Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
322
lượt xem
5
download

Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn năm 2007 cho Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng băng sông Hồng vay vốn của WB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6688/VPCP-QHQT V/v Bổ sung vốn năm 2007 cho Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007 Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng băng sông Hồng vay vốn của WB - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Kính gửi: thôn; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3055/BNN- KH ngày 06 tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: - Đồng ý bổ sung danh mục Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng bằng sông Hồng" vào kế hoạch vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 với ngân sách được giao là 4.200 triệu đồng thuộc nguồn vốn nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ; PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH; Nguyễn Xuân Phúc - Website CP; - Lưu: VT, QHQT (2). 13
Đồng bộ tài khoản