Công văn 7203/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
275
lượt xem
3
download

Công văn 7203/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7203/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc đăng ký chuyển lỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7203/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  7203/TC­T C T  n g µ y 01  BT s th¸ng 8 n¨ m  2001  v Ò   Ö c ® ¨n g  k ý   h uy Ó n  lç vi c KÝnh  öi: ôc  Õ     g  C Thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ Võa  qua, Bé   µi chÝnh  Ën  îckiÕn  Þ  ña  ét  è    T  nh ®   ngh c m s doanh  nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµi®Ò   Þ  íng dÉn  ùc hiÖn  ¬ng  v ®Ç tn     ngh h   th   ph ph¸p  chuyÓn  ç. l  V Ò   Ên    µy,Bé  µichÝnh  ã    Õn    v ®Ò n   T   c ý ki nh sau: Theo  íng  Én  ¹  h d tiTh«ng   è  t s 74/TC­ TCT   µy  ng 20/10/1997,Th«ng   è    ts 89/1999/TT­ BTC   µy  ng 16/7/1999,Th«ng   è    ts 13/2001/TT­BTC   µy  ng 8/3/2001   cña  é   µi chÝnh, doanh  BT    nghiÖp  ph¶i ®¨ng  ý    k chuyÓn  çngay  l  sau  n¨m  µi t  chÝnh  ph¸tsinh  ç.Tuy    l  nhiªn,do  Öc  ùc  Ön    vi th hi chuyÓn  ç cña   l  c¸c doanh  nghiÖp  a  îcthèng  Êt vµ  ï hîp víiquy  nh  ña    ch ®   nh   ph       ®Þ c c¸c Th«ng   tnªu trªn.   Nay,Bé  µichÝnh  íng dÉn    T  h  thªm  Öc  ¨ng  ý  vi ® k chuyÓn  çnh  l   sau: ­  èi víic¸c  §   kho¶n  ç ph¸t sinh  õ  l    t n¨m   µichÝnh  t  1997­2000  Õu     n c¸c doanh  nghiÖp  a  ¨ng  ý  ¬ng  chuyÓn  ç th×  îc ®¨ng  ý  ¬ng    ch ® k ph ¸n  l  ®  k ph ¸n chuyÓn  çquy  nh  ¹  l  ®Þ tiTh«ng   è  ts 13/2001/TT­ BTC   nªu      ông  trªn¸p d cho    c¸c tr ng  îp: êh +  Doanh  nghiÖp  a    ch ph¸tsinhl∙  i + Doanh  nghiÖp  ∙    ® ph¸tsinh l∙vµo     i n¨m  µichÝnh  îcmiÔn  t  ®  gi¶m  Õ  thu nhng  ¬  c quan  Õ  a  ùc hiÖn  Õt    Õ. N Õ u   ∙  Õt    Õ  thu ch th   quy to¸nthu   ® quy to¸nthu th× viÖc  ¨ng  ý    ® k chuyÓn  çkh«ng  îclµm  l  ®  thay ® æi  è    ©n    s thu Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc®∙  Õt to¸n.   quy   ­  èi víic¸c  §   kho¶n  ç ph¸t sinh  Ó   õ  l    k t n¨m  µichÝnh  t  2000, c¸c    doanh  nghiÖp ph¶i®¨ng  ý    k chuyÓn  çtheo  ng  êih¹n  l  ®ó th   quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    è  ts 13/2001/TT­BTC   µy  ng 8/3/2001 cña  é  µichÝnh.   BT  Bé   µi chÝnh  T  th«ng b¸o      ôc  ®Ó c¸c C Thu Õ   Õt vµ  íng  Én    bi   h d c¸c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn. th  
Đồng bộ tài khoản