Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan dến đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c T h u Õ  ­  é   µi c h Ý n h   è  447 T C T/ N V 7   T BT S n g µ y  23 th¸ng 1 n¨ m  2002 V Ò   Ö c C/s  vi thu liªn u a n    q ® Õ n  ® Ê t ® ai KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  õa  Th ThiªnHu Õ   Tr¶  êic«ng  sè  l  v¨n  59/CT­   µy  NV ng 9/1/2002  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  õa   Th Thiªn Hu Õ   ái vÒ   íng  ¾ c     h  v m trong  Öc  ùc  Ön  Ýnh  vi th hi ch s¸ch thu  Òn  ö  ti s dông  t;Tæng  ôc  Õ   ã    Õn    ®Ê   c Thu c ý ki nh sau: T¹i Kho¶n 3, §iÒu 3, M ôc  I, NghÞ  ®Þnh  sè  38/2000/N§­  ngµy  CP 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò     Òn sö  ông  t    Ch ph v thu ti   d ®Ê quy  nh  i t ng kh«ng  ®Þ ®è  î   ph¶i nép  Òn  ö  ông  t  µ ngêi ®ang  ö  ông  t  ã  Êy  ê hîp  Ö  Ò     ti s d ®Ê l     sd ®Ê c gi t   lv quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 3  ®Þ s 17/1999/N§­   CP ngµy 29/3/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Theo quy  nh    êng  îp  êi sö  ông  t  ã  Êy  ê hîp  Ö  Ò   ®Þ trªntr h ng   d ®Ê c gi t   lv quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 3  ®Þ s 17/1999/N§­   CP ngµy  29/3/1999 cña  Ýnh  ñ  × kh«ng    Ch ph th   ph¶inép  Òn sö  ông  t.   ti   d ®Ê Trêng  îp ngêi®ang  ö  ông  t  µ   h    sd ®Ê m kh«ng  ã  Êy têhîp lÖ  Ò   Òn   c gi       v quy sö  ông  ¸tnhng  ïhîp víi d ®  ph       quy  ¹ch,kh«ng  ã  ho   c tranh chÊp,khi® îcc¬          quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn  Êp  Êy  n   th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×  nh quy sd ®Ê th ph¶i   nép  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê theo    èc  êigian  ö  ông  t    c¸c m th   sd ®Ê nh quy  nh  ¹ ®Þ ti  Kho¶n   1,Kho¶n    Òu    ôc  , 2,§i 7,M II NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   ña  Ýnh  CP c Ch phñ  nªu trªn, µ    chØ    ông  i víi Ön  Ých  t  v ¸p d ®è     di t ®Ê trong thêih¹n      møc  t  , ®Ê ë   ®èi  íiphÇn  Ön  Ých  t  îth¹n  v  di t ®Ê v   møc   t    ®Ê ë ph¶inép    100%   Òn  ö  ông  ti s d ®Êt. Tæng  ôc  c Thu Õ  th«ng  ®Ó   ôc  Õ  b¸o  C thu tØnh  õa  Th ThiªnHu Õ   Õtvµ    bi   thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản