Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
323
lượt xem
67
download

Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

  1. C «ng v¨n  cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 676/NHNN­CSTT  n g µ y   2 8   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   c ¬   c Ê u   l ¹ i   t h ê i   h ¹ n   t r ¶  nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n ®èi víi ho¹t ®éng bao thanh to¸n  cña tæ chøc tÝn dông KÝnh göi: ­ C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ­ C¸c ng©n hµng liªn doanh ­ C¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i   ViÖt Nam  ­ C¸c c«ng ty tµi chÝnh Thùc hiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 17 Quy chÕ  ho¹t  ®éng bao   thanh to¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông ban hµnh theo QuyÕt   ®Þnh   sè   1096/2004/Q§­NHNN   ngµy   6/9/2004   cña   Thèng   ®èc   Ng©n hµng Nhµ  níc, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn   c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh   ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh   (gäi chung lµ tæ chøc tÝn dông) thùc hiÖn viÖc c¬ cÊu l¹i   thêi h¹n thanh to¸n, chuyÓn  nî  qu¸ h¹n  ®èi víi c¸c hîp   ®ång bao thanh to¸n nh sau: 1.   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   thùc   hiÖn   viÖc   c¬   cÊu   l¹i  thêi h¹n thanh to¸n  ®èi víi c¸c hîp  ®ång bao thanh to¸n  theo hai ph¬ng thøc sau ®©y: ­ §iÒu  chØnh  kú  h¹n  thanh  to¸n  lµ  viÖc  tæ chøc  tÝn  dông chÊp thuËn thay ®æi kú h¹n tr¶ nî trong ph¹m vi thêi  h¹n thanh to¸n  ®∙ tho¶ thuËn tríc  ®ã  trong hîp  ®ång bao  thanh to¸n, mµ kú h¹n tr¶ nî cuèi cïng kh«ng thay ®æi. ­ Gia  h¹n thanh  to¸n  lµ  viÖc  tæ chøc  tÝn  dông chÊp  thuËn kÐo dµi thªm mét kho¶ng thêi gian tr¶ nî  tiÒn bao  thanh to¸n vît qu¸ thêi h¹n thanh to¸n ®∙ tho¶ thuËn tr íc  ®ã trong hîp ®ång bao thanh to¸n. 2.   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   thùc   hiÖn   viÖc   c¬   cÊu   l¹i  thêi h¹n thanh  to¸n, chuyÓn  nî  qu¸ h¹n  ®èi víi c¸c hîp  ®ång bao thanh to¸n mµ tæ chøc tÝn dông øng tríc tiÒn cho  bªn b¸n hµng nh sau: a. C¸c tæ chøc tÝn dông tù quyÕt ®Þnh viÖc c¬ cÊu l¹i  thêi   h¹n   thanh   to¸n   trªn   c¬   së   kh¶   n¨ng   tµi   chÝnh   cña  m×nh vµ  kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng  ®èi víi c¸c trêng hîp: ­ Kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî gèc vµ/hoÆc l∙i   ®óng kú  h¹n thanh to¸n  ®∙ tho¶ thuËn trong hîp  ®ång bao  thanh to¸n cã  øng tríc tiÒn cho bªn b¸n hµng vµ   ®îc tæ 
  2. 2 chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî trong c¸c kú   h¹n tiÕp theo, th× tæ chøc tÝn dông xem xÐt ®iÒu chØnh kú  h¹n tr¶ nî gèc vµ/hoÆc l∙i tiÒn bao thanh to¸n. ­ Kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ hÕt nî gèc vµ/hoÆc   l∙i ®óng thêi h¹n tr¶ nî ®∙ tho¶ thuËn trong hîp ®ång bao  thanh to¸n cã  øng tríc tiÒn cho bªn b¸n hµng vµ   ®îc tæ  chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî  trong mét  kho¶ng thêi gian nhÊt  ®Þnh sau thêi h¹n bao thanh to¸n,   th× tæ chøc tÝn dông xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc gia h¹n thêi  h¹n thanh to¸n gèc vµ/hoÆc l∙i tiÒn bao thanh to¸n. b. Trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n ®∙ tho¶   thuËn  trong  c¸c hîp  ®ång bao thanh  to¸n nªu t¹i  ®iÓm 2  C«ng v¨n nµy vµ tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ kh«ng cã kh¶   n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh   sau thêi h¹n tr¶ nî, kh«ng chÊp thuËn cho c¬ cÊu l¹i thêi  h¹n thanh to¸n, th×  sè  d  nî  gèc cña hîp  ®ång bao thanh  to¸n ®ã lµ nî qu¸ h¹n; tæ chøc tÝn dông ph©n lo¹i toµn bé   sè  d  nî  gèc tiÒn bao thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµo c¸c  nhãm nî thÝch hîp, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý   rñi ro tÝn dông theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam. 3. §èi víi h×nh thøc bao thanh to¸n nhËp khÈu mµ  tæ  chøc tÝn dông ph¶i tr¶ nî  thay cho bªn nhËp khÈu, th×  tæ  chøc tÝn dông  thùc  hiÖn viÖc c¬  cÊu l¹i thêi h¹n thanh  to¸n, chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®èi víi sè  tiÒn mµ  tæ chøc tÝn  dông  ®∙ tr¶ nî  thay theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam vÒ b¶o l∙nh ng©n hµng. 4. C¸c tæ chøc tÝn dông ph©n lo¹i toµn bé sè d nî gèc  tiÒn bao thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã kho¶n nî c¬ cÊu l¹i  thêi h¹n thanh to¸n vµo c¸c nhãm nî  thÝch hîp, trÝch lËp  vµ   sö  dông   dù  phßng   ®Ó   xö  lý   rñi   ro   tÝn   dông   theo  quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 5. C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i cã  quy tr×nh vÒ  gia h¹n  thanh   to¸n   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   C«ng   v¨n   nµy,   cña  ph¸p luËt cã liªn quan vÒ ho¹t ®éng bao thanh to¸n vµ göi  cho Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc ngay sau khi ban hµnh. 6.  §èi víi  c¸c hîp  ®ång bao  thanh  to¸n  ®îc gia  h¹n  thanh to¸n, tæ chøc tÝn dông ph¶i b¸o c¸o theo quy  ®Þnh  cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª  ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản