Công văn 5004/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Công văn 5004/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5004/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Cảng Hải Phòng và Cảng Đà Nẵng thành công ty TNHH một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5004/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5004/VPCP-ĐMDN V/v chuyển Cảng Hải Phòng Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007 và Cảng Đà Nẵng thành công ty TNHH một thành viên Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Xét đề nghị của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (các công văn số 1125/TT- HĐQT và số 1127/TT-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2007) về việc chuyển đổi Cảng Hải Phòng và Cảng Đà Nẵng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển Cảng Hải Phòng và Cảng Đà Nẵng thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Cảng Hải Phòng (Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy, Xí nghiệp Xếp dỡ Hoàng Diệu) và Cảng Đà Nẵng ( Xí nghiệp Công trình, Xí nghiệp Xếp dỡ Sông Hàn, Xí nghiệp Vận tải thủy bộ), khi đủ điều kiện trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển hai cảng này sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, CN, KTTH; - Lưu: VT, ĐMDN (3). 23 Phạm Viết Muôn
Đồng bộ tài khoản