Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6137/VPCP-KTTH V/v Các ưu đãi về vốn đối với Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008 dự án VINASAT Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Công thương Việt Nam; - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại văn bản số 195/KTTKTC ngày 04 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7623/NHNN-TD ngày 20 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9995/BTC-TCNH ngày 27 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2579/BTTTT-KHTC ngày 14 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5923/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2008 về các chính sách ưu đãi về vốn đối với dự án Phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Các chính sách ưu đãi về vốn đối với Dự án VINASAT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện theo các quy định hiện hành. 2. Việc vay vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho dự án VINASAT là hợp đồng tín dụng thương mại nên việc điều chỉnh lãi suất khoản vay sẽ do các bên liên quan thỏa thuận trên cơ sở hợp đồng đã ký. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Trần Quốc Toản, (Đã ký) các Vụ: TH, KTN, KGVX, TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (4) M.Cường 26 Phạm Văn Phượng
Đồng bộ tài khoản