Công văn 658/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 658/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 658/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 658/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 658/TTg-CN V/v đầu tư Dự án xây dựng Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007 hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình Kính - Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài gửi: chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; - Tổng Công ty Sông Đà-Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (tờ trình số 16/TTr-BXD ngày 27 tháng 4 năm 2007) về việc đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên. 2. Bộ Xây dựng chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà-Tổng Công ty Sông Đà tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Dự án; trình duyệt và triển khai Dự án theo đúng các quy định hiện hành. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình thực hiện việc giao đất, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án theo quy định./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp-Tổng Công ty Sông Đà; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn Các Vụ: KTTH, NN, NC, ĐP, TH, Website CP; - Lưu: VT, CN (3).
Đồng bộ tài khoản