Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 567/TTg-NN V/v Dự án đầu tư xây dựng Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007 sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất Kính - Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi gửi: trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 408/BXD-XL ngày 6/3/2007), Bộ Quốc phòng (công văn số 591/BQP-ĐT ngày 1/2/2007) và ý kiến của các cơ quan liên quan về Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép đầu tư Dự án xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất như đề nghị của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng tại các công văn nêu trên. 2. Về chọn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 3. Giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình phê duyệt theo quy định. Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để hoàn chỉnh Dự án, lưu ý phù hợp với quy định độ tĩnh không, đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động bình thường của sân bay; tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của Dự án. 4. Chủ đầu tư phải thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong trường hợp Nhà nước cần thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, Chủ đầu tư phải trả lại diện tích đất quốc phòng mà không được yêu cầu bồi hoàn. 5. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện cụ thể./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; (Đã ký) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban Thể dục Thể thao; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng Các Vụ: CN, NC, QTTV, TH, Website CP; - Lưu: VT, NN (4), Thành 25
Đồng bộ tài khoản