intTypePromotion=1

Công văn 766/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 766/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 766/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đào tạo thuộc Bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 766/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 766 /BXD-TCCB -------------------- V/v: Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009 nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đào tạo thuộc Bộ. Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học viện, trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ. Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 15/4/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo. Để tăng cường hơn nữa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị, Bộ yêu cầu Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây: 1- Phổ biến, quán triệt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị; thống nhất trong lãnh đạo, cấp uỷ Đảng, tổ chức công đoàn đơn vị về chủ trương, thời gian thực hiện, định hướng phát triển đơn vị trước mắt và lâu dài. 2- Chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ- CP và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV trình Bộ phê duyệt trước tháng 8/2009 3- Theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV, rà soát, bổ sung, hoàn thiện để ban hành theo thẩm quyền các quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ quan; quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động và các quy định khác nhằm đảm bảo thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm và điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị đã được phê duyệt. Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói trên và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2009 để tổng hợp, báo cáo./. Nơi nhận: TK. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng ( để b/c); đã ký - Lưu: VP, TCCB,T(6). Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2