Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
2
download

Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ tæng côc thuÕ sè 4202 TCT/AC  ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc sö dông biªn lai  thu tiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   122/2002/Q§­BTC   ngµy   30/9/2002 vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  58/2003/Q§­BTC ngµy 16/4/2003   cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc ban hµnh Biªn lai thu   tiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mÉu CTT 45B, CTT 45C; Tæng   côc thuÕ   ®∙ in, ph¸t hµnh 5 lo¹i biªn lai thu tiÒn ph¹t   vi ph¹m hµnh chÝnh cã mÖnh gi¸; dïng ®Ó thu tiÒn ph¹t t¹i   chç  theo thñ  tôc  ®¬n gi¶n, møc ph¹t tiÒn tõ  5.000  ®ång   ®Õn 100.000  ®ång. Nhng cho  ®Õn nay cã  mét sè  tØnh, thµnh   phè  cha sö  dông lo¹i biªn lai nµy  ®Ó  thu ph¹t hµnh chÝnh   nªn: 1.   Khi   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cã   møc   ph¹t   tõ  100.000  ®ång trë  xuèng nhng kh«ng dïng biªn lai thu tiÒn  ph¹t cã  mÖnh gi¸  ®Ó  thu tiÒn ph¹t t¹i chç  mµ  vÉn yªu cÇu   ngêi nép ph¹t ph¶i  ®Õn Kho b¹c nép tiÒn ph¹t, g©y  ïn t¾c  vµ kh«ng thuËn tiÖn. 2.   Mét   sè   ngµnh   sö   dông   biªn   lai   thu   tiÒn   ph¹t   vi  ph¹m hµnh chÝnh sai quy  ®Þnh,  ®∙ dïng biªn lai thu tiÒn  ph¹t   ­   mÉu   CTT45   (lo¹i   kh«ng   cã   mÖnh   gi¸)   ®Ó   thu   tiÒn  ph¹t t¹i chç, kÓ c¶ møc ph¹t díi 100.000 ®ång. §Ó  kh¾c phôc t×nh tr¹ng nªu trªn, Tæng côc thuÕ  yªu   cÇu Côc ThuÕ  c¸c tØnh, thµnh phè  cÇn ph¶i kiÓm tra chÊn  chØnh, theo dâi, qu¶n lý  viÖc sö  dông Biªn lai thu tiÒn  ph¹t ®óng quy ®Þnh. Phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp,  c¸c ngµnh cã thÈm quyÒn xö ph¹t hµnh chÝnh ë ®Þa ph¬ng ®Ó  híng dÉn sö dông ®óng lo¹i biªn lai, khi thu tiÒn ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh. §èi víi c¸c trêng hîp thu tiÒn ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh møc ph¹t tõ  100.000  ®ång trë  xuèng nhÊt  thiÕt   ph¶i   dïng   biªn   lai   thu   tiÒn   ph¹t   cã   mÖnh   gi¸   ®Ó  thu, tr¸nh g©y phiÒn hµ cho ngêi nép ph¹t.
Đồng bộ tài khoản