Công văn 8202/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 8202/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8202/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8202/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM VAN PHONG CHiNH PHU DQc I~p - do - H~nh phuc TI}' S6: RMJ/ NPCP-KGVX Ha NQi, ngay 04 thimg 13/nam 2008 v Iv th\lC hi~n phap lu~t bao v~ E_~~}~ I __ PONG TH~NGI¥~ ~~ __ H_iT .K.l al nguyen va MOl truong sO: vJ.~.~ Ul: Q Ngay ..~A.thang .. A.~nam 11mj t·· i, K!In. CONGoYAN DEN_~nh• :.....1. B" T" '" ". , h c h uyen: ,? • Xet Bao cao tinnhinhtpgc hi~n phap lu~t vS biw v~moi truong cua cac doanh nghi~p clia BQ Tai'.nguyen va Moi truong (vanban s6 222/BC- BTNMT ngay 28 thang lOnam. 2008), Pho Thu tuang Hoang Trung Hili co y kiSn nhu sau:" . - BQ Tai nguSfenv~ :K16i"truongnghien cuu, ra soat, sua d6i, b6 sung d~ ban himh theo ·th~m.quySn ho~c trinh cfip co thfim quySn ban hanh cac van ban quy ph~m phap lu~t vS bao v~ moi truong trong do c~n xac djnh ro quy~n h~n, trach nhi~m cua cac cO'quan quan ly moi truong cac cAp,phan djnh ro trach nhi~m quan ly nha nuac vS moi truong gifra cat ca quan nha nuac, quy djnh chS tai du m~nh d~ xu ly va ran de cac hanh vi vi ph~m phap lu~t vS bao v~ moi truong bilO dam tinh th6ng nhAt, dBng bQ, hi~u lvc, hi~u qua cua h~ th6ng phap lu~t vS bao v~ moi truong. - BQ Tai nguyen va Moi truong theo thfim quySn tang cuong thanh tra, ki~m tra cac doanh nghi~p trong vi~c thgc hi~n cac quy djnh cua phap lu~t vS bao v~ moi truOng, xu ly nghiem theo dung quy djnh cua phap lu~t cac doanh nghi~p vi ph~m phap lu~t vS bao v~ moi truong, d~c bi~t la cac doanh nghi~p c6 y vi ph~m, vi ph~m co h~ th6ng. - Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tn.rc thuQc Trung uang chi d~o ca quan quan ly moi truong trgc thuQc, cac Ban quan ly khu cong nghi~p t6 chuc th\lc hi~n cac quy dinh cua phap lu~t vS bao v~ m6i trubng; tang cuong cuong thanh tra, ki~m tra cac doanh nghi~p trong vi~c thvc hi~n phap lu~t vS bao v~ m6i truong, xu ly nghiem theo dung quy djnh cua phap lu~t cac doanh nghi~p vi ph~m phap lu~t vS bao v~ m6i truong, dJicbi~t la cac doanh nghi~p c6 y vi ph~m, vi ph~m co h~ th6ng. - BQ Tai nguyen va M6i truong, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 trgc thuQc Trung uO'ngt6 chirc tri~n khai th\lc hi~n cac quySt djnh cua Thu tu6ng Chinh phu d~ tang cuong nang lvc, cO'sa v~t chAt va phuO'ng ti~n lam vi~c cua cac cO'quan quan ly moi truong cac cApva cac dv an dap Ung yeu c~u quan ly nha nuac vS bao v~ moi truong.
  2. - BQ Tai nguyen va Moi truimg ehu tri, ph6i hgp vOi cae BQ~ nganh va dja phuong dAym~ eong me tuyen truy~n,ph6 bi~n va tu vfinphap lu~t v~ bilOv~ moi wOng eho cae d6i tuqng co lien quan, d~e bi~t la cae doanh nghi~p. Van phong Chinh phu xin thong bao d~ BQ Tai nguyen va Moi truemg, cae BQ, nganh, dja phuong bi~t, thge hi~n./. KT. BQ TRUONG, .CHU NHI:E:M PHO eHU NHI:E:M Nu; nh(in: - Nhu tren; - ITCP, PITg Hoang Trung Hai (d~ b/c); - Cac BQ: Tili chinh, KH&DT; - UBND cac tinh, thimh ph6 tr\!,c thuQc TW; - VPCP: BTCN, PCN Trin QuAc Toan, cac V\I: KTTH, KTN, DMDN,TH; ITDT; fi. - Luu: VT, KGVX (5) Nh. ,.
Đồng bộ tài khoản