Công văn 467/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
5
download

Công văn 467/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 467/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 3 Vùng kinh tế trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 467/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ ------------------ Số: 467/BXD-HTKT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 3 Vùng kinh tế trọng điểm. Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 3 Vùng kinh tế trọng điểm. Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 12/9/2008, 1336/QĐ-TTg ngày 22/9/2008, 1440/QĐ-TTg ngày 6/10/2008 về việc phê duyệt quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng đề nghị: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 3 Vùng kinh tế trọng điểm tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn phù hợp với quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 Vùng kinh tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Báo cáo tình hình và kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch trên về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2009./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - VP BCĐ Điều phối phát triển các Vùng KTTĐ; - Lưu VP, Cục HTKT. Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản