Công văn 485-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
269
lượt xem
1
download

Công văn 485-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 485-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc sơ kết công tác triển khai thực hiện Luật NSNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 485-TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  485/TC/N S N N  n g µ y  26 th¸ng 2 n¨ m  1998 BT s v Ò   Ö c s ¬  k Õ t  n g    tri Ó n khai th ù c hi Ö n vi c« t¸c L u Ë t N g © n  s¸ch n h µ  n íc K Ý nh   öi: g  ­ C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh   ñ,  ¬   thu Ch ph c quan  Trung  ng, c¸c  oµn  Ó, ¬ ® th ­UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    c¸c    ph tr   Trung  ng, ¬ LuËt Ng ©n     s¸ch nhµ  íc ® îc Quèc  éikho¸ IX,kú  äp    n    h      h thø  th«ng    9  qua ngµy  20/3/1996 vµ  ã  Öu  ùctõ ngµy    c hi l     1997.Sau  ét    m n¨m  ùc hiÖn,nhê  ã  th     c sù  è  ¾ng  ña    µnh, c¸c cÊp  õ Trung  ng  n   a   ¬ng, c«ng    cg c c¸c ng    t  ¬ ®Õ ®Þ ph   t¸c thùc hiÖn  iÓn khaiLuËt Ng ©n    tr       s¸ch nhµ  ícbíc®Ç u   t® îcnh÷ng  Õt      n    ®¹     k qu¶ nhÊt ®Þnh.   § Ó   ã  c c¨n  tæng  îp  ¸nh    ×nh  ×nh  iÓn khaiLuËt  ©n   cø  h® gi¸t h tr     Ng s¸ch  nhµ  íc phôc  ô  n  v c«ng    t¸cnghiªn cøu, söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  m s quy  nh   ®Þ cÇn  Õtnh»m   µn  thi   ho chØnh  Ët  ©n   Lu Ng s¸ch  µ  íc vµ    nh n   c¸c v¨n  b¶n  íng  h dÉn    µnh,cho  ïhîp h¬n  íi thih   ph     v   cÇu  µ  ùc tiÔn qu¶n  ý; é  µichÝnh   yªu  v th     l  T   B ®Ò  nghÞ     é,  ¬  c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  Trung  ng    oµn  Ó, UBND     ¬ c¸c ® th   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ tæng  îp,ph¶n  h  ¸nh  Ò   é   µi chÝnh  ×nh  ×nh  iÓn khai thùc  Ön  Ët  vBT  t h tr     hi Lu Ng ©n s¸ch nhµ  íctheo c¸cnéidung  ñ  Õu    n      ch y sau: I. h ÷ n g  k Õ t q u ¶  ® ∙ ®¹ t ® î c:  N ­C«ng    chøc  iÓnkhaiLuËt Ng ©n    t¸ctæ  tr       s¸ch nhµ  íc.   n ­K Õt    qu¶  ùc hiÖn: th   +  ©n  Êp  ån    Öm  ô    ÷a c¸ccÊp  ©n  Ph c ngu thu,nhi v chigi     ng s¸ch. +  C«ng    t¸cqu¶n  ýthu vµ  Êp      ©n  l     c ph¸tching s¸ch qua    Kho  ¹c nhµ  íc. b  n +    ông  ña  Öc  ùc hiÖn  Ët Ng ©n  T¸c d c vi th   Lu   s¸ch nhµ  íc.   n II. h ÷ n g  k h ã  k h¨n, å n t¹i  N  t  trong q u¸ tr × nh t æ  c h ø c tri Ó n k h ai  th ù c hi Ö n  L u Ë t N g © n  s¸ch n h µ  n í c, t Ë p trung v µ o  c¸c v Ê n  ® Ò  s a u: 1. Tæ     chøc  Ëp  ù    õ c¬  ë  µ    Õttheo  ôc  ôcNg ©n  l d to¸nt   s v chiti   M l  s¸ch nhµ    níc®∙  ùc hiÖn  îccha  µ  ã    íng m ¾ c   ×.   th   ®  v c c¸cv   g 2. Ph ©n    ù    ©n    bæ d to¸nng s¸ch theo  ôc    m cho  n  Þ  ù    Êp  íi ã  ®¬ v d to¸nc d   c cÇn  ph¶ibæ     sung  öa  æi  iÓ m   µo. s® ® n
  2. 2 3. Quy Õt  nh  µ    ®Þ v giao  ©n  ng s¸ch  ã  ng  c ®ó quy  nh  ña  Ët vµ    ®Þ c Lu   c¸c v¨n b¶n  íng  Én    µnh  h d thih kh«ng, cã  ¶m    ® b¶o  Ëp  t trung  ©n  ñ  d ch kh«ng?  ViÖc c«ng  khaing©n    s¸ch cÇn  Ó  Ön  í møc    µo  µ    th hi t   i ®é n v theo    éidung  c¸c n   nµo? 4. NhiÖ m   ô      ña  õng  Êp  ©n    v thu,chic t c ng s¸ch ®∙  ï hîp víi ùc tiÔn vµ    ph       th     yªu cÇu    qu¶n  ýcha,cÇn  öa  æi  ÷ng  iÓ m   µo? l    s® nh ® n 5. Quy  ×nh vµ  ñ tôc tËp    tr   th     trung nguån    µ  Êp    ©n    thu v c ph¸tng s¸ch ® îc    thùc hiÖn    theo quy  nh  ã  íng  ¾ c   ×  ®Þ cv m g trong c¸c kh©u: (lËp dù    ý,        to¸n qu   kiÓm  so¸t å  s¬  chøng tõ, ®iÒu  chØnh  dù  to¸n, Êp ph¸t  h    c  kinh phÝ  uû  quyÒn...  µ  ) trong quan  Ö   ÷a  n  Þ  ö  ông  ©n  v   h gi ®¬ v s d ng s¸ch  íic¬  v   quan  µit  chÝnh  µ  v Kho  ¹c nhµ  íccã  iÓ m   µo  b  n  ® n ph¶isöa  æi,bæ     ®   sung? 6. M ôc  ôc Ng ©n     l  s¸ch nhµ  íc hiÖn  µnh    n  h (ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   ®Þ 1207 TC/NSNN)  ∙  ® ph¶n  ¸nh  îc yªu  Çu  ®  c qu¶n  ýcha, cã  iÓ m   ×  l   ® g ph¶ibæ     sung,söa  æi?   ® 7.Sè  ôc    ¾t  éc   m chib bu theo C«ng    TC/NSNN   ∙  ïhîp cha,n Õu     v¨n 93  ® ph       t¨ng dÇn  ã  îc kh«ng?  Öc  iÒu    c®  Vi ® chØnh  ôc    m chinªn    Õ  µo  nh th n cho  îp h  lý? 8.ViÖc    kho¸sæ   µ  Õt      v quy to¸nn¨m  1997  ùc hiÖn    Õ  µo?  ã   Çn  th   nh th n Cc bæ   sung,söa  æi  ÷ng  iÓ m   ×?   ® nh ® g 9.Qu¶n  ýng©n    l  s¸ch x∙theo  Ët Ng ©n     Lu   s¸ch nhµ  ícvµ    n   Th«ng   TC/ t14  NSNN   ã  ÷ng  Ên    ×  íng m ¾ c? c nh v ®Ò g v   10.C¸c  Ên    Çn  Õtkh¸c.   v ®Ò c thi   III.Ki Õ n  n g h Þ  c ñ a B é  v µ  ® Þ a  p h ¬ n g  x u n g  q u a n h   c¸c v Ê n  ® Ò  nªu trªn ® Ó  h o µ n  c h Ø n h  L u Ë t v µ  c¸c v¨n b ¶ n  h í ng d É n  thi µ n h.  h B¸o c¸o  ãi trªncÇn  öi vÒ   é   µi chÝnh  ô  ©n   n    g  BT  (V Ng s¸ch  µ  íc)tr c nh n   í   ngµy 25/03/1998    ®Ó tæng  îp b¸o    Ýnh  ñ  µ  û   h   c¸o Ch ph v U ban  êng  ô  èc  Th v Qu héi.
Đồng bộ tài khoản