intTypePromotion=1

Công văn 5778/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
165
lượt xem
17
download

Công văn 5778/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5778/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5778/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  5778 T C/T C T   g µ y  03 th¸ng 6 n¨ m  2003  c n v Ò   Ö c l Ë p ch ø n g   õ ® è i  íi vi t v  c¸c kh o¶ n  h ç  trî hi  h Ý ,   c p h ç  trî Õ p th Þ, chi thë n g  k h u y Õ n  m ¹ i  ti K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh  ñ thu Ch ph ­U û     ban  © n   © n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   TW. Thêi gian  Çn   y,  ét  è  ôc  Õ   a   ¬ng  µ  ét  è    g ®© m sC thu ®Þ ph vm s doanh  nghiÖp nªu    íng m ¾ c   c¸c v   trong viÖc  Ëp    l chøng  õ ®èi víiviÖc  ç  î   Ý,  t      h tr  ph chi hç  î Õp thÞ,chith ng  tr  ti       ë khuyÕn  ¹im µ     m   c¸c doanh  nghiÖp kh«ng ph¶ilµ®¹i      lýnhËn  îc.V Ò   Ên    µy,Bé  µichÝnh  ã    Õn      ®   v ®Ò n   T   c ý ki nh sau: l.§èi víiviÖc       khuyÕn  ¹i b»ng  Ön  Ët  ùc  Ön  m  hi v th hi theo  íng  Én  ¹ h d t  i ®iÓ m     ôc    Çn     5.5,m IV, Ph B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   µy  ng 29/12/2000   cña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Ò   Õ  BT  h  v thu GTGT    nh sau:C¸c    s¶n  È m,  µng    ph h ho¸ khuyÕn  ¹i,qu¶ng    ôc  ô  m  c¸o ph v cho  s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  xu     h ho¸,d v chÞu  Õ  thu GTGT,  ¬  ë  ö  ông  cssd ho¸  n  ®¬ GTGT   hoÆc  ho¸  n  ®¬ b¸n  µng, h   trªnho¸ ®¬n    â lµhµng     ghir     khuyÕn  ¹i,qu¶ng    m  c¸o kh«ng    Òn.§èivíi   thu ti       ho¸ ®¬n  GTGT   ¹ch  á  g b dßng  Õ  Êt vµ  Òn  Õ  thu su   ti thu GTGT,  chØ     ghi dßng    gi¸ thanh    µgi¸thµnh  to¸nl     hoÆc     èn  ña  µng  gi¸v c h ho¸. 2. §èivíihç  î   Ý, hç  î Õp  Þ,chith ng        tr  ph   tr  chi ti th     ë khuyÕn  ¹i b»ng  Òn m  ti   th×:®¬n  Þ      v chiph¶ic¨n cø  µo  îp ®ång      v h  khuyÕn  ¹icho  m  kh¸ch hµng  îcký    ®  kÕt gi÷a 2 bªn,  quy chÕ  kinh doanh cña doanh nghiÖp vÒ  chÝnh s¸ch   khuyÕn  ¹i vµ  Ëp  m   l chøng  õ chitiÒn    â  µ kho¶n    ç  î   Ý, hç  î t    ghir l   chih tr  ph   tr  chi tiÕp  Þ  th hoÆc     ëng  chith khuyÕn  ¹i.Chøng  õ chinµy  m  t    ph¶icã  y     ÷    ®Ç ®ñ ch ký  ña    c c¸c bªn, ngêi duyÖt    Þu      chi ch tr¸ch nhiÖm   i  íikho¶n    µy  ×    ®è v   chi n th kho¶n    µy  îch¹ch to¸nvµo    Ý  chin ®      chiph kh¸ctheo    møc  èng  Õ   kh ch quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m     ôc   I Ph Çn     i® 11, m II   , B Th«ng   sè  t 18/2002/TT­ BTC   µy  ng 20/2/2002   cña  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  Ët thuÕ    Ëp  BT  h  thih Lu   thu nh doanh  nghiÖp. §¬n  Þ  Ën  îckho¶n  Òn hç  î   ÕtphiÕu    Òn vµ  v nh ®   ti   tr  trªnvi   thu ti   ph¶ih¹ch    to¸nkho¶n  Òn  Ën  îc vµo    Ëp    ti nh ®  thu nh kh¸c ®Ó   Ýnh  Õ  nhËp    t thu thu  doanh  nghiÖp.  Tµi chÝnh    th«ng b¸o      ¬  ®Ó c¸c c quan  Õt vµ  íng  Én  n   Þ   ùc bi   h d ®¬ v th   hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2