intTypePromotion=1

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
1
download

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  592/TC­V P  n g µ y 16 th¸ng  n¨ m  2003  c 1  v Ò  vi Ö c ® Ý n h   h Ý n h  Q u y Õ t ® Þ n h   c 164/2002/Q§­B T C n g µ y 27/12/2002 c ñ a B é  T µ i  h Ý n h   c K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh  ñ, thu Ch ph ­Uû     ban  © n   © n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  nh d c¸c    ph tr   Trung ­ ¬ng  Ngµy  27/12/2002, é  Tµi chÝnh ®∙ ký ban hµnh Quy Õt ®Þnh  sè   B 164/2002/Q§­ BTC   Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  Danh  ôc  µ    èithiÓu  ña  m v gi¸t   c m ét  è  ã m   Æt   µng  µ   íc qu¶n  ý gi¸tÝnh  Õ  Ëp  Èu. Do   ¬  s nh m h Nh n   l    thu nh kh   s suÊt trong inÊn        nªn    ph¸tsinh m ét  è    ãt,Bé   µi chÝnh    nh  Ýnh     s sais   T   xin ®Ý ch l¹m ét  è  iÓ m   ô  Ó    i s® c th sau  y: ®© 1­ Møc     Ëp  Èu  èithiÓu  ña  ét  è  ¹  «    ë  gi¸nh kh t   c m s lo i xe  t« ch kh¸ch  µn   H Quèc  quy  nh  ôc  , Çn    ã m   (trang32) cña  ®Þ M II Ph F, nh 1     B¶ng    èithiÓu    gi¸t   c¸c m Æt   µng  éc  h thu Danh  ôc     ã m   Æt   µng  µ   íc qu¶n  ý gi¸tÝnh  m c¸c nh m h Nh n   l    thuÕ  Ëp  Èu  nh kh ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 164/2002/Q§­ BTC   µy  ng 27 th¸ng12    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh,® îcsöa  ¹nh  c B tr BT     l   sau: i M Æt   µng h §¬n  Þ  v Gi¸tèi Óu t¹ Q§   è     thi     s i §Ýnh  tÝnh 164/2002/Q§­ BTC   chÝnh (USD) F. Xe  t« Hµn  èc   «    Qu …. 3.  ¹i tõ  ®Õ n   chç   Lo   10  12  ngåi: ChiÕc 8.000,00 10.000,00 ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   ChiÕc 9.000,00 11.000,00 2000 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v ChiÕc 9.500,00 12.000,00 sau ChiÕc 11.000,00 13.000,00 4.  ¹i tõ  ®Õ n   chç   Lo   13  15  ChiÕc 11.500,00 16.000,00 ngåi: ChiÕc 13.000,00 17.500,00 ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   2000 ChiÕc 14.000,00 22.500,00 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v ChiÕc 15.500,00 24.500,00 sau ChiÕc 16.000,00 28.000,00 5.  ¹i tõ  ®Õ n   chç   ChiÕc Lo   16  26  17.500,00 30.000,00 ngåi: ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   ChiÕc 19.000,00 35.000,00 2000 ChiÕc 20.500,00 38.000,00 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v sau ChiÕc 25.500,00 43.000,00 ChiÕc 27.000,00 46.000,00
  2. 2 6.  ¹i tõ  ®Õ n   chç   Lo   27  30  ngåi: ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   2000 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v sau 7.Tõ  ®Õ n   chç  åi   31  40  ng ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   2000 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v sau 8.  ¹i tõ  ®Õ n   chç   Lo   41  50  ngåi: ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   2000 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v sau 9.  ¹i tõ  ®Õ n   chç   Lo   51  60  ngåi: ­ S¶n  xuÊt tõ 1998  ®Õ n   2000 ­ S¶n xuÊt tõ 2001 trë Ò    v sau   2­ §iÓ m     ôc    Çn  nhã m   (trang33) cña    1.6,M I,Ph J  1     b¶ng    èithiÓu    gi¸t   c¸c m Æt   µng  éc  h thu Danh  ôc     ã m   Æt   µng  µ   íc qu¶n  ý gi¸tÝnh  m c¸c nh m h Nh n   l    thuÕ  Ëp  Èu  nh kh ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 164/2002/Q§/BTC  µy  ng 27 th¸ng12    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh,® îcsöa  ¹nh  c B tr BT     l   sau: i Quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ t i ®Þ s §Ýnh  Ýnh ch 164/2002/Q§­ BTC Xe  Ötd∙ gÇ m   vi     cao  Ýnh  t b»ng      Xe  Öt d∙  Ç m   gi¸xe vi   g cao  Ýnh  t b»ng    gi¸ Isuzu Trooper NhËt B¶n, cã  cïng xe  Nissan Pathfinder Nh Ët B¶n,     dung  Ých  µ  t v n¨m  s¶n  Êt xu   cïng  ¹   ã  ïng  lo i c c , dung  Ých  µ    t v n¨m s¶n  Êt xu 3­  Ó m     ôc  , Çn    ã m   (trang 35) cña  §i 1.6,M II Ph J, Nh 1     B¶ng    èithiÓu  gi¸t   c¸cm Æt   µng  éc Danh  ôc    ã m   Æt   µng  µ   ícqu¶n  ýgi¸tÝnh    h thu   m c¸cnh m h Nh n   l    thuÕ  Ëp  Èu  nh kh ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 164/2002/Q§/BTC  µy  ng 27 th¸ng12    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh,® îcsöa  ¹nh  c B tr BT     l   sau: i Quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ t i ®Þ s §Ýnh  Ýnh ch 164/2002/Q§­BTC Xe  Ötd∙ gÇ m   vi     cao  Ýnh  t b»ng      Xe  Ötd∙ gÇ m   gi¸xe vi     cao  Ýnh  t b»ng 65%   Isuzu Trooper NhËt B¶n, cã  cïng gi¸xe      Nissan  PathfinderNh Ët    B¶n, 
  3. 3 dung  Ých  µ  t v n¨m  s¶n  Êt xu   cïng  ¹   ã  ïng  lo i c c , dung  Ých  µ    t v n¨m s¶n  Êt xu Bé   µi chÝnh    T  xin th«ng b¸o      n  Þ  îc biÕt vµ  µnh  Ëtc¸o ®Ó c¸c ®¬ v ®     th th     lçi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2