Công văn 52/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho Công trình Khu dân cư phức hợp - Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên An

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
2
download

Công văn 52/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho Công trình Khu dân cư phức hợp - Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 52/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho Công trình Khu dân cư phức hợp - Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 52/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho Công trình Khu dân cư phức hợp - Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên An

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p – T do – H nh phúc ------------------------ Hà N i, ngày 9 tháng 2 năm 2009 S : 52/BXD-KHCN V/v: áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài cho Công trình Khu dan cư ph c h p - Cty CPBðS Bình Thiên An. Kính g i: Công ty C ph n B t ñ ng s n Bình Thiên An B Xây d ng nh n ñư c Công văn s 08/CV- BTAP ngày 31/12/2008 c a Công ty C ph n B t ñ ng s n Bình Thiên An v vi c áp d ng các tiêu chu n nư c ngoài cho Công trình Khu dân cư ph c h p trên khu ñ o quy mô 7,9944 ha t i ngã ba sông Sài Gòn và Gi ng Ông T , TP H Chí Minh. Căn c các quy ñ nh t i "Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ñ ng xây d ng Vi t nam" do B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 09/2005/Qð-BXD ngày 7/4/2005, B Xây d ng có ý ki n như sau: Ch p thu n áp d ng các tiêu chu n xây d ng nêu trong Công văn 08/CV- BTAP ngày 31/12/2008 c a Công ty C ph n B t ñ ng s n Bình Thiên An cho công trình nêu trên. .vn Vi c áp d ng các tiêu chu n này ph i ñ m b o tính ñ ng b t khâu kh o sát, thi t k , thi am công và nghi m thu công trình; các s li u v ñi u ki n t nhiên (gió bão, giông sét, ñ ng ñ t…) ietn ph c v cho tính toán thi t k ph i ñư c l y theo các tiêu chu n hi n hành c a Vi t Nam. atV ð ngh Công ty C ph n B t ñ ng s n Bình Thiên An tri n khai th c hi n d án theo ñúng .Lu quy ñ nh. ww w TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V KHCN & MT - Như trên. - Lưu VP, V KHCN&MT. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản