Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  525­T C/§T n g µ y 17  c th¸ng 1 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c c Ê p  v è n  Ç u  t X D C B  k Õ  h o ¹ ch n¨ m  2001 ® KÝnh  öi:   g   C¸c  é,c¬  ­ b   quan  ngang  é,c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph             Tæng               c«ng      ¬  ty91,c quan  trung¬ng,c¸c®oµn  Ó.      th            ­UBND                  c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/2000/Q§­TTg  µy  ng 22/12/2000  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  í  ph v vi giao chØ    Õ   ¹ch vµ  ù    ©n    tiªuk ho   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  2001, Bé   µi  Ýnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò   Öc  Êp  èn  u     T ch h d m s® v vi c v ®Ç t XDCB   Õ   ¹ch n¨m  k ho   2001    nh sau: I. Ë p  k Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2 00 1  L Trªn c¬  ë    s chØ    Õ   ¹ch ®Ç u    tiªuk ho   tXDCB   n¨m 2001  Thñ íng Ch Ýnh  do  t  phñ  giao  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/2000/Q§­ TTg  µy  ng 22/12/2000  µ  v chØ    tiªu do  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B tr B K ho v§ t giao theo  û  Òn  ña  ñ íng  Ýnh  u quy c Th t Ch phñ  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 168/2000/Q§­ BKH   µy  ng 25/12/2000,c¸c Bé,  ¬     c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Tæng   thu Ch ph   c«ng      ¬  ty 91, c quan  trung  ng  ¬ c¸c ®oµn  Ó    th (sau  y   äichung  µ c¸c Bé)  µ  û   ®© g   l    v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ (sau  y   äichung  µUBND     ®© g   l  c¸c tØnh) thùc     hiÖn  ngay  Öc  Ëp  Õ   ¹ch  èn  u    vi l k ho v ®Ç t XDCB   n¨m 2001, ph©n    khaichitiÕt     vèn  u    ®Ç tcho  õng  ù    t d ¸n (theo phô  ôc1A  µ  ô  ôc1B  Ìm    l   v ph l   k theo  Th«ng   è  ts 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  c BT  h d vi qu¶n  ý, l  thanh  to¸n vèn  u    vµ  èn  ù    ®Ç t v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt  u    vµ  ©y  ùng  ct ch ®Ç t x d thuéc nguån  èn    v NSNN)  ¶m   ® b¶o    c¸cnguyªn t¾c  ∙  îcquy  nh  ¹ c¸cv¨n   ®®   ®Þ ti       b¶n  trªnnh  nªu    sau: 1. Gi÷    nguyªn tæng    møc  u    ®Ç tXDCB   Ëp t trung (gåm    tæng møc  µ  èn  vv giao  t1),c¬  Êu  èn  ùc hiÖn  u    ®î     c v th   ®Ç t theo  ét  è  µnh, lÜnh  ùc  m s ng   v quan  trong,danh  ôc  µ    m v møc   èn  ña  ù  nhã m   tæng  v c d ¸n  A,  møc   èn  v quy  ¹ch, ho   vèn  Èn  Þ   u  ,tæng  chu b ®Ç t  møc  èn  ù    ã m   vµ  v d ¸n nh B  danh  ôc  ù    ã m   m d ¸n nh B   ëi c«ng  íi,hoµn  µnh  kh   m  th n¨m 2001  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/2000/Q§­ TTg  µy  ng 22/12/2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c Th t   ph v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 168/2000/ Q§­BKH   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .Trêng  îp cÇn    B tr B K ho   § t  h  thay ® æi      c¸c chØ    Thñ íng ChÝnh  ñ  tiªudo  t  ph giao  ph¶i® îc Thñ íng  Ýnh     t Ch phñ  ng  , cÇn  ®å ý  thay ® æi      c¸c chØ     Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    tiªudo  tr B K ho v§ t giao ph¶i® îcBé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ng  .       tr B K ho   § t®å ý Ph ©n  khaichitiÕtc¬  Êu  èn  ©y  ¾p, thiÕtbÞ,    Ý      c v x l    chiph kh¸c cña      c¸c dù    ã m   ph©n  ¸n nh A;  khaivèn  ô  Ó    c th cho    ù    c¸cd ¸n quy  ¹ch,chuÈn  Þ  u   ho   b ®Ç t  ©n  ;ph khaimøc  èn  µ  ¬  Êu  èn  ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ    v vcc v x l       kh¸c cho      c¸c dù    ã m   vµ  ã m   C¸c  ù    Èn  Þ   ùc hiÖn  ù    Õu  ã) cÇn  ¸n nh B  nh C.  d ¸n chu b th   d ¸n (n c   ghichó    riªngtrong c¬  Êu  èn  ùc hiÖn  ù      c v th   d ¸n.
  2. 2 2. C¸c  ù    a  µo  Õ   ¹ch ph¶i®¶m     d ¸n ® v k ho     b¶o    ån  èn  ¾c  ¾n,  c¸c ngu v ch ch bè  Ý tËp  tr   trung vµ  ng  Õn  .  u tiªnbè  Ý vèn    ®ó ti ®é ¦     tr   cho    ù  cÊp  c¸c d ¸n  b¸ch,   c¸cdù    ¾c  ôc  Ëu    ¸n kh ph h qu¶  òlôt  l  , thiªntai  ù    ùc sù  ã  Öu    , ¸n th   c hi qu¶;dù    d   ¸n cã kh¶  n¨ng  µn  µnh  a  µo  ö  ông    ho th ® v sd ph¸thuy  Öu  hi qu¶  trong n¨m    2001.  Bè   Ý ®ñ   èn  i  tr   v ®è øng  Çn  Õtcho    ù  ODA   ∙    Õ   ¹ch  c thi   c¸c d ¸n  ® ghi k ho nh»m   b¶o  ¶m   Õn ®é   ® ti   theo  Öp  nh  ∙  îcký  Õt,® Æc   Ötlµc¸c dù    µn  hi ®Þ ®®   k   bi       ¸n ho thµnh  µo  v n¨m  2001. 3. C¸c  ù    îcbè  Ý kÕ   ¹ch  èn    d ¸n ®   tr   ho v n¨m  2001 ph¶icã    ñ tôc ®Ç u     ®ñ th     ttheo    quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (QuyÕt ®Þnh  u     ®Ç ttõ th¸ng 10/2000  Ò   ìc,Quy Õt  nh       v tr   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   tæng  dù to¸n).  C¸c  ù    ã m   C   ëic«ng  íiph¶iphïhîp víi d ¸n nh B,  kh   m         quy  ¹ch ngµnh, ho     vïng ®∙  îcc¬    ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy 4. C¸c  ù    ã m   kÓ   dù    u    íiph¶i® îcbè  Ý ®ñ   èn      d ¸n nh C,  c¶  ¸n ®Ç tm       tr   v ®Ó hoµn  µnh  th trong 2    n¨m. 5. Trong    n¨m  Õ   ¹ch  u    k ho ®Ç t XDCB   éc  ©n  thu ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph (bao  gå m   èn  u    v ®Ç t XDCB   Ëp  t trung do  ñ íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph giao  µ    ån  v c¸c ngu vèn  kh¸c ® îc ®Ó   ¹ ®Þa   ¬ng     li  ph theo  Ët  Lu NSNN   µ  v NghÞ   Õt  ña  èc  quy c Qu héi), UBND     c¸c tØnh  Çn  Ëp  c l riªngphÇn  Õ   ¹ch ®Ç u    õ nguån  èn  ©n    k ho   tt   v ng s¸ch tËp    trung do  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph giao vµ    ån  èn      c¸c ngu v NS kh¸c,®ång    thêicã    quy  nh  Öc  u    ïhîp víi ôc    ö  ông  õng lo¹ nguån  èn. ®Þ vi ®Ç tph       m tiªus d t  i   v C¸c  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch    ¹  u    cña    é,  µnh, c¸c tØnh, ®Ó l i®Ç t c¸c B ng      thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶i® îc kÕ   ¹ch      ho ho¸  µ  a  µo  Õ   ¹ch v ® v k ho   ®Ç u    tngay  õ®Ç u   t  n¨m. Sau    ©n  khi ph khai chi tiÕtkÕ   ¹ch  èn  u    n¨m        ho v ®Ç t 2001, c¸c Bé   µ    v UBND  c¸c tØnh  öiBé   µi chÝnh  ô  Çu ) chË m   Êt lµ®Õ n      g  T  (V § t  nh     31/01/2001  ®Ó  theo  âi,kiÓm    µ  µm    cÊp    èn  u    d  trav l c¨n cø  ph¸tv ®Ç tn¨m  2001.Trêng  îp   h  ph©n  khaikÕ   ¹ch  èn  u      ho v ®Ç t n¨m  2001 kh«ng  ng  íic¸c quy  nh,  é  ®ó v    ®Þ B TµichÝnh  Ïcã      s   v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ¹   ng  êib¸o    ñ íng l i®å th   c¸o Th t   , ChÝnh   ñ   ph theo  iÓ m   §iÒu  Quy Õt  nh   è  ® 4  4  ®Þ s 146/2000/Q§­TTg   µy  ng 22/12/2000 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph II. Ê p  p h¸t  C  thanh to¸n v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2 00 1 1. C¸c  é   µ    B v UBND     c¸c tØnh  Çn  ím  ©n  c s ph khaikÕ   ¹ch    Õtcho    ho chiti   tõng  ù    d ¸n,chØ  o    ñ  u    Èn  ¬ng  µn  Ön    ñ  ôc ®Ç u    ®¹ c¸c ch ®Ç t kh tr ho thi c¸c th t   t vµ  ©y  ùng,®Êu  Çu,ký  Õt  îp ®ång, thic«ng  ©y  ùng  xd   th   k h      xd theo  Õn ®é   µ  ti   v nghiÖ m    èil ng ®Ó   îccÊp  èn  thu kh  î   ®   v thanh   to¸nngay  õ®Ç u   t  n¨m, tr¸nht×nh      tr¹ngthanh    ån  µo  èin¨m, g©y    to¸nd v cu     c¨ng th¼ng    cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n C¸c  c«ng  ×nh ®ª  iÒu,c¸cc«ng  ×nh thuû lî  tr   ®    tr     igiao th«ng,.   îtlò,tho¸t ,  .v     .   lòcÇn  y    ®È nhanh  Õn ®é     ti   thi c«ng    µn  µnh  ícmïa  a  òn¨m  ®Ó ho th tr   m l  2001. 2. ViÖc  Êp      c ph¸tthanh    èn  u    ùc hiÖn  to¸nv ®Ç tth   theo Quy  Õ   ch Qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  tv x d v Th«ng   è  t s 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000  ña  é  cB Tµi chÝnh  íng dÉn  Öc    h  vi qu¶n  ý,thanh    èn  u    µ  èn  ù  l  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  c tÝnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ch   tv x d thu   v NSNN.  èivíic¸c dù    Æc   §       ¸n ® biÖt(®ª ®iÒu, thuû  îvîtlò,tho¸tlò,c¸c c«ng  ×nh gièng,l©m       l      i      tr     sinh),Bé   µi   T  chÝnh  Ïhíng dÉn  ¬  Õ   Êp    s    c ch c ph¸tthanh    ïhîp. to¸nph  
  3. 3 3. Bé   µi chÝnh  ¶m     T  ® b¶o    èn    Êp    ®ñ v ®Ó c ph¸tthanh    to¸ncho    ù    c¸c d ¸n ® îc bè  Ý  Õ   ¹ch    tr k ho n¨m 2001  ngay  õ  ÷ng  t nh th¸ng  u   ®Ç n¨m.  C¸c  é   µ  Bv UBND    c¸c tØnh  chØ  o    ®¹ s¸tsao    ñ  u    ùc hiÖn,®ång  êiphèihîp c¸c ch ®Ç tth     th      chÆt  Ïvíi é   µichÝnh      Õt  Þp  êivíng m ¾ c     ch     T   B ®Ó gi¶iquy k th     ph¸tsinh,kh«ng    ®Ó     ¾c  ¸ch t trong cÊp      ph¸tthanh    èn  u  . to¸nv ®Ç t
Đồng bộ tài khoản