanh    nhng  khèi cã    l hµng  îng  ho¸      khaith×  línxin kª    ph¸ttê khaivµ        tiÕp  nhËn    tê khai®∙  khai   kª    nhng  cha d¸n tem,      ®îigi¶iquyÕt  sau. NÕu     ph¸thiÖn    ®èi  îng  t nµy  tiÕp    tay cho     îng kinh doanh    c¸c ®èi t     ®Ó ph©n    t¸nhµng    hµng    sÏbÞ  ho¸ th×  ho¸ ®ã    xö  lýtÞch    thu. 2. Trong      thêigian    kª khaitõ ngµy  ®Õn       15  ngµy  30/11/97,khikiÓm         tra x¸c nhËn      tê khai,c¸c tr     êng  hîp thõa  víikª  so    khaiban    ®Çu, nÕu  ®ñ     cã  ho¸ ®¬n, chøng      theo  tõ hîp lÖ  quy ®Þnh    ph¸tsinh tõ sau      ngµy    kª khaith×    cho  kª  khaibæ     sung  d¸n  vµ  tem, kh«ng  ph¹t;   êng      xö    tr c¸c hîp thiÕu  víi   so    khaiban  kª   ®Çu,  chØ  chÊp  nhËn  nÕu  c¬  ®ã   b¸n  do  së  ®∙  hµng  cã  vµ  ®Çy       ®ñ ho¸ ®¬n  b¸n hµng    trong kho¶ng      thêigian tõngµy      nép      têkª khai®Õn     ngµy    d¸n tem    ®Ó chøng  minh. 3. C¬    quan  ThuÕ   c¬  vµ  quan  Qu¶n    lýthÞ  êng  tr phèihîp chÆt        chÏtrong   viÖc ph¸ttê khai,híng        dÉn  khai,thu    kª    tê khai.§éng      chøc  c¸   viªnc¸c tæ  vµ    nh©n  kinh doanh    ph¶ihoµn    thµnh viÖc    kª khaivµ    nép    tê khaichËm     nhÊt lµ     ®Õn  16h ngµy 30/11/1997.Sau    trªn,   thuÕ, c¸n bé    thêih¹n    bé  c¸n     qu¶n    lýthÞ  tr êng kh«ng  îcnhËn    ®   têkhaicña    ®èi t     bÊt kú   îng nµo. Trêng      hîp c¸ biÖt,ë    ®Þa  bµn phêng,x∙nµo    quan      mµ c¬  Qu¶n    lýthÞ  ­ tr êng  cha  trÝ ®ñ    ®Ó   bè    c¸n bé  phèihîp tiÕp nhËn, kiÓm               tra,x¸c nhËn    tê khai  th× Ban    chØ ®¹o thèng  nhÊt ®Ó   quan    c¬  ThuÕ   tiÕp nhËn      tê khaivµ  tem    d¸n  ®Ó  b¶o  ®¶m  ®óng    thêigian quy    ®Þnh  th«ng  l¹ cho  quan  vµ  b¸o    i c¬  Qu¶n   lý thÞ  êng. tr 4.VÒ     chÊtl    îng hµng      ho¸ kª khaithùc hiÖn      theo C«ng    4996/1997/   v¨n sè  TM   ngµy 11/11/1997 cña  Th¬ng    Bé  m¹i.
  2. 2 5. §èivíi        qu¹t®iÖn    i c¸clo¹ nhËp    khÈu,chØ  tem          d¸n  ®èi víiqu¹t®iÖn  sö  dông  ®éc    lËp,kh«ng    d¸n tem    qu¹t®iÖn    ®Ó g¾n    víim¸y  mãc  thiÕtbÞ    kh¸c. 6.§èivíi ®¹p        xe  nhËp  khÈu  chØ    d¸n tem      ®¹p  ®èi víixe  nguyªn chiÕc.   §èi víixe      ®¹p  nhËp khÈu  nguyªn chiÕc      Æt   cò, lµ m hµng nhµ    níc cÊm   nhËp, nÕu    kinh doanh      c¸c hé    ®Ò nghÞ  cho  tem  tr   ¾t  d¸n  th×  ícm vÉn cho    kª khai,       têkhainhng  thu   cha    d¸n tem,chê      gi¶iquyÕt sau.   7.§èivíi îuchainhËp          r   khÈu,d¸n    tem    c¸clo¹ r   tÊtc¶    i îuchai,    kh«ng  ph©n  biÖtlín,     nhá. Bé    Tµi chÝnh thay  Æt   m Liªn Bé      ®Ò nghÞ  UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè  quan t©m chØ  ®¹o thùc hiÖn      tètchñ  ¬ng  tem  m Æt   tr d¸n  3  hµng nhËp  khÈu,  gãp  phÇn  vµo cuéc ®Êu  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2