Công văn 769/TS-KHĐT của Bộ Thủy sản

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
148
lượt xem
17
download

Công văn 769/TS-KHĐT của Bộ Thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 769/TS-KHĐT của Bộ Thủy sản về việc kiểm soát chất lượng hàng thuỷ sản nhập khẩu từ Hàn Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 769/TS-KHĐT của Bộ Thủy sản

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  thuû s¶n  sè 769/ts­ h dt n g µ y 1 th¸ng  n¨ m  2003  k 4  v Ò  viÖc kiÓ m  s o¸t  ch Êt lîng h µ n g  thuû  n s¶  n h Ë p  k h È u  tõ h µ n  q u èc KÝnh   göi:Tæng     côc    h¶i quan Nh»m     t¹o ®iÒu kiÖn thuËn    lî trong  i trao ® æi  ¬ng      th m¹i thuû s¶n gi÷a  ViÖt Nam   Hµn   vµ  Quèc,  ngµy  3/12/2002    Bé Thuû  s¶n  uû  ®∙  quyÒn   cho  Trung t©m  KTCL&VSTS   v¨n  ký  b¶n  tho¶ thuËn  t¸ctrong lÜnh  hîp      vùc kiÓm   so¸tchÊt l vµ  toµn       îng  an  vÖ sinh thuû  s¶n    víiCôc  thanh    tra chÊt îng  l s¶n  phÈm  thuû s¶n quèc    gia Hµn  Quèc  (NFPQIS)    Hµng    Ng  ­ Bé  h¶i vµ  nghiÖp  Hµn Quèc    (xinxem    v¨n b¶n tho¶ thuËn      göikÌm). Mét  trong nh÷ng    ®iÒu  kho¶n quan träng cña      v¨n b¶n tho¶ thuËn      lµ hai bªn      hîp t¸ctrong kiÓm       so¸tchÊt l   an   îng vµ  toµn  sinh hµng  vÖ    thuû s¶n xuÊt  nhËp  khÈu  gi÷a hainíc.Theo        th¶o thuËn    nµy,mçi l«hµng        xuÊtkhÈu    vµo    níc ®èi t¸csÏph¶i®¸p          øng      c¸cyªu cÇu sau: ­ Th«ng      tin tªn s¶n phÈm,      tªn níc s¶n xuÊt,tªn vµ  sè      m∙  cña  doanh  nghiÖp  chÕ biÕn  îcintrªnnh∙n m¸c  ®         hoÆc  bao    gãicña s¶n  phÈm  thuû s¶n  xuÊtkhÈu    b»ng c¸ch thøc kh«ng      thÓ      îc. tÈy xo¸® ­§îcc¬      quan  thÈm quyÒn    nícxuÊtkhÈu    kiÓm    tracÊp  giÊy chøng    nhËn  l« hµng        ®¹t tiªuchuÈn chÊt l   toµn     îng,an  vÖ sinh thùc phÈm  cña    níc nhËp  khÈu. C¸c    l«hµng  ®¸p øng    cÇu  c¸c yªu  nªu      trªnsÏkh«ng    lÊy mÉu     c¸c l« tÊtc¶      hµng    ®Ó kiÓm         tral¹ mµ chØ  kiÓm       i bÞ  trax¸c suÊt,hoÆc       khikiÓm     trac¶m   quan  b»ng  cã  chøng  nghingê      l«hµng  kh«ng    ®¹tchÊtl îng. Theo  v¨n b¶n tho¶ thuËn  nªu trªn,Trung    t©m  KTCL&VSTS   thuéc Bé  Thuû  s¶n    lµ®¬n  chÞu  vÞ  tr¸chnhiÖm     kiÓm    tra,cÊp  giÊy chøng    nhËn cho    l« hµng  thuû s¶n    ViÖtNam     xuÊtkhÈu    sang  Hµn Quèc  xem     vµ  xÐt,quyÕt ®Þnh  lÊy mÉu     kiÓm     trahoÆc  miÔn  kiÓm     tra®èi    víihµng  thuû s¶n nhËp khÈu    tõ Hµn  Quèc  vµo ViÖtNam.   §Ó   iÓn khaithùc hiÖn    tr       v¨n b¶n tho¶ thuËn    tõ ngµy  1/4/2003 (ngµy    v¨n b¶n chÝnh  thøc  hiÖu    t¹o ®iÒu  cã  lùc)vµ    kiÖn  thuËn    lî cho  ¬ng    i th m¹i thuû  s¶n gi÷a ViÖt Nam         ­ Hµn  Quèc, Bé    Thuû  s¶n    ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  phèi hîp    thùc  hiÖn  kiÓm  so¸tchÊt îng    l hµng  thuû  s¶n  nhËp khÈu  Hµn  tõ  Quèc  theo tho¶ thuËn  ký  sau:     ®∙  nh  1. ChØ     cho th«ng  quan    l« hµng  îc s¶n  ®   xuÊt bëi doanh      nghiÖp  tªn cã    trong danh    s¸ch c¸c doanh      nghiÖp  Hµn Quèc      ®¹ttiªuchuÈn  toµn  sinh an  vÖ    thùc phÈm,  îc NAFIQACEN     ®   chÊp  thuËn  cho xuÊt khÈu    thuû s¶n vµo ViÖt  Nam   (danh môc  kÌm  theo) vµ    nh÷ng  s¶n  phÈm     ®ã ph¶i thÓ    hiÖn  ®Çy  ®ñ  nh÷ng  th«ng      tin tªn s¶n phÈm,      tªn níc s¶n  xuÊt, tªn vµ  sè      m∙  cña  doanh  nghiÖp  chÕ biÕn  îcintrªnnh∙n m¸c  ®         hoÆc   bao    gãicña  s¶n  phÈm  thuû s¶n  xuÊt khÈu  khi chñ    vµ    hµng  xuÊt tr×nh    giÊy chøng  nhËn  chÊt l   toµn   îng,an  thùc phÈm   Côc    do  thanh    trachÊtl    îng s¶n  phÈm  thuû  s¶n quèc    giaHµn  Quèc  (NFPQIS) cÊp.  
  2. 2 2. Trêng      hîp s¶n phÈm  thuû s¶n  nhËp khÈu  vÊn    sinh an  cã  ®Ò vÖ    toµn  thùc phÈm   Trung    th×  t©m  KTCL&VSTS   hoÆc       c¸c chinh¸nh KTCL&VSTS     sÏ th«ng b¸o  ®Õn     H¶i quan  viÖc t¹m    gi÷ nh÷ng    l« hµng  ªnquan      li   ®Ó lÊy mÉu   kiÓm     tra cho ®Õn     kÕt  khi cã  qu¶. Trung    t©m   KTCL&VSTS   hoÆc       c¸c Chi nh¸nh  KTCL&VSTS    sÏ th«ng b¸o ®Õn   quan  c¬  H¶i quan    vÒ viÖc cho phÐp  nhËp  khÈu  hoÆc  buéc    t¸ xuÊtnh÷ng    i   l«hµng ®ã. 3. Phèihîp víiTrung          t©m  KTCL&VSTS   lýbuéc  i xö    t¸ xuÊt ®èi víinh÷ng        l«hµng    thuû  s¶n  nhËp  khÈu    tõ Hµn  Quèc  th«ng  ®∙  quan  nhng kh«ng      ®¹ttiªu chuÈn  chÊt l vµ  toµn  sinh thùc phÈm    îng  an  vÖ      hoÆc     viph¹m    c¸c quy ®Þnh  nªu trong v¨n b¶n      tho¶ thuËn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản