Công văn 806/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
3
download

Công văn 806/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 806/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc thoả thuận xây dựng đường dây điện 220KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 806/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p – T do – H nh phúc ----------------- Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 S : 806/BGTVT-KCHT V/v: Tho thu n xây d ng ñư ng dây ñi n 220KV vư t qua ñư ng H Chí Minh, t nh Qu ng Nam. Kính g i: Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 4 B GTVT nh n ñư c Công văn s 88/TVð4-P4 ngày 21/01/2009 c a Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 4 v vi c tho thu n xây d ng tuy n ñư ng dây ñi n 220KV vu t qua ñư ng H Chí Minh t i Km1334+100, Km1343+820, Km1368+450 trên ñ a ph n t nh Qu ng Nam và Công văn s 55/CðBVN-GT ngày 06/01/2009 c a C c ðư ng b Vi t Nam tr l i ñ ngh c a Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 4. Sau khi xem xét các tài li u liên quan, B GTVT có ý ki n như sau: 1. Ch p thu n cho phép xây d ng ñư ng dây ñi n 220 KV vư t qua ñư ng H Chí Minh t i Km1334+100, Km1343+820, Km1368+450 trên ñ a ph n t nh Qu ng Nam do Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 4 l p trong h sơ g i kèm Công văn s 88/TVð4-P4 ngày 21/01/2009. .vn 2. Khi th c hi n d án, yêu c u Ch công trình và Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 4 am c n tuân th các quy ñ nh c a Ngh ñ nh 186/2004/Nð-CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph v “Quy ietn ñ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ñư ng b ” và các quy ñ nh pháp lu t v ñi n l c. ð ng th i, yêu c u Ch công trình ph i có cam k t di d i m t b ph n công trình hay toàn b atV công trình có nh hư ng ñ n ñi u ki n khai thác an toàn giao thông trên ñư ng H Chí Minh khi .Lu ngành giao thông v n t i có nhu c u m r ng, nâng c p ñư ng tuy n ñư ng này theo quy ho ch. ww Ch công trình ch u trách nhi m toàn b kinh phí di d i công trình khi có yêu c u c a cơ quan qu n w lý ñư ng b . 3. C c ðư ng b Vi t Nam có trách nhi m c p gi y phép cho ñơn v thi công và ki m tra vi c th c hi n d án xây d ng ñư ng dây ñi n 220KV vư t qua ñư ng H Chí Minh t i Km1334+100, Km1343+820, Km1368+450 trên ñ a ph n t nh Qu ng Nam theo ñúng tho thu n v i B Giao thông v n t i./. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - B trư ng (ñ b/c); - C c ðư ng b Vi t Nam; - Lưu: VT, KCHT (2). Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản