Công văn 5124/CTHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 5124/CTHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5124/CTHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục xuất khập khẩu hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5124/CTHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5124/TC H Q­K T T T   T n g µy  14 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc L µ m   v thñ tôc X N K  h µ n g  h o¸  KÝnh    Côc    göi:   ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  ­C«ng      tyN«ng  s¶n  Thùc  phÈm   B×nh  §Þnh (09 ­Ngå     ThêiNhiÖm    Quy    ­TP  Nh¬n   ­B×nh  §Þnh) Tr¶    lêiC«ng    9/11/CV  v¨n sè  ngµy 9/11/2001  cña C«ng    tyn«ng  s¶n thùc  phÈm   B×nh  §Þnh  viÖc    îclµm      vÒ  xin®   thñ tôcXNK  hµng   Tæng  ho¸,  côc  ý  cã  kiÕn  sau: nh  HiÖn nay C«ng    nî thuÕ, nî ph¹tt¹ Côc    tycã          i   H¶i quan  Hå  TP  ChÝ  Minh.  §©y    nî cña    lµ sè    l« hµng  «t«      xe  t¶imµ C«ng   ty nhËp  khÈu  th¸ccho  uû    Chi  nh¸nh C«ng    tys¶n  xuÊt XNK     TTCN   MiÒn  trung ®∙  îctoµ ¸n nh©n    ®       d©n  tØnh  B×nh  §Þnh  QuyÕt  ra  ®Þnh   17/KT­   sè  ST ngµy  16/9/1998 buéc  Chi  nh¸nh  C«ng    tys¶n xuÊt XNK     TTCN  MiÒn  trung ph¶inép        c¸c kho¶n    nî thuÕ, nî ph¹t       theo tinh thÇn  Th«ng  t li  tÞch sè  06/1999/TTLT­   ªn BTC­TCHQ  ngµy  15/01/1999 cña  TµichÝnh  Tæng  Bé    vµ  côc    H¶i quan híng dÉn  lýnî®äng,   xö        truythu vµ        ph¹tchËm   nép  thuÕ. Trong    khichê  lýdøt ®iÓm,      xö      ®Ó t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîcho    i ho¹t®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh XNK, Tæng  côc  ®ång  ®Ó   ý  C«ng    îc lµm  ty ®   thñ    tôc XNK   hµng    ho¸ ®Õn   ngµy 24/12/2001 víi     ®iÒu  kiÖn C«ng    tykh«ng  nîthuÕ  cã    qu¸ h¹n cña          c¸cl«hµng kh¸c. Yªu cÇu  C«ng  ty n«ng s¶n thùc phÈm  B×nh  §Þnh, Côc  H¶i quan  TP.HCM  tËp    trung gi¶i     quyÕt døt®iÓm   nîtån ®äng      sè      trªn. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó C«ng    ty n«ng s¶n thùc phÈm     B×nh  §Þnh  biÕt.  
Đồng bộ tài khoản