Công văn 4220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

Công văn 4220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4220/VPCP-KTN V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008 vốn cho các dự án xi măng Kính - Bộ Xây dựng; gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn tối thiểu cần cho các dự án xi măng theo thứ tự tiến độ thời gian đưa vào sản xuất hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời làm việc với Ngân hàng Nhà nước để giải quyết vốn cho các dự án. Trường hợp có khó khăn, vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng CP, các PTTg CP; - Các Bộ: TC, KH&ĐT; - HH Xi măng VN, TCTCN Xi măng VN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản