Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:99

0
100
lượt xem
16
download

Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dường nghiệp vụ định giá xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng

 1. Bé x©y dùng Nh÷ng néi dung c¬ b¶n  cña Tµi liÖu ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp  vô ®Þnh gi¸ x©y dùng (KÌm theo V¨n b¶n c«ng bè sè 734/BXD­VP ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2008 cña Bé X©y dùng) hµ néi, 2008
 2. Bé x©y dùng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc                                    Sè: 734/BXD­VP V/v   C«ng   bè   néi   dung                Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng   c¬   b¶n   cña   tµi   liÖu   04 n¨m 2008 ®µo   t¹o,   båi   dìng   nghiÖp   vô   ®Þnh   gi¸   x©y dùng   KÝnh göi:     ­ C¸c Bé, C¬  quan ngang  Bé, C¬  quan  thuéc ChÝnh phñ. ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng. ­   Së   X©y   dùng   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng. ­   C¸c   c¬   së   ®µo   t¹o,   båi   dìng   nghiÖp   vô  ®Þnh gi¸ x©y dùng. ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§­CP ngµy 04 th¸ng 02  n¨m 2008 cña ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô,  quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;  ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§­CP ngµy 13 th¸ng 06  n¨m 2007 cña ChÝnh phñ  vÒ  Qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y  dùng c«ng tr×nh; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  01/2008/Q§­BXD ngµy 01 th¸ng  02 n¨m 2008 cña Bé  trëng Bé  X©y dùng vÒ  viÖc ban hµnh  Ch¬ng tr×nh khung ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸  x©y dùng.   Bé  X©y dùng c«ng bè  nh÷ng Néi dung c¬  b¶n cña tµi  liÖu ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng kÌm  theo v¨n b¶n nµy lµm c¨n cø  ®Ó  c¸c c¬  së   ®µo t¹o so¹n  th¶o   tµi   liÖu   gi¶ng   d¹y   nghiÖp   vô   ®Þnh   gi¸   x©y   dùng  2
 3. theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 01/2008/Q§­BXD ngµy 01  th¸ng 02 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé X©y dùng. kt. bé trëng N¬i nhËn :  Thø trëng ­ Nh trªn;   ­ V¨n phßng Quèc héi;        ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc; ®∙ ký  ­ V¨n phßng ChÝnh phñ; ­ Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;  ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; ­ Website ChÝnh phñ; §inh TiÕn Dòng ­ Côc kiÓm tra v¨n b¶n Bé T ph¸p; ­ C«ng b¸o; ­ C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD; ­ Lu VP, Vô PC, Vô KTXD, ViÖn   KTXD, C300.  Môc lôc    Tran g Chuyªn ®Ò 1: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh I. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña hÖ thèng ph¸p luËt  cã   liªn   quan   ®Õn   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh  15 (LuËt X©y dùng, LuËt §Çu t, LuËt §Êu thÇu, LuËt  §Êt ®ai) 1. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt X©y dùng 15 1.1 Ph¹m vi,  ®èi tîng vµ  kÕt cÊu cña LuËt X©y   15 dùng 1.2. Ho¹t ®éng x©y dùng 15 1.3. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng 18 2. Nh÷ng néi dung c¬  b¶n cña cña LuËt §Êt  ®ai  18 liªn quan tíi ho¹t ®éng x©y dùng 2.1.   Ph¹m   vi   ®iÒu   chØnh   vµ   ®èi   tîng   ¸p   dông   18 cña LuËt 2.2. VÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 18 2.3.   VÒ   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt,   chuyÓn   môc   ®Ých sö  dông  ®Êt  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t x©y   18 dùng c«ng tr×nh 2.4. Tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai vµ gi¸ ®Êt 19 2.5. Thu håi  ®Êt, båi thêng, t¸i  ®Þnh c  liªn   19 quan tíi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 2.6. Qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai 19 3
 4. 3. Nh÷ng néi dung c¬  b¶n cña LuËt §Çu t  liªn  19 quan ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng 3.1.   Ph¹m   vÞ   ®iÒu   chØnh   vµ   ®èi   tîng   ¸p   dông   19 cña LuËt 3.2. H×nh thøc ®Çu t 19 3.3. Thñ tôc vÒ ®Çu t khi triÓn khai dù ¸n 19 3.4. Qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t 20 4.   Nh÷ng   néi   dung   c¬   b¶n   cña   LuËt   §Êu   thÇu  20 liªn quan tíi ho¹t ®éng x©y dùng 4.1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 20 4.2. Quy ®Þnh chung vÒ ®Êu thÇu 20 4.3. C¸c chñ thÓ tham gia ®Êu thÇu 20 4.4. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êu thÇu 20 II.  Tr×nh tù   lËp,  thÈm  ®Þnh, phª  duyÖt  dù   ¸n  20 ®Çu t x©ydùng c«ng tr×nh 1.   §èi   víi   dù   ¸n   quan   träng   quèc   gia,   dù   ¸n   20 nhãm A, B, C 1.1. X¸c ®Þnh chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 20 1.2. B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 21 1.3. LÊy ý kiÕn chÊp thuËn vÒ quy ho¹ch 21 1.4. LËp d ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 21 1.5. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 21 1.6. Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 21 2.   LËp   thÈm   ®Þnh   B¸o   c¸o   Kinh   tÕ   ­  Kü   thuËt   21 x©y dùng c«ng tr×nh 2.1.   Ph¹m   vi   ¸p   dông   c¸c   c«ng   tr×nh   lËp   B¸o   21 c¸o Kinh tÕ ­ Kü thuËt 2.2. Néi dung B¸o c¸o Kinh tÕ  ­ Kü  thuËt x©y   dùng c«ng tr×nh 2.3. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt B¸o c¸o Kinh tÕ ­ Kü   22 thuËt x©y dùng c«ng tr×nh 3. §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 22 3.1. C¸c trêng hîp ®îc ®iÒu chØnh 22 3.2.   ThÈm   quyÒn   ®iÒu   chØnh   vµ   tæ   chøc   ®iÒu   22 chØnh III. Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng  22 tr×nh 1. C¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n 22 1.1. Trêng hîp chñ   ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý  dù   22 ¸n 1.2. Trêng hîp thuª t vÊn qu¶n lý dù ¸n 22 4
 5. 2. C¸c yªu cÇu néi dung vÒ qu¶n lý dù ¸n 22 2.1. Qu¶n lý khèi lîng, qu¶n lý chi phÝ 22 2.2. Qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh 22 2.3.   Qu¶n   lý   tiÕn   ®é   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng   22 tr×nh 2.4. Qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng  trêng   22 x©y dùng 2.5. Qu¶n lý m«i trêng x©y dùng 22 IV. Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 23 1. Nguyªn t¾c qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng  23 c«ng tr×nh 2. Qu¶n lý tæng møc ®Çu t 23 3. Qu¶n lý dù to¸n c«ng tr×nh 23 4. Qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng 23 5. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 23 6. Qu¶n lý chØ sè gi¸ x©y dùng 23 7. Qu¶n lý hîp ®ång x©y dùng 23 8. Qu¶n lý thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t 23 V. §iÒu kiÖn n¨ng lùc c¸c chñ thÓ tham gia qu¸  23 tr×nh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1.   C¸c   quy   ®Þnh   chung   vÒ   ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc  ®èi víi tæ chøc vµ  c¸ nh©n khi tham gia ho¹t  23 ®éng x©y dùng 2. §iÒu kiÖn n¨ng lùc hµnh nghÒ  x©y dùng  ®èi  24 víi c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng 2.1. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ  24 2.2. §iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ  ph¹m vi ho¹t  ®éng   24 cña c¸ nh©n trong ho¹t ®éng x©y dùng  3. §iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ ph¹m vi ho¹t ®éng x©y  24 dùng cña tæ chøc 3.1. §iÒu kiÖn n¨ng lùc khi lËp dù ¸n 24 3.2. §iÒu kiÖn  ®èi víi tæ chøc t  vÊn qu¶n lý   24 dù ¸n 3.3.   §iÒu   kiÖn   ®èi   víi   tæ   chøc   kh¶o   s¸t   x©y   24 dùng 3.4.   §iÒu   kiÖn   ®èi   víi   tæ   chøc   thiÕt   kÕ   x©y   25 dùng 3.5.   §iÒu   kiÖn   ®èi   víi   tæ   chøc   thi   c«ng   x©y   25 dùng 3.6.   §iÒu   kiÖn   ®èi   víi   tæ   chøc   gi¸m   s¸t   thi   25 c«ng x©y dùng 5
 6. 3.7. §iÒu kiÖn  ®èi víi tæ chøc t  vÊn qu¶n lý   25 chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  Chuyªn ®Ò 2: Tæng quan vÒ c«ng t¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng  26 I. Mét sè lý luËn chung vÒ gi¸ x©y dùng 26 1. Kh¸i niÖm gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 26 2. §Æc  ®iÓm cña thÞ  trêng x©y dùng, s¶n phÈm  x©y   dùng   vµ   c«ng   nghÖ   x©y   dùng   t¸c   ®éng   ®Õn  26 gi¸ x©y dùng 2.1. §Æc ®iÓm thÞ trêng x©y dùng  26 2.2. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng 26 2.3. §Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ x©y dùng 26 3. Vai trß cña chñ ®Çu t, tæ chøc t vÊn vµ nhµ  26 thÇu x©y dùng trong ®Þnh gi¸ x©y dùng 3.1. Vai trß cña chñ ®Çu t. 26 3.2. Vai trß cña tæ chøc t vÊn  27 3.3. Vai trß cña nhµ thÇu x©y dùng 27 II. Néi dung c¬ b¶n cña gi¸ x©y dùng vµ c¸c d÷  27 liÖu chñ yÕu h×nh thµnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh  1. Néi dung c¬ b¶n cña gi¸ x©y dùng 27 2. C¸c d÷ liÖu chñ yÕu h×nh thµnh gi¸ x©y dùng  27 c«ng tr×nh III. Néi dung nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng 28 Chuyªn  ®Ò  3:  Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh tæng møc  ®Çu t  vµ   ®¸nh  29 gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh I. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t cña dù ¸n 29 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ tæng møc ®Çu t 29 1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña tæng møc ®Çu t  29 1.2. Néi dung vµ c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn chi phÝ   29 cña tæng møc ®Çu t 1.3. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t 29 1.4.  Yªu cÇu cña c«ng viÖc tÝnh to¸n 29 2. Mét sè ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t   29 2.1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh TM§T theo thiÕt kÕ c¬   29 së cña dù ¸n ®Çu t  2.2.   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   TM§T   theo   chØ   tiªu   30 c«ng suÊt hoÆc n¨ng lùc khai th¸c cña dù ¸n  2.3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh TM§T theo sè liÖu cña   30 c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¬ng tù ®∙ thùc hiÖn  2.4. Ph¬ng ph¸p hçn hîp  ®Ó  x¸c  ®Þnh tæng møc   30 ®Çu t  6
 7. 3. Ph©n tÝch møc ®é ¸p dông cña c¸c ph¬ng ph¸p  30 II. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh hiÖu qu¶  ®Çu t  cña dù  30 ¸n 1. Kh¸i niÖm ho¹t  ®éng  ®Çu t  vµ  hiÖu qu¶  ®Çu  30 t cña dù ¸n 1.1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng ®Çu t  30 1.2. C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ®Çu t  30 1.3. HiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t 30 1.4. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n 31 2. X¸c  ®Þnh c¸c yÕu tè  lµm c¨n cø ph©n tÝch,  31 tÝnh to¸n kinh tÕ­ tµi chÝnh dù ¸n  2.1. Tæng møc ®Çu t  31 2.2. LËp kÕ ho¹ch ®Çu t  31 2.3. LËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng 31 2.4.  KÕ ho¹ch khÊu hao vµ xö lý c¸c kho¶n thu   31 håi 2.5. Vèn lu ®éng  31 2.6. KÕ ho¹ch tr¶ nî  32 3.   X¸c   ®Þnh   c¸c   chØ   tiªu   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶  32 kinh tÕ ­ tµi chÝnh dù ¸n 3.1. B¸o c¸o tµi chÝnh trong ph©n tÝch,  ®¸nh   32 gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n 3.2. X¸c  ®Þnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ­ tµi chÝnh   32 dù ¸n ®Çu t  4. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ­  32 x∙ h«i cña dù ¸n ®Çu t 5. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ vµ lùa chän ph¬ng ¸n  32 III. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ rñi ro vµ  32 hiÖu qu¶ cña dù ¸n 1. Mét sè lý luËn chung vÒ ph©n tÝch rñi ro 33 1.1. Kh¸i niÖm rñi ro 33 1.2. NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i rñi ro 33 1.3. §o lêng rñi ro vµ  biÖn ph¸p h¹n chÕ  rñi   33 ro 2.  Mét sè  ph¬ng ph¸p ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ rñi  33 ro cña dù ¸n 2.1. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y 33 2.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÒu chØnh trêng hîp 33 2.3. Ph¬ng ph¸p m« pháng 33 3. VÝ  dô  minh häa ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ rñi ro  34 ®èi víi hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n x©y dùng IV. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh suÊt vèn ®Çu t  34 7
 8. 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ suÊt vèn ®Çu t  34 1.1. Kh¸i niÖm,    ý  nghÜa vµ  vai trß cña suÊt   34 vèn ®Çu t 1.2.   Néi dung kinh tÕ  cña chØ tiªu suÊt vèn   34 ®Çu t 1.3. Ph©n lo¹i suÊt vèn ®Çu t 34 2. Ph¬ng ph¸p vµ  c¸c bíc tiÕn hµnh tÝnh to¸n  34 suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  2.1. Mét sè quan ®iÓm c¬ b¶n 34 2.2. C¸c c¨n cø tÝnh to¸n suÊt vèn ®Çu t 34 2.3. C¸c bíc tiÕn hµnh x¸c  ®Þnh suÊt vèn  ®Çu   34 t V. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng 35 35 1. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá 35 2. Phân loại chỉ số giá xây dựng 35 2.1. Chỉ số giá xây dựng công trình 35 2.2. Các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí 35 2.3. Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí 3. Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công 36 trình 36 3.1. Nguyên tắc tính toán chung 36 3.2. Các căn cứ xác định chỉ số giá xây dựng 36 3.3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình VI.  Ph¬ng ph¸p  x¸c  ®Þnh  ®é   dµi thêi gian x©y  36 dùng 1. Vai trß vµ ý nghÜa cña ®é dµi thêi gian x©y  36 dùng 2.   C¸c   ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   ®é   dµi   thêi   gian  37 x©y dùng c«ng tr×nh Chuyªn  ®Ò  4:  Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh  ®Þnh møc,  ®¬n gi¸ x©y  38 dùng c«ng tr×nh I. Ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng c«ng tr×nh 38 1. HÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng 38 1.1. §Þnh møc kinh tÕ ­ kü thuËt  38 1.2. §Þnh møc tû lÖ 39 2.   Ph¬ng   ph¸p   lËp   ®Þnh   møc   dù   to¸n   x©y   dùng  39 c«ng tr×nh 2.1.   Tr×nh   tù   lËp   ®Þnh   møc   dù   to¸n   x©y   dùng   39 c«ng tr×nh 2.2. LËp ®Þnh møc dù to¸n míi cho c«ng t¸c x©y   39 dùng cha cã ®Þnh møc  8
 9. 2.3.   VËn   dông   cã   ®iÒu   chØnh   c¸c   ®Þnh   møc   dù   40 to¸n c«ng t¸c x©y dùng ®∙ cã 2. .  ¸ p   dông   ® Þnh  m øc  dù   to¸n   c«ng   t¸c   x© y  4 41 dùng ® ∙ ã  c 3. Nh÷ ng tµ i  li u  cÇ n th i t  phôc vô  l p   ® Þnh  Ö Õ Ë 41 m øc ù to¸n  x© y ùng c«ng tr× nh   d  d II. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh  ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng  41 tr×nh 1. Kh¸i niÖm, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i ®¬n gi¸ x©y  41 dùng c«ng tr×nh 1.1. Kh¸i niÖm ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 41 1.2.   Yªu   cÇu   ®èi   víi   ®¬n   gi¸   x©y   dùng   c«ng   41 tr×nh 1.3. Ph©n lo¹i ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 41 2. Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 41 2.1.   §èi   víi   ®¬n   gi¸   chi   tiÕt   x©y   dùng   c«ng   41 tr×nh 2.2.   §èi   víi   ®¬n   gi¸   tæng   hîp   x©y   dùng   c«ng   44 tr×nh  III. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ ca m¸y, gi¸ thuª  44 m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh 1. Mét   sè   lý   luËn   chung   vÒ   gi¸   ca   m¸y,   gi¸  44 thuª m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng c«ng tr×nh 1.1. Kh¸i niÖm m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng 44 1.2. Kh¸i niÖm vµ  vai trß cña gi¸ ca m¸y, gi¸   45 thuª m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng c«ng tr×nh 2. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ ca m¸y vµ  thiÕt bÞ  45 x©y dùngc«ng tr×nh 2.1. Tr×nh tù x¸c ®Þnh 45 2.2.   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   gi¸   ca   m¸y   míi   ®èi   45 víi c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ cha cã gi¸ ca m¸y 3. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ thuª m¸y vµ  thiÕt  46 bÞ x©y dùng c«ng tr×nh  3.1. Tr×nh tù x¸c ®Þnh 46 3.2. Néi dung vµ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ thuª   46 m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng c«ng tr×nh 4. C¸c vÝ  dô  tÝnh to¸n gi¸ ca m¸y vµ  gi¸ thuª   47 m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng c«ng tr×nh IV. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y  47 dùng c«ng tr×nh 1. Mét sè  vÊn  ®Ò  chung liªn quan  ®Õn chi phÝ  47 t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 9
 10. 1.1.   Kh¸i   niÖm   vÒ   ho¹t   ®éng  t  vÊn   ®Çu  t  x©y   47 dùng c«ng tr×nh 1. . Ph© n o ¹i  ho ¹t ® éng t vÊn 2  l 47 1. .   N é i  dung   ch i  phÝ   t  vÊn   ® Çu  t  x© y  dùng   3 47 c«ng tr× nh 1. . C¸c quy ® Þnh hi n hµnh liªn  quan ® Õ n 4 Ö  qu¶n   47 l  ch i phÝ t vÊn ý 2. Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh ch i phÝ t vÊn 48 2. . X¸c  ® Þnh theo   ® Þnh m øc ch i phÝ t vÊn (tØ   1 48 l  % ) ®î  c«ng bè Ö  c 2. . X¸c ® Þnh theo dù to¸n 2 48 3. Sö dông c¸c ph¬ ng ph¸p trªn  ® Ó  x¸c ® Þnh ch i  phÝ  t  vÊn trong  t ng m øc  ® Çu t, dù  to¸n  c«ng  æ 49 tr× nh 3. . X¸c ® Þnh ch i phÝ t vÊn trong  t ng m øc ® Çu  1 æ   49 t cña dù ¸n 3. . X¸c ® Þnh ch i phÝ t vÊn trong  dù to¸n  c«ng   2 49 tr× nh Chuyªn ®Ò 5: ph¬ng ph¸p ®o bãc khèi lîng vµ kiÓm so¸t chi  50 phÝ I. Ph¬ng ph¸p ®o bãc khèi lîng  50 1. Kh¸i niÖm vÒ   ®o bãc khèi lîng x©y dùng vµ  vai trß cña viÖc  ®o bãc khèi lîng trong viÖc  50 ®Þnh gi¸ x©y dùng 1.1. Kh¸i niÖm  50 1.2. Vai trß cña viÖc  ®o bãc khèi lîng trong   50 viÖc ®Þnh gi¸ x©y dùng 2. Ph¬ng ph¸p  ®o bãc khèi lîng x©y dùng c«ng  50 tr×nh 2.1. Nguyªn t¾c ®o bãc khèi lîng x©y dùng c«ng   50 tr×nh 2.2. Tr×nh tù  triÓn khai c«ng t¸c  ®o bãc khèi   51 lîng x©y dùng c«ng tr×nh 2.3. Mét sè quy ®Þnh cô thÓ khi ®o bãc khèi l­ 51 îng x©y dùng c«ng tr×nh II. KiÓm so¸t chi phÝ theo c¸c giai ®o¹n ®Çu t 52 x©y dùng c«ng tr×nh 1. Kh¸i niÖm, vai trß cña viÖc kiÓm so¸t chi  52 phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1.1. Kh¸i niÖm 52 1.2. Vai trß 52 2.  Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña viÖc kiÓm so¸t chi  52 10
 11. phÝ 3. §i u  ki n  cÇ n th i t   ® Ó th ù c  hi n qu¸ tr× nh   Ò Ö Õ Ö 52 ki m  so¸t ch i phÝ Ó 4. N é i dung ki m  so¸t  ch i phÝ   ® Çu t  x© y dùng  Ó 52 c«ng tr× nh 4.1. KiÓm so¸t chi phÝ  trong giai ®o¹n tríc  53 x©y dùng  4.2. KiÓm so¸t chi phÝ trong giai  ®o¹n thùc  53 hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh 5. Tæ chøc qu¶n lý  viÖc kiÓm so¸t chi phÝ   ®Çu  53 t x©y dùng c«ng tr×nh 5.1. H×nh thøc tæ chøc kiÓm so¸t chi phÝ 53 5.2. Tr¸ch nhiÖm cña chñ  ®Çu t  ®èi víi viÖc  53 kiÓm so¸t chi phÝ 5.3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n, tæ chøc t  vÊn  53 kiÓm so¸t chi phÝ Chuyªn  ®Ò  6:  Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh dù  to¸n x©y dùng c«ng  54 tr×nh I. Kh¸i niÖm, néi dung, vai trß cña dù to¸n x©y  54 dùng c«ng tr×nh 1. Kh¸i niÖm 54 2. Néi dung 54 3. Vai trß 54 II. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh dù  to¸n x©y dùng c«ng  54 tr×nh 1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh 54 2. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ  54 trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng 54 2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ 56 2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 56 2.4. X¸c ®Þnh chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng  56 2.5. X¸c ®Þnh chi phÝ kh¸c  56 2.6. X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng 56 III. Qu¶n lý dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 57 1. ThÈm tra, phª duyÖt dù  to¸n x©y dùng c«ng  57 tr×nh 1.1. Néi dung thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng  57 tr×nh 1.2. ThÈm quyÒn thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n  57 c«ng tr×nh 2. §iÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 57 11
 12. Chuyªn ®Ò 7: Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng 59 I.   Nh÷ng   quy   ®Þnh   chñ   yÕu   liªn   quan   ®Õn   lùa  58 chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan 58 2.   Yªu   cÇu   ®èi   víi   lùa   chän   nhµ   thÇu   trong  58 ho¹t ®éng x©y dùng 3. Tr×nh tù thùc hiÖn ®Êu thÇu 58 4. C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ  thÇu trong ho¹t  58 ®éng x©y dùng 5. S¬ tuyÓn nhµ thÇu 58 5.1. Ph¹m vi ¸p dông 58 5.2. Quy tr×nh tæ chøc s¬ tuyÓn 58 5.3. Néi dung hå s¬ mêi s¬ tuyÓn  58 5.4. Hå s¬ dù s¬ tuyÓn  59 5.5. §¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn  59 II. LËp kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu vµ  x¸c  ®Þnh gi¸ gãi  59 thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu 1. LËp vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu 59 2. Néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu 59 2.1. Néi dung 59 2.2. C¨n cø lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu 59 2.3. Ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu 59 2.4. X¸c ®Þnh h×nh thøc hîp ®ång (gi¸ hîp ®ång   60 x©y dùng) 3. X¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu 60 3.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu 60 3.2.   §iÒu   chØnh   kÕ   ho¹ch   ®Êu   thÇu,   gi¸   gãi   60 thÇu  3.3 Dù to¸n gãi thÇu khi tæ chøc ®Êu thÇu 60 III. X¸c  ®Þnh c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn c¸c  ®Ò  60 xuÊt cña nhµ thÇu  1. §èi víi gãi thÇu t vÊn 60 1.1. Yªu cÇu ®èi víi ®Ò xuÊt kü thuËt 60 1.2. Yªu cÇu vÒ ®Ò xuÊt tµi chÝnh 61 2. §èi víi gãi thÇu x©y l¾p 61 2.1. Yªu cÇu  ®èi víi néi dung  ®Ò  xuÊt vÒ  gi¶i   61 ph¸p kü thuËt vµ tiÕn ®é  2.2. Yªu cÇu ®èi víi ®Ò xuÊt tµi chÝnh  61 3. §èi víi gãi thÇu tæng thÇu thiÕt kÕ  vµ  thi  61 c«ng 3.1. Yªu cÇu ®èi víi ®Ò xuÊt kü thuËt  61 12
 13. 3.2. Yªu cÇu ®èi víi ®Ò xuÊt tµi chÝnh 61 4. §è i v íi  gã i th Ç u t ng th Ç u EPC æ 62 4. . VÒ né i dung ® Ò 1  xuÊ t kü  thu Ë t  62 4. . Yªu cÇ u ® èi íi  ® Ò 2  v  xuÊ t tµ i chÝnh  62 5. §è i v íi  gã i th Ç u  t ng th Ç u  ch× a kho¸ trao   æ 62 tay 5. . Yªu cÇ u ® èi íi  ® Ò 1  v  xuÊ t kü  thu Ë t  62 5. . Yªu cÇ u ® èi íi  ® Ò 2  v  xuÊ t tµ i chÝnh  62 IV. LËp hå  s¬   ®Ò  xuÊt tµi chÝnh vµ  tÝnh to¸n  62 x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu 1. C¸c c¨n cø lËp hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh, gi¸  62 dù thÇu 2. Néi dung  ®Ò  xuÊt tµi chÝnh vµ  gi¸ dù  thÇu  63 ®èi víi gãi thÇu t vÊn 2.1. Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ  trong gi¸   63 dù thÇu  2.2. C¬ së x¸c ®Þnh c¸c néi dung kho¶n môc chi   63 phÝ trong gi¸ dù thÇu 3. Néi dung  ®Ò  xuÊt tµi chÝnh vµ  gi¸ dù  thÇu  63 ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p 3.1. Néi dung ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ gi¸ dù thÇu   63 cña hå s¬ dù thÇu x©y l¾p  3.2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu 63 V. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 63 1. §¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu gãi thÇu t  vÊn x©y  63 dùng 1.1. §¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt (¸p   63 dông cho mäi gãi thÇu t vÊn x©y dùng) 1.2. §¸nh gi¸ chi tiÕt hå  s¬  dù  thÇu  ®èi víi   63 gãi thÇu kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao   1.3. §¸nh gi¸ chi tiÕt hå  s¬  dù  thÇu  ®èi víi   64 gãi thÇu cã yªu cÇu kü thuËt cao 2. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu gãi thÇu x©y l¾p 64 2.1. §¸nh gi¸ s¬ bé 64 2.2. §¸nh gi¸ chi tiÕt  64 3. §¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu gãi thÇu tæng thÇu  64 thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng 3.1. §¸nh gi¸ s¬ bé 64 3.2. §¸nh gi¸ chi tiÕt 64 4. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tæng thÇu EPC 64 13
 14. 4.1. §¸nh gi¸ s¬ bé 64 4. . §¸nh gi  ch i ti t 2 ¸ Õ 65 5. §¸nh  gi  hå  s¬  dù  th Ç u t ng th Ç u ch× a kho¸  ¸ æ 65 trao  tay Chuyªn ®Ò 8: Qu¶n lý hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng 66 I.  Nh÷ng  vÊn  ®Ò   chung vÒ   hîp  ®ång trong  ho¹t  66 ®éng x©y dùng 1. Kh¸i niÖm 66 2. §Æc ®iÓm cña hîp ®ång x©y dùng 66 3. Khung ph¸p lý cña hîp ®ång x©y dùng 66 II. C¸c lo¹i hîp hîp  ®ång trong ho¹t  ®éng x©y  66 dùng  1. Theo tÝnh chÊt, lo¹i c«ng viÖc trong  ho¹t  66 ®éng x©y dùng cÇn thùc hiÖn 1.1. Hîp ®ång t vÊn x©y dùng 66 1.2.   Hîp   ®ång   cung   øng   vËt   t,   thiÕt   bÞ   x©y   66 dùng 1.3. Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 66 1.4. Hîp  ®ång thiÕt kÕ  ­ cung øng vËt t thiÕt   67 bÞ ­ thi c«ng x©y dùng  1.5. Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay 67 2. Theo mèi quan hÖ qu¶n lý 67 2.1. Hîp ®ång thÇu chÝnh 67 2.2. Hîp ®ång thÇu phô 67 2.3. Hîp ®ång tæng thÇu 67 III. Nguyªn t¾c ký kÕt hîp ®ång x©y dùng 67 IV.   Nh÷ng   néi   dung   chñ   yÕu   cña   hîp   ®ång   x©y  68 dùng 1. V¨n b¶n hîp ®ång x©y dùng 68 2. Tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång 69 3. Mèi quan hÖ  gi÷a c¸c phÇn trong hå  s¬  hîp  69 ®ång x©y dùng V. X¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng 69 1. C¬ së x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng 69 2. H×nh thøc gi¸ hîp ®ång x©y dùng 69 2.1. Gi¸ hîp ®ång  theo gi¸ trän gãi 69 2.2. Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh 70 2.3. Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh 70 2.4. Gi¸ kÕt hîp 70 3. Ph¬ng thøc x¸c  ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i hîp  ®ång  70 x©y dùng 14
 15. 3.1. X¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång t vÊn x©y dùng 70 3. .  X¸c  ® Þnh gi  h î   ® ång th i  c«ng x© y dùng   2 ¸ p 70 vµ l p ® Æ t ¾       3. . X¸c ® Þnh gi  cña h î  ® ång t ng th Ç u 3 ¸ p æ 70 VI. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng 70 1. C¸c trêng hîp ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång 70 2. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång 71 2.1. C¬ së 71 2.2.   §iÒu   chØnh   ®¬n   gi¸   trong   hîp   ®ång   x©y   71 dùng 2.3.   Ph¬ng   ph¸p   ®iÒu   chØnh   gi¸   hîp   ®ång   x©y   71 dùng VII. T¹m øng, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp  ®ång  71 x©y dùng 1. T¹m øng hîp ®ång 71 1.1. Nguyªn t¾c 71 1.2. Møc t¹m øng 71 1.3. Thu håi vèn t¹m øng 71 2. Thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng 71 2.1. Nguyªn t¾c 71 2.2. Thanh to¸n ®èi víi gi¸ hîp ®ång trän gãi 71 2.3. Thanh to¸n  ®èi víi gi¸ hîp  ®ång theo  ®¬n   71 gi¸ cè ®Þnh 2.4. Thanh to¸n  ®èi víi gi¸ hîp  ®ång theo gi¸   72 ®iÒu chØnh 2.5. Thanh to¸n ®èi víi gi¸ hîp ®ång kÕt hîp 72 2.6. Thêi h¹n thanh to¸n 72 3. QuyÕt to¸n hîp ®ång 72 3.1. Hå s¬ quyÕt to¸n 72 3.2. C¸c quy  ®Þnh vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc quyÕt   72 to¸n VIII. Qu¶n lý hîp ®ång x©y dùng 72 1. Qu¶n lý chÊt lîng 72 2. Qu¶n lý tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång 72 3.   Qu¶n   lý   gi¸   hîp   ®ång   vµ   thay   ®æi,   ®iÒu  73 chØnh hîp ®ång 4. Qu¶n lý an toµn, vÖ sinh m«i trêng vµ phßng  73 chèng ch¸y næ 5. Qu¶n lý thay ®æi vµ ®iÒu chØnh hîp ®ång 73 6. Qu¶n lý c¸c néi dung kh¸c cña hîp ®ång 73 15
 16. Chuyªn  ®Ò  9:  Thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng  74 c«ng tr×nh I. Thanh to¸n vèn ®Çu t 74 1. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n  74 2. H å s¬ , th ñ  tô c, th Èm  quyÒ n trong  thanh to¸n   74 vèn ® Çu  t II. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t 74 1. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n 74 2.   Néi   dung,   hå   s¬,   thÈm   quyÒn   thÈm   tra   b¸o  74 c¸o quyÕt to¸n 2.1. Néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n 74 2.2. BiÓu mÉu b¸o c¸o quyÕt to¸n 74 2.3. Hå s¬ tr×nh duyÖt quyÕt to¸n 75 2.4. ThÈm quyÓn thÈm tra quyÕt to¸n 75 3. KiÓm to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t 75 4. ThÈm tra quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh  75 4.1. Néi dung thÈm tra 75 4.2. Tr×nh tù thÈm tra vµ néi dung cña b¸o c¸o   75 kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh 5. Phª duyÖt quyÕt to¸n  76 5.1. ThÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n 76 5.2. Qu¶n lý quyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n 76 6.   Chi   phÝ   thÈm   tra,   phª   duyÖt   quyÕt   to¸n,  76 kiÓm to¸n 6.1.   X¸c   ®Þnh   chi   phÝ   thÈm   tra,   phª   duyÖt   76 quyÕt to¸n, chi phÝ kiÓm to¸n 6.2. Qu¶n lý, sö  dông chi phÝ  thÈm tra vµ  phª   76 duyÖt quyÕt to¸n 6.3.   Néi   dung   chi   phÝ   thÈm   tra   vµ   phª   duyÖt   76 quyÕt to¸n 7. Thêi h¹n quyÕt to¸n  76 8.   Tr¸ch   nhiÖm   trong   quyÕt   to¸n   dù   ¸n   hoµn  76 thµnh 8.1. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t 76 8.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ thÇu 76 8.3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬  quan kiÓm so¸t thanh   76 to¸n, cho vay vèn ®Çu t 8.4. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kiÓm to¸n 76 8.5.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¬   quan   thÈm   tra,   phª   76 duyÖt quyÕt to¸n 8.6. Tr¸ch nhiÖm cña  c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng 76 16
 17. 8.7. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp 76 III. Híng dÉn ph¬ng ph¸p quy  ®æi chi phÝ dù ¸n  ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   t¹i   thêi   ®iÓm   bµn  76 giao ®a vµo sö dông  1. C¸c yªu cÇu, nguyªn t¾c 77 2. Ph¬ng ph¸p quy ®æi  77 2.1. C¨n cø quy ®æi  77 2.2. Tr×nh tù quy ®æi 77 2.3. Ph¬ng ph¸p quy ®æi  77 2.4.   Quy   ®æi   chi   phÝ   ®Òn   bï   gi¶i   phãng   mÆt   77 b»ng, t¸i ®Þnh c  2.5. Quy  ®æi chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n, chi phÝ  t  77 vÊn ®Çu t x©y dùng vµ chi phÝ kh¸c  IV. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao ®a vµo sö  77 dông 1. C¸c yªu cÇu chung 77 2. C¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi  77 s¶n bµn giao ®a vµo sö dông 2.1. Tµi s¶n cè ®Þnh 77 2.2. Tµi s¶n lu ®éng 77 2.3. B¸o c¸o x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao   77 ®a vµo sö dông V. Phô lôc 77 Chuyªn ®Ò 10: Th¶o luËn vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo  78 t¹o Chuyªn ®Ò 1 QU¶N Lý Dù ¸N §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH THEO QUY §ÞNH HIÖN HµNH (12 tiÕt) I.   NH÷ NG  N é I  DUNG  C¥  B¶N   C ñA  H Ö   TH èNG  PH ¸P   LU ËT  C ã  LI   QUAN  §Õ N   §Ç U   T ¦   X¢Y  D ùNG  C¤NG  TR× NH  (LU ËT   X¢Y  £N D ùNG , LU ËT §Ç U T ¦, LU ËT §ÊU TH ÇU ,  LU ËT §Ê T §A I ) 1. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt X©y dùng  LuËt X©y dùng ®îc Quèc héi níc Céng hoµ X∙ héi Chñ  nghÜa ViÖt Nam th«ng qua t¹i   Kú  häp thø 4, kho¸ XI  (th¸ng   11/2003).   ViÖc   thÓ   chÕ   ho¸   LuËt   nh»m   ®¸p   øng  yªu   cÇu   qu¶n   lý   c¸c   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   thèng   nhÊt   trong c¶ níc, tu©n thñ chÆt chÏ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt  theo híng héi nhËp cña ngµnh víi c¸c níc trong khu vùc  vµ quèc tÕ. 17
 18. 1.1. Ph¹m vi  ®iÒu chØnh,  ®èi tîng ¸p dông vµ  kÕt   cÊu cña LuËt X©y dùng 1.1.1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh, ®èi tîng ¸p dông C¸c   ho ¹t   ® éng  x© y  dùng  thu é c   ph ¹   vi  ® i u  chØ nh  m Ò cña LuË t X© y dùng:  l p  quy ho ¹ch  x© y dùng, l p  dù  ¸n   Ë Ë ® Çu  x© y dùng c«ng tr × nh, kh¶o s¸t x© y dùng, th i t kÕ    t Õ x© y  dùng   c«ng   tr× nh,  th i   c«ng   x© y  dùng   c«ng   tr× nh,  gi  s¸t  th i c«ng x© y dùng c«ng tr× nh, qu¶n l  dù  ¸n   ¸m ý ® Çu  t  x© y  dùng   c«ng   tr × nh,  l a   chän   nhµ   th Ç u   trong   ù ho ¹t  ® éng x© y dùng vµ  c¸c  ho ¹t  ® éng kh¸c cã  liªn  quan  ® Õ n  x© y  dùng  c«ng   tr × nh).  §è i  tî   ¸p   dông  LuË t  X© y ng   dùng: C¸c t  chøc, c¸ nh© n æ  trong  ní  vµ  ní  ngoµ i kh i  c c tham  gi  ho ¹t ® éng x© y ùng trªn  l∙nh  thæ  V i t Nam . a  d Ö 1. . . KÕ t cÊu LuË t X© y ùng 12  d LuË t X© y ùng v íi  9 ch ¬ ng, 123  ® i u, bao gåm   c¸c    d Ò né i  dung   vÒ :  Nh÷ ng  quy   ® Þnh  chung   cña   LuË t  ® èi  v íi   ho ¹t   ® éng x© y dùng; Yªu  cÇ u, né i dung,  ® i u ki n  th ù c   Ò Ö hi n, quyÒ n vµ  nghÜ a vô  cña c¸c  t  chøc, c¸ nh© n kh i  Ö æ tham  gi  ho ¹t   ® éng quy ho ¹ch  x© y dùng, l p  dù  ¸n   ® Çu a Ë   t  x© y  dùng   c«ng   tr× nh,  kh¶o   s¸t,   th i t   kÕ   x© y  dùng  Õ c«ng tr× nh, x© y dùng c«ng tr× nh, gi  s¸t th i c«ng x© y  ¸m dùng, l a  chän nhµ th Ç u vµ  h î   ® ång x© y dùng; Q u¶n l   ù p ý nhµ   ní   ® èi  v íi   ho ¹t   ® éng  x© y  dùng;  C¸c   chÕ   tµ i   vÒ   c khen th ëng, xö  l  vi ph ¹  trong  ho ¹t  ® éng x© y dùng vµ  ý m ® i u kho¶n th i hµnh. Ò 1. . Ho¹t ® éng x© y ùng  2  d 1. . . Nguyªn t c c¬  b¶n trong  ho ¹t ® éng x© y ùng 21 ¾  d ­ Tu© n  th ñ  quy ho ¹ch , ki n tró c,  b¶o vÖ  m «i Õ  tr êng,  ph ï h î  v íi   ® i u ki n  tù  nhi ,   ® Æ c ® i m v¨n  ho¸, x∙  p Ò Ö ªn  Ó hé i     ; ­   Tu© n  th ñ   quy   chuÈn   x© y  dùng,  tiªu   chuÈn   x© y  dùng; ­ B¶o ® ¶m chÊ t lî , ti n  ® é, ng Õ  an to µ n c«ng tr× nh; ­   B¶o  ® ¶m  ti t   ki m ,  hi u   qu¶   ki   t ,  ® ång  bé  Õ Ö Ö nh Õ trong  tõ ng c«ng tr× nh, trong  to µ n dù ¸n . 1. . 2. LËp quy ho ¹ch  x© y ùng 2  d ­     Yªu   cÇ u   ® èi  v íi   né i  dung   cña   quy   ho ¹ch   x© y  dùng; Ph© n o ¹i  quy ho ¹ch  x© y dùng bao gåm :  l   Q uy ho ¹ch   x© y dùng v ï , quy ho ¹ch  ch i ti t  x© y dùng  ® « ng Õ  th Þ  vµ   quy ho ¹ch  x© y dùng  ® i m d© n c  n«ng th«n; Vai trß  cña  Ó quy ho ¹ch  x© y dùng; Ph© n cÊp  tr¸ch  nhi m  vÒ  l p ,  phª  Ö Ë duyÖ t quy ho ¹ch  x© y dùng; §i u  ki n  n¨ng  l c  cña    t   Ò Ö ù æ 18
 19. chøc, c¸ nh© n tham  gi  l p  quy ho¹ch  x© y dùng theo  quy  aË ® Þnh cña ph¸p l Ë t x© y ùng.    u  d ­ C¸c yªu  cÇ u chung kh i l p  quy ho ¹ch  x© y dùng:  Ë Ph ï h î ,  ® ång bé v íi  c¸c  quy ho ¹ch  kh¸c; Tæ  chøc, s¾ p  p xÕ p kh«ng gi  h î  l ;  T ¹o  l p  ®î  m «i an pý Ë c  tr êng sèng ti n   Ö nghi , an to µ n vµ bÒ n v÷ ng...   1.2.3. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ­ Kh¸i niÖm, bè côc, ph©n lo¹i, qu¶n lý ®èi víi dù  ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh:  + C¬  së   ®Ó  lËp dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh;  ®Þnh nghÜa vÒ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; KÕt cÊu  cña   Dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh,   kÕt   cÊu   cña  thiÕt kÕ c¬ së; Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh quy m«  nhá, ®¬n gi¶n vµ c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o (B¸o c¸o Kinh   tÕ ­ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh).  + Ph©n lo¹i dù  ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Theo  quy m« vµ  tÝnh chÊt, gåm dù  ¸n quan träng  quèc gia;  c¸c dù  ¸n nhãm A, B, C vµ  B¸o c¸o Kinh tÕ­ Kü  thuËt  x©y dùng c«ng tr×nh; Theo nguån vèn ®Çu t, bao gåm: Dù  ¸n sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc; dù  ¸n sö  dông vèn  tÝn dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t  triÓn cña Nhµ  níc; Dù  ¸n sö  dông vèn  ®Çu t ph¸t triÓn  cña doanh nghiÖp nhµ  níc; dù  ¸n sö  dông vèn kh¸c bao  gåm   c¶   vèn   t  nh©n   hoÆc   sö   dông   hçn   hîp   nhiÒu   nguån  vèn. + Qu¶n lý  cña Nhµ  níc  ®èi víi c¸c dù  ¸n: Qu¶n lý  chung cña Nhµ  níc víi tÊt c¶ c¸c dù  ¸n vÒ  quy ho¹ch,  an ninh, an toµn x∙ héi vµ  an toµn m«i trêng, c¸c quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   ®Êt   ®ai   vµ   ph¸p   luËt   kh¸c   cã  liªn quan.  + Qu¶n lý  cô  thÓ  cña Nhµ  níc  ®èi víi c¸c dù  ¸n sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc;  ®èi víi dù  ¸n sö  dông vèn  tÝn dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t  triÓn   cña   nhµ   níc   vµ   vèn   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   doanh  nghiÖp   Nhµ   níc;   ®èi   víi   c¸c   dù   ¸n   sö   dông   hçn   hîp  nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau.  ­ Mèi liªn quan gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng vµ  dù  ¸n;  Lo¹i,   cÊp   c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   thiÕt   bÞ   l¾p   ®Æt   vµo  c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. + Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ mèi liªn quan  víi   c«ng   tr×nh   x©y   dùng;   Ph©n   lo¹i   c«ng   tr×nh   x©y  dùng; C¬ së ®Ó ph©n cÊp  c«ng tr×nh x©y dùng; Néi dung  cña hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt, h¹  tÇng x∙  héi; HÖ thèng thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh:  19
 20. +  Yªu  cÇ u c¬  b¶n vÒ  vi c qu¶n l ,  th ù c  hi n dù  ¸n   Ö ý Ö ® Çu  x© y dùng c«ng tr× nh; C¸c quy ® Þnh cô  thÓ  ® èi íi    t  v c«ng   tr× nh   x© y  dùng;  C¸c  h ¹ng   m ôc,  bé   phËn  cña   c«ng  tr× nh.  ­ Q uyÒ n vµ nghÜ a vô cña c¸c chñ  thÓ  trong  l p  dù ¸n   Ë ® Çu  x© y dùng c«ng tr× nh: VÒ tæ chøc lËp dù  ¸n, n¨ng   t lùc lËp dù ¸n; ¸p dông quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng;  tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t hîp  ®ång lËp dù  ¸n; NghiÖm thu,  thÈm ®Þnh dù ¸n; Yªu cÇu vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô  lËp dù ¸n, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; ThÈm quyÒn  cña Ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vÒ  thÈm  ®Þnh, phª duyÖt, ®iÒu chØnh dù ¸n. 1.2.4. Kh¶o s¸t x©y dùng ­ Kh¸i niÖm:  Néi dung  c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y  dùng phôc vô  cho ho¹t  ®éng x©y dùng; Yªu cÇu  ®èi víi  nhiÖm vô kh¶o s¸t, tµi liÖu vÒ kh¶o s¸t x©y dùng  ­  Yªu cÇu cô  thÓ  ®èi víi kh¶o s¸t x©y dùng: NhiÖm  vô   kh¶o   s¸t;   Khèi   lîng,   néi   dung,   yªu   cÇu   kü   thuËt;  Yªu cÇu vÒ  kh¶o s¸t  ®èi víi nh÷ng  c«ng tr×nh quy m«  lín, c«ng tr×nh quan träng. ­ QuyÒn vµ  nghÜa vô c¸c chñ  thÓ  trong kh¶o s¸t x©y  dùng: VÒ viÖc thùc hiÖn, ®iÒu chØnh nhiÖm vô kh¶o s¸t;  §iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t;  Tæ  chøc nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sö  dông th«ng tin,  tµi liÖu kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô  c«ng t¸c thiÕt kÕ;  ChÕ tµi vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 1.2.5. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ­  Kh¸i niÖm: C¸c quy ®Þnh vÒ bíc thiÕt kÕ x©y dùng  ®èi víi c«ng tr×nh, c¨n cø  ®Ó  x¸c  ®Þnh c¸c bíc thiÕt  kÕ. ­ Yªu  cÇu   ®èi  víi  thiÕt  kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh:  C¸c yªu cÇu vÒ    quy ho¹ch x©y dùng,  c¶nh quan, §iÒu  kiÖn   tù   nhiªn   ,kiÕn   tróc;   Yªu   cÇu   vÒ   thiÕt   kÕ   c«ng   nghÖ; C¸c yªu cÇu vÒ  néi dung thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng  tr×nh; C¸c tiªu chuÈn vÒ phßng, chèng ch¸y, næ, b¶o vÖ  m«i trêng vµ nh÷ng tiªu chuÈn liªn quan;  ­  C¸c néi dung c¬ b¶n cña tõng bíc thiÕt kÕ: C¸c  bíc   thiÕt   kÕ;   Yªu   cÇu   vÒ   néi   dung   ®èi   víi   tõng   b íc  thiÕt kÕ x©y dùng. ­     ThÈm   ®Þnh,   thÈm   tra   thiÕt   kÕ:  Néi   dung   thÈm  ®Þnh    cña  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  thÈm  ®Þnh thiÕt  kÕ  c¬  së; Néi dung thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  kü  thuËt, thiÕt  kÕ b¶n vÏ thi c«ng  cña chñ ®Çu t.  20
Đồng bộ tài khoản