Công văn 51/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 51/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 51/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức do Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 51/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- -------------------- Số: 51/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v: Định mức do Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1507/DKVN-XD ngày 10/3/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về định mức do Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Công văn số 275/DKVN-XD ngày 14/01/2009: Không có hồ sơ phụ lục gửi kèm theo công văn, nội dung công văn không thể hiện vướng mắc nào cần Bộ Xây dựng có ý kiến xử lý. 2. Về tập định mức do Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo theo nội dung như đã được nêu trong công văn số 234/BXD–KTXD ngày 22/10/2008 và Thông báo số 324/TB-BXD ngày 21/10/2008 (phần hồ sơ gửi kèm theo công văn phải đảm bảo thủ tục hành chính thông thường theo quy định). 3. Các định mức nào trong dự thảo định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy thiết bị công nghệ kèm theo công văn số 151/BXD-VP ngày 05/5/2008 của Bộ Xây dựng cần áp dụng cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận xét, có ý kiến gửi Bộ Xây dựng như đã nêu tại công văn số 234/BXD–KTXD và Thông báo số 324/TB-BXD nêu trên; do dự thảo định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy thiết bị công nghệ kèm theo công văn số 151/BXD-VP vẫn đang trong giai đoạn hoàn chỉnh, sửa đổi nên tạm thời Bộ Xây dựng không thể trả lời như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong công văn số 275/DKVN-XD và công văn số 1507/DKVN-XD nêu trên. Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận TL. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY THỨ TRƯỞNG - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, DỰNG TH.a8. Phạm Văn Khánh Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản