Công văn 706/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 706/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 706/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 706/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 706/ BXD-QLN ------------------ V/v: Ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Để hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu, Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch và có văn bản đề nghị quý Bộ, Ngành có ý kiến góp ý Dự thảo để Bộ Xây dựng hoàn thiện trước khi lãnh đạo các Bộ, Ngành ký ban hành. Trên cơ sở văn bản góp ý của quý Bộ, Ngành, Bộ Xây dựng đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch. Bộ Xây dựng trân trọng kính mời đồng chí Lãnh đạo Bộ, Ngành tham dự cuộc họp để cho ý kiến lần cuối và ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thời gian: 8h00 ngày 29/4/2009. Địa điểm: Phòng họp số 252 Văn phòng Bộ Xây dựng. Xin gửi tới quý Cơ quan bản dự thảo Thông tư liên tịch đã hoàn chỉnh lại trên cơ sở góp ý của quý Cơ quan./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); đã ký - Lưu: VP, QLN (2). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản