Công văn 81/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
5
download

Công văn 81/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 81/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 81/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số : 81 /BXD-QLN ------------------------- V/v: hương dân về việc đăng ký kinh doanh ̃ Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất. Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 810/SKH&ĐT-ĐKKD ngày 02/06/2009 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp đề nghị hương dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 Tại Khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 quy định: “ Tổ chức, cá nhân trong nươc được kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây: Dịch vụ môi giơi bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản Dịch vụ tư vấn bất động sản Dịch vụ đấu giá bất động sản Dịch vụ quảng cáo bất động sản Dịch vụ quản lý bất động sản”. Tại Khoản 2 Điều 64 Luật kinh doanh bất động sản quy định: “ Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm: a) Tư vấn pháp lý về bất động sản; b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản; c) Tư vấn về tài chính bất động sản; d) Tư vấn về giá bất động sản; đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; e) Tư vấn về các nội dung khác liên quan đến bất động sản”. Theo quy định pháp luật nêu trên, “dịch vụ làm các thủ tục nhà đất” là một nội dung công việc nằm trong dịch vụ tư vấn bất động sản. Vì vậy khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ làm các thủ tục nhà đất, Sở Kế hoạch đầu tư hương dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề “Dịch vụ tư vấn bất động sản”, đồng thời áp dụng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ hương dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01 tháng 11 năm 2001 giữa Bộ Kế hoạch và đầu tư và Tổng Cục thống kê hương dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh để giải quyết. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c); TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - Lưu: VP, TH, QLN (2). Đã ký
  2. Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản