Công văn 458/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 458/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 458/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ôtô, xe gắn máy ngoài đường mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 458/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   TæN G   CôC   H¶I QUAN   458/TCHQ­GSQL   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   14  2  1996    VÒ VIÖC   NHËP   KHÈU   «T«, XE   ¾ N     G M¸Y  OµI  êNG   NG ® MËU   DÞCH   KÝnh   göi: ­Vô      xuÊt  nhËp  khÈu   Th¬ng  ­Bé  m¹i ­Tæng     côc  thuÕ   Tµi chÝnh ­Bé    C¨n  chØ  cø  ®¹o cña ChÝnh  phñ  i t¹ C«ng    343/KTTH    v¨n sè  ngµy  01­ 30­ 1996  viÖc  vÒ  nhËp  khÈu  «t«,xe  xe    g¾n   m¸y ngoµi® êng    mËu  dÞch, Tæng     côc H¶i quan  th¶o  dù  v¨n b¶n híng dÉn  Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng thùc  hiÖn theo néidung      sau: 1. ViÖc    nhËp khÈu  «t«,xe  b¸nh  xe    2  g¾n  m¸y  cña     îng c¬  c¸c ®èi t   quan,   c¸nh©n      nícngoµi: ­VÒ     nguyªn t¾c,c¸c®èi t       quan,tæ         îng lµc¸cc¬    chøc    nícngoµi,     nh©n  c¸ nícngoµichØ  îcphÐp      ®   nhËp khÈu    dông  ®Ó sö  (theo tiªuchuÈn      ®Þnh îng) l   c¸cph¬ng    tiÖn míilµ«t« vµ  g¾n          xe  m¸y. ­ C¸c    ®èi îng ® îc hëng  ®∙ithuéc  t     u    NghÞ  ®Þnh  73/CP ngµy  7­ 30­ 1994  cña ChÝnh  phñ  îc phÐp  ®   nhËp khÈu    c¸c ph¬ng tiÖn  qua  dông    ®∙  sö  lµ xe  «t« vµ  2    xe  b¸nh  g¾n   m¸y    víi®iÒu kiÖn:lµ xe      mang    quan  tªnc¬  hoÆc   ngêi  ®øng  ®Çu   quan  c¬  (kh«ng    gi¶iquyÕt xe    cña      c¸cc¸nh©n)    dichuyÓn      tõtrôsë  nµy ®Õn     kh¸c. trôsë  2.ViÖc    nhËp  khÈu    2  «t«,xe  b¸nh  g¾n  m¸y  cña  ngêiViÖtNam   îccö      ®   ®i  c«ng      t¸c, ®éng, häc  ë    lao   tËp  nícngoµi: C¸c   îng nµy,vÒ  ®èi t     nguyªn t¾c    chØ  îcnhËp  ®   khÈu  khi®∙  xe    kÕt thóc  nhiÖm   c«ng      kú  t¸c,lao ®éng, häc    tËp  níc ngoµi.Trêng  nhËp  ë      hîp  khÈu xe  trong khicha      kÕt  thóc nhiÖm   ® îccoilµviph¹m    kú          quy ®Þnh cña  Nhµ    nícvÒ  nhËp  khÈu  ngoµi® êng  xe    mËu  dÞch. a) C¸c  ®èi îng  th©n  t cã  phËn  ngo¹igiao    (hé chiÕu ngo¹igiao    Bé    ­ do  Ngo¹igiao    Nhµ   nícViÖt Nam     cÊp) sau      khikÕt thóc nhiÖm   c«ng    níc   kú  t¸cë    ngoµitheo    chÕ    ®é hiÖn  hµnh    níc ® îc mang  01  míi,nÕu    khivÒ      vÒ  xe    lµ xe  ®∙ qua  dông  níc ngoµi,ngêi nhËp  ph¶i ®¶m   sö  ë        xe    b¶o  ®iÒu kiÖn  cã  ®∙  b»ng        l¸ xe, c¸c giÊy    h÷u  li   i tê së  cã  ªnquan ®Õn   chiÕc  ph¶inép    xe    ®ñ thuÕ  theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn  hµnh. b) C¸c   îng lµngêiViÖtNam       ®èi t         lao®éng, häc  sau      tËp  khikÕt  thóc thêi     gian c«ng    i     t¸ct¹ nícngoµimçi        c¸ nh©n  îc® a  01  g¾n  ®   vÒ  xe  m¸y    ph¶i míivµ    nép thuÕ  theo LuËt ®Þnh.     3.§èivíi       chÕ  quµ  ®é  biÕu    «t«,xe  lµxe    g¾n m¸y: VÒ   nguyªn t¾c    cÇn    h¹n chÕ  quµ  biÕu    «t«,xe  lµxe    g¾n m¸y.
  2. 2 ­Trêng      hîp quµ  biÕu      g¾n  lµ«t«,xe  m¸y cho    c¸nh©n, gia®×nh      chØ    gi¶i quyÕt      thñ tôc ®èi    víiquµ biÕu    míi.Ngoµi viÖc  lµ xe      thùc hiÖn    nghÜa  vÒ  vô  thuÕ, ngêi nhËn      quµ  biÕu ph¶i nép    ph¹tvÒ     viÖc   vi ph¹m chÝnh  s¸ch  Æt   m hµng. ­ Trêng    quµ    hîp xe  biÕu  cho    chøc,®oµn  c¸c tæ    thÓ  cÇn  ph¶icã  kiÕn    ý  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n ®¬n  nhËn    vÞ  xe, ph¶ithùc hiÖn      chÕ       ®é ghi t¨ng tµi     s¶n theo  quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  ph¶ithùc hiÖn  Bé    vµ      ®Çy     ®ñ nghÜa  vô  vÒ thuÕ  quy ®Þnh. 4.Xö        lýviph¹m: ­ Nh÷ng      viph¹m  viÖc  vÒ  nhËp khÈu  ®∙  xe  qua  dông  sö  cña     îng c¸c®èi t   lµ c¬    quan, tæ    chøc, c¸ nh©n      ngêi níc ngoµi,Côc          H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè kh«ng lµm      thñ tôc nhËp  khÈu, lËp      biªnb¶n    viph¹m  b¸o    Tæng   vµ  c¸o vÒ  côc. ­ C¸c      viph¹m  nhËp  vÒ  khÈu  cña     îng ngêiViÖtNam   xe  c¸c®èi t       c«ng    t¸c, lao ®éng,    häc tËp  níc ngoµi göi vÒ,  quµ  ë        xe  biÕu (nh    êng  c¸c tr hîp nhËp  khÈu  khicha  xe    kÕt thóc nhiÖm   c«ng      kú  t¸c,nhËp khÈu  ®∙  xe  qua  dông  sö  hoÆc   nhËp khÈu  l tõ 02  sè îng    chiÕc  ®Òu         coilµ viph¹m).Côc      H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng      lËp biªnb¶n    lýtheo thÈm  ®Ó xö      quyÒn. V¨n  b¶n  híng dÉn    nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ban  hµnh. §Ò   nghÞ quý  tham    kiÕn    Bé  giaý  ®Ó Tæng  côc    H¶iquan  iÓnkhaihíng tr       dÉn  thùc hiÖn.   §Õn  ngµy  3­ 1­ 1996  kh«ng  nhËn  îc ý  ®   kiÕn tham    gia,Tæng  côc    H¶i quan    sÏhíng dÉn    thùc hiÖn    theo néidung      trªn.
Đồng bộ tài khoản