intTypePromotion=1

Công văn 628/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Công văn 628/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 628/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định tài trợ bổ sung dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" vay vốn WB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 628/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 628/TTg-QHQT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007 V/v đàm phán Hiệp định tài trợ bổ sung dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" vay vốn WB Kính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; gửi: - Bộ Giao thông Vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 51/TTr-NHNN, ngày 16/5/2007) về việc đàm phán Hiệp định Tài trợ bổ sung dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Giao thông Vận tải, căn cứ các quy định hiện hành, ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của WB trước khi đàm phán Hiệp định Tài trợ với WB. 2. Cho phép tiến hành đàm phán với WB hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của khoản tín dụng bổ sung đối với dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3". 3. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" gồm đại diện các cơ quan liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đàm phán với WB Hiệp định Tài trợ và các văn kiện có liên quan. Địa điểm đàm phán tại Hà Nội. Kinh phí đàm phán được tính vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước. 4. Ủy quyền cho ông Đặng Anh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc ủy quyền này. 5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán các văn kiện nêu trên và báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúc đàm phán./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, các PTTg CP (để b/c); (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý,
  2. Các Vụ: TH, CN, Website CP; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, QHQT (3), 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2