Công văn 4984/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
11
download

Công văn 4984/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4984/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4984/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. B LAO ð NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I ð c l p - T do - H nh phúc --------------- --------------------- Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 S : 4984/LðTBXH-TL V/v ñơn giá ti n lương năm 2008 ñ i v i T p ñoàn ði n l c Vi t Nam Kính g i: T p ñoàn ði n l c Vi t Nam Tr l i công văn s 720/EVN-HðQT ngày 18/12/2008 c a T p ñoàn ði n l c Vi t Nam v vi c ghi t i trích y u, sau khi có ý ki n c a B Tài chính t i công văn s 16096/BTC-TCDN ngày 31/12/2007, B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i th a thu n như sau: 1. ðơn giá ti n lương s n xu t kinh doanh ñi n c a Công ty m - T p ñoàn ði n l c Vi t Nam năm 2008 là 7.510 ñ ng/1000 kwh ñi n bán, tương ng v i các ch tiêu k ho ch như sau: - S n lư ng ñi n bán: 72.153 tri u kwh; .vn - L i nhu n: 1.034 tri u ñ ng; - N p ngân sách nhà nư c: theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t. am 2. Th c hi n ñi u ch nh ñơn giá ti n lương khi s n lư ng ñi n bán th c hi n cao hơn k ho ch như sau: tn - S n lư ng ñi n bán th c t th c hi n ñ t dư i 120% so v i k ho ch thì ñơn giá ti n ie lương b ng 100% ñơn giá g c; tV - S n lư ng ñi n bán th c t th c hi n ñ t t 120% ñ n dư i 130% so v i k ho ch thì ua ph n vư t, ñơn giá ti n lương tính b ng 50% ñơn giá g c; .L - S n lư ng ñi n bán th c t th c hi n ñ t t 130% tr lên so v i k ho ch thì ph n vư t, ñơn giá ti n lương tính b ng 30% ñơn giá g c. ww 3. Qu ti n lương k ho ch năm 2008 ñ i v i thành viên H i ñ ng qu n tr , T ng Giám ñ c c a T p ñoàn ði n l c Vi t Nam là 2.688 tri u ñ ng, ñư c t m ng hàng tháng nhưng t i ña w b ng 80% qu lương trên, ph n ti n lương còn l i ñư c thanh toán vào cu i năm theo m c ñ hoàn thành nhi m v . 4. Ti n thư ng v n hành an toàn ñi n năm 2008, H i ñ ng qu n tr T p ñoàn ði n l c Vi t Nam có trách nhi m căn c quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 234/2005/Qð-TTg ngày 26/9/2005 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 35/2005/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 16/12/2005 ñ xác ñ nh ñ i tư ng và m c hư ng theo ñúng quy ñ nh và báo cáo v Liên B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. 5. Ch t ch H i ñ ng qu n tr T p ñoàn ði n l c Vi t Nam ra quy t ñ nh theo th m quy n v ñơn giá ti n lương và qu lương k ho ch năm 2008 c a H i ñ ng qu n tr , T ng giám ñ c theo th m ñ nh nêu trên, b o ñ m ti n lương, thu nh p h p lý, g n v i năng su t lao ñ ng, hi u qu th c s c a T p ñoàn và báo cáo v B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i ñ theo dõi, ki m tra. TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V LAO ð NG - TI N - Như trên; LƯƠNG - Th trư ng ph trách; - B Tài chính; - Lưu VT, V LðTL. Ph m Minh Huân
  2. .vn am tn ie tV ua .L ww w

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản