intTypePromotion=1

Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A  N G © N   µ N G  N H µ   í C  H N Sè  832/C V­T C C B  N G µ Y  26 T H¸ N G  10 N¨ M   1995 V Ò  T H ñ  T ô C  H å  S ¬  ® Ó  X Ð T  H ë N G  C¸ C   H Õ   é  B ¶ O  HI Ó M   C ® X∙ H é I KÝnh  öi®ång  Ý: g  ch ­Thñ  ëng  ô, Côc... éc NHNNT W   tr V   thu   ­Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph ­ Tæng  Gi¸m  c    ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  ®è c¸c Ng h th m  doanh, Ng ©n   µng    h §Çu   µ     iÓn,Tæng  tv  ph¸ttr   C«ng    µng  ¹c,®¸  ý  tyv b   qu VN ­Gi¸m  c    ®è Trung  ©m  µo  ¹ovµ  t § t   Nghiªncøu   khoa  äc  ©n  µng. h Ng h ­Gi¸m  c  µ     ®è Nh m¸y,xÝ    nghiÖp,c«ng    ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   íc   tytr     h Nh n Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  h Nh n   ¬ sao  öi C«ng  g  v¨n  è  s 206/BHXH   µy  ng 19/9/1995  ña  c B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   Ò   íng dÉn  ñ tôc hå  ¬    Ðt hi x∙h     vh   th     s ®Ó x   hëng    Õ     c¸cch ®é b¶o  Ó m     éi®Ó     n  Þ  ùc hiÖn.Ng ©n  µng  µ   hi x∙h   c¸c®¬ v th     h Nh nícxinl ý  ét  è  iÓ m:    u  m s ® 1­ §èivíi êilao®éng:      ng     Ng êi lao ®éng  èn  îc hëng    Õ        mu ®  c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éiph¶icã    hi x∙ h     ®ñ giÊy  ê,hå  ¬  t   s quy  nh  i víitõng  Õ     ép  ®Þ ®è     ch ®é n cho  ¬ c quan,®¬n  Þ, ngêi   v    sö  ông    ng. d lao®é 2­ §èivíi ¬        quan,®¬n  Þ  êisö  ông    ng: c   v ng   d lao®é ­  ¬   C quan, ®¬n   Þ   êi sö  ông    v ng   d lao  ng  ã  ®é c tr¸ch nhiÖ m   «n  c,   ® ®è   nh ¾c  ë  êilao®éng  ép    å  ¬  ëng  nh ng     n ®ñ h s h b¶o  Ó m     éitheo quy  nh. hi x∙h     ®Þ ­ C¨n  vµo  å  ¬  cø  h s quy  nh   ña  õng  Õ   ,  µng  ý  Ëp  ®Þ ct ch ®é h qu l b¶ng  tæng  îp    µy  h c¸c ng nghØ   ëng  î Êp  h tr c b¶o  Ó m     éi cho  õng  Õ     : hi x∙ h   t ch ®é nh   B¶n  ©n  m,  th è con  m,  Õ   ¹ch  è k ho ho¸  ©n  è, thais¶n    d s    ®Ó thanh to¸n víic¬     quan b¶o  Ó m     éitheo quy  nh. hi x∙h     ®Þ ­ C Ç n   chøc  èihîp    tæ  ph   chÆt  Ï gi÷a tæ  chøc  bé  µ  é  Ën  Õ   ch      c¸n  v b ph k to¸n ®Ó   chøc  ùc  Ön  Õ       tæ  th hi ch ®é b¶o  Ó m     éi,theo  âi viÖc  ép  µ  hi x∙ h   d  nv danh  s¸ch ®∙  ép    n b¶o  Ó m     éicña  õng c¸n bé. hi x∙h   t   ­  ¬   C quan  n   Þ,  ®¬ v doanh  nghiÖp    ã  êi vÒ   ëng  Õ       khi c ng   h ch ®é b¶o hiÓ m     éi lËp    å  ¬  ña  êi vÒ   x∙ h   ®ñ h s c ng   nghØ,  chuyÒn  n   ®Õ b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   tØnh,thµnh  è    Ëp.C¬     ph hait   quan  b¶o  Ó m     éikh«ng  Ën  å  ¬  ña  ­ hi x∙h   nh h s c ng êihëng  Ýnh    ch s¸ch trùctiÕp ®em   n.      ®Õ ­ K Ó   õngµy    t  1/7/1995 n Õu  ¬    c quan,®¬n  Þ,doanh    v  nghiÖp  a  ép    ch n ®ñ 20%   ü  Òn l ng  qu ti  ¬ cho  ¬  c quan  b¶o  Ó m     éithuéc h Ö   èng  hi x∙h     th b¶o  Ó m     hi x∙ héiViÖt Nam   × c¬      th   quan  b¶o  Ó m   a  Õp nhËn  å  ¬      Õt  Õ   hi ch ti   h s ®Ó gi¶iquy ch ®é   b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, ®¬n  Þ  µo  tr th     v n cßn  íng  ¾ c     Þ   v m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   ©n   µng  µ   íc(Vô    v Ng h Nh n   Tæ chøc,c¸n bé  µ  o  ¹o)®Ó       v ®µ t   nghiªncøu    gi¶i   Õt. quy
  2. 2 C « N G  V ¨ N   C ñ A   ¶ O  HI Ó M   B X∙ H é I VI Ö T   A M   N S è  206/B H X H V N  N G µ Y  19 T H¸ N G  9 N¨ M  1995  H í N G  D É N  V Ò  T H ñ  T ô C   å   ¬   Ó  X Ð T  H ë N G   C  C H Õ  ® é  B ¶ O   HS® C¸ HI Ó M  X∙  é I H C¨n  vµo  cø  Th«ng   è  ts 06/L§TBXH­TT  µy  ng 4/4/1995 cña  é    B Lao  ng­ ®é Th¬ng  binh  µ    éi híng  Én    µnh  Òu  Ö  v x∙ h   d thih §i l B¶o  Ó m     éi ban  µnh  hi x∙ h   h kÌm theo NghÞ   nh   ®Þ 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ  µ  iÒu    c Ch ph v ® 45 §iÒu  Ö  l b¶o  Ó m     éicña  hi x∙h   NghÞ   nh  ãitrªn, ®Þ n   B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   hi x∙h     híng dÉn  Ò   ñ tôchå  ¬    ëng    Õ       v th     s ®Ó h c¸cch ®é b¶o  Ó m     éinh  hi x∙h   sau: I­M ô C   CH,    ®Ý YªU  Ç U C Hå   ¬  Õ     î Êp  m   au; hå  ¬  Õ     î Êp    s ch ®é tr  cè®   s ch ®é tr  c thais¶n,hå  ¬  Õ     s ch ®é   î Êp    ¹n    ng, b Önh  Ò   tr c tain lao ®é   ngh nghiÖp,hå  ¬  Õ     u  Ý vµ  å    s ch ®é h tr   h s¬  Õ     ö tuÊt (d i®©y   äi chung  å  ¬  ch ®é t     í  g  h s b¶o  Ó m     éi)lµ nh÷ng    hi x∙ h     v¨n b¶n  quy  nh    Ðt  ëng  õng  Õ     ®Þ ®Ó x h t ch ®é b¶o  Ó m     éi,® îc lËp  hi x∙ h     theo  ñ th   tôchµnh  Ýnh  µ   íc.   ch Nh n Hå   ¬  s b¶o  Ó m     éi ph¶n  hi x∙ h   ¸nh  ng,  y     Õ     ña  êi lao ®ó ®Ç ®ñ ch ®é c ng     ®éng  îchëng  ®  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.ViÖc  Ëp  å  ¬  µ chøng  lu   l h s l  minh  nh÷ng  iÒu  Ön    ëng  Õ   .  ®ã,    Ëp  å  ¬  Çn  Ó  Ön  y   ® ki ®Ó h ch ®é Do  khil h s c th hi ®Ç ®ñ,  Ýnh      Õu  ècã  ªnquan ®Õ n   ch x¸cc¸cy t   li     tr¸chnhiÖm  ña  ¬    c c quan,®¬n  Þ    v vµ  Òn  î cña  êi tham    quy l i ng   gia b¶o  Ón    éi,lµm    ®Ó   Ðt hëng    hi x∙h   c¨n cø  x  c¸c chÕ     ®é theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n II­ å   ¬   ëNG     SH H C¸C  Õ     CH ®é B¶O   Ó M   HéI: HI X∙  A­  å   ¬   ëNG   Õ     î  Ê P   M   AU,  î  Ê P   HSH CH ®é TR C è® TR C THAI  S¶N: 1­ Hå   ¬  ëng  î Êp  m   au:   sh tr cè® ­GiÊy    kh¸m  Önh  µ  iÒu  Þcña    ¬  ë  tÕ  b v® tr   c¸cc s y  theo tuyÕn  ∙  ¨ng  ý    ®® k theo  Õ     ch ®é b¶o  Ó m   tÕ  hi y  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  ®iÒu  1,  142  é   Ët lao B lu     ®éng  hoÆc   Êy  gi kh¸m  Önh  µ  iÒu  Þ cña  chøc  tÕ  Bé   tÕ    b v® tr   tæ  y  do  Y  quy ®Þnh.  êng  îp  Tr h con  m   ã  Êy    Ën  ña   tÕ    êng, giÊy  è c gi x¸c nh c y  x∙,ph   kh¸m  b Önh  µ  iÒu  ÞhoÆc   Êy nhËp  Ön,ra viÖn  Õu  v® tr   gi   vi     (n ph¶i®iÒu  Þt¹ b Önh     tr     i viÖn) cña  chøc  tÕ  Bé   tÕ    tæ  y  do  Y  quy  nh  µ   è  ®Þ m b hoÆc   Ñ   m ph¶inghØ     viÖc    ®Ó ch¨m  ãc  s con  m   è (theo ®iÒu  §iÒu  Ö    8  l b¶o  Ó m     éi ban  µnh  hi x∙ h   h kÌm theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995 cña  Ýnh  ñ).   Ch ph ­  êi lao  ng  Þ   ¾ c   Önh  Çn  iÒu  Þ dµi ngµy  Ng   ®é bm b c ® tr     ph¶i cã: giÊy     nhËp  Ön, giÊy  viÖn, cã  Òu  éi chÈn  ña  Önh  Öc    nh  ¾ c   vi   ra    phi h   cb vi x¸c ®Þ m c¸c  Önh   Çn  b c nghØ   Öc    ÷a  Önh   µi ngµy  vi ®Ó ch b d  theo  ng  ®ó danh  ôc   m b Önh ban  µnh  ¹  h ti Th«ng   è  ts 33/TT­ ngµy  LB  25/6/1987  ña    é   tÕ  µ  c LiªnB Y  v Tæng  ªn®oµn  li   Lao  ng  ÖtNam. ®é Vi   ­ Ng êi lao ®éng  ùc hiÖn    Ön       th   c¸c bi ph¸p  Õ   ¹ch    ©n  è  k ho ho¸ d s ph¶icã    giÊy x¸cnhËn  ∙    ông  Ön     ® ¸p d bi ph¸p kÕ   ¹ch ho¸ d©n  è  ña  ¬  ë  tÕ    ho     s c c s y  theo  quy  nh  ña  é  tÕ. ®Þ c B Y 
  3. 3 2­ Hå   ¬  ëng  Õ     î Êp      sh ch ®é tr c thais¶n ­ PhiÕu    kh¸m thai  Êy    Ën  êimang    ã  Önh  ý,thaikh«ng  ,gi x¸c nh ng   thaic b l    b×nh  êng  th hoÆc   Èy    ña  ¬  ë  tÕ  s thaic c s y  theo quy  nh  ña  é  tÕ.   ®Þ c B Y  ­ GiÊy    chøng sinh b¶n    sao  Ó   tr ng  îp  êi lao ®éng  k c¶  ê h ng     nu«icon  ¬    s sinhtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt,    hoÆc   Êy khaisinh. gi     ­ Trêng  îp    h sau   khisinh con, n Õu      con  Þ   Õt  b ch ph¶i cã  Êy    Ën    gi x¸c nh cña  û   U ban  ©n  ©n    êng  nh d x∙,ph hoÆc   ña  ¬  ë  tÕ,n Õu  ∙  c c s y    ® khaisinh th×      ph¶icã  Êy chøng  ö.   gi   t 3­ Tr¸chnhiÖ m  Ëp hå  ¬  µ  Òn  ¹n gi¶i     l   s v quy h     Õt. quy Thñ  ëng  ¬  tr c quan,®¬n  Þ,doanh    v  nghiÖp  íi y  äichung  µngêisö  (d   ®© g   l    dông    ng)    vµo  å  ¬  lao ®é c¨n cø  h s quy  nh  ña  õng  Õ   ,  µng  ý  Ëp  ®Þ ct ch ®é h qu l b¶ng tæng  îp c¸c ngµy  h    nghØ  ëng  î Êp  h tr  c b¶o  Ó m     éicho  õng  Õ     hi x∙h   t ch ®é nh:b¶n  ©n  m,    th è nghØ  tr«ng con  m,    è nghØ  Õ   ¹ch ho¸ d©n  è,nghØ    k ho     s  thai s¶n    ®Ó thanh    íi ¬  to¸nv   quan  c B¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   quy  nh  ña  ®Þ c B¶o  Ó m   hi x∙héiViÖtNam.      B­  å   ¬   ëNG   Õ     î  Ê P   HSH CH ®é TR C TAI  ¹N  N LAO   NG,  Ö NH   ®é B NGH Ò   NGHI Ö P,  U   Ý,  ö  Ê T. H TR T TU 1­ Hå   ¬  ëng  Õ       ¹n lao®éng, b Önh  Ò     sh ch ®é tai     n   ngh nghiÖp. a) Hå   ¬    ¹n lao®éng   s tai     n ­ C«ng    ña  êisö  ông    ng    Þ  gi¶iquyÕt  Õ         v¨n c ng   d lao ®é ®Ò ngh     ch ®é tai n¹n lao®éng.    ­ Biªn b¶n    nh    ¹n    ng      x¸c ®Þ tain lao ®é (b¶n  Ýnh) theo  É u   ch   m quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h ­GiÊy  Ëp  Ön  µ    Ön.   nh vi v ra vi ­Biªnb¶n     gi¸m  nh  khoa. ®Þ y  ­ Quy Õt  nh  ña    ®Þ c Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  ã m É u   hi x∙h     ph (c   kÌm  theo). Trêng  îp  êi sö  ông    ng  h ng   d lao ®é hoÆc   êi lao ®éng    ¹m      ng     viph c¸c quy ®Þnh  Ò   toµn    ng  v an  lao®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtth× ngêisö  ông         d lao ®éng  ã  c tr¸chnhiÖ m     Õt  Õ       gi¶iquy ch ®é cho  êi bÞ     ¹n    ng  ng   tain lao ®é theo   kho¶n  §iÒu  3  107  ña  é  Ëtlao®éng. c B lu     b) Hå   ¬  Önh  Ò     sb ngh nghiÖp. ­ C«ng v¨n  ña  êi sö  ông  c ng   d lao  ng    ®é ®Ò nghÞ     gi¶iquyÕt  Õ     ch ®é b Önh  Ò   ngh nghiÖp. ­ Biªn b¶n    nh      x¸c ®Þ m«i  êng    ng  ã  Õu  è ®éc  ¹ig©y  Önh   tr lao ®é cy t  h  b nghÒ   nghiÖp  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy theo quy  nh  ña  é  tÕ.   ®Þ c B Y  ­GiÊy  Ëp  Ön  µ    Ön   nh vi v ra vi ­Biªnb¶n     gi¸m  nh  khoa ®Þ y  ­ Quy Õt  nh  ña    ®Þ c Gi¸m  c  ®è b¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  ã m É u   hi x∙h     ph (c   kÌm  theo).
  4. 4 2­ Hå   ¬  ëng  Õ     u  Ý.   sh ch ®é h tr a) Hå   ¬  ëng  Õ     u  Ýhµng    sh ch ®é h tr   th¸ng. Ng êi lao ®éng, kÓ   c¸n bé  Õn  Ü        c¶    chi s trong lùc l ng vò     î   trang bao  å m     g qu©n  ©n,  nh c«ng  nh©n  ©n  ëng  Õ     u  Ý hµng  an  d h ch ®é h tr   th¸ng,hå  ¬  å m     sg cã:B¶n  Õt  nh  ña  êisö  ông    ng  Ò   Öc    Õt  Õ       quy ®Þ c ng   d lao ®é v vi gi¶iquy ch ®é hu  Ýcã    tr   kª khaichitiÕtnh÷ng  éidung  ªnquan  n     ×nh lµm  Öc  ã      n  li   ®Õ qu¸ tr   vi c ®ãng  b¶o  Ó m     éivµ  Ýnh  Òn l ng  ng  hi x∙h   t ti  ¬ ®ã b¶o  Ó m     éib×nh  ©n. hi x∙h   qu §èivíi   êng  îp thuéc diÖn      tr c¸c h    ph¶igi¸m  nh  khoa    ®Þ y  theo quy  nh  ¹   ®Þ t  i ®iÓ m     iÓ m   §iÒu  §iÒu  Ö  2, ® 3  26  l b¶o  Ó m     éi,hå  ¬  Ò   u  ã  Ìm  hi x∙h   s v h c k theo  biªnb¶n    gi¸m  nh  khoa. ®Þ y  §èi víitr ng  îp      ê h kh«ng  ã  å  ¬  èc  c h s g ph¶icã      c¸c chøng  Ën    nh x¸c minh  thêigian c«ng    ña    ¬      t¸cc c¸cc quan  qu¶n  ýngêilao®éng. l     b) Hå   ¬  ña  êichê  n     s c ng   ®Õ tuæihëng ¬ng  u  µng    l hh th¸ng. ­ §¬n  ù nguyÖn  ã    Ën  ña    t  c x¸c nh c c«ng  oµn  µ  ña  êi sö  ông    ® v c ng   d lao ®éng. ­B¶n  Õt ®Þnh  ¬ng  ùnh  i víi êivÒ   u).   quy   (t t   ®è     ng   h c)Hå   ¬  ëng  î Êp  ét  Çn.   sh tr cml Ng êihëng  î Êp  ét  Çn    tr  c m l theo  quy  nh  ¹ §iÒu  §iÒu  Ö  ®Þ ti   28  l b¶o  Ó m   hi x∙héihå  ¬  å m   ã:     sg c ­§¬n  ùnguyÖn  ã    Ën  ña  êisö  ông    ng.   t  c x¸cnh c ng   d lao®é ­B¶n  Õt ®Þnh  ¬ng  ùnh  i víi êivÒ   u).   quy   (t t   ®è     ng   h 3­ Hå   ¬  Õ     ötuÊt   s ch ®é t   a) Hå   ¬  Òn tuÊthµng    s ti     th¸nggå m   ã:   c ­ C«ng    ña  êi sö  ông    ng    v¨n c ng   d lao ®é hoÆc   n  ña    nh  ã    ®¬ c gia ®× c x¸c nhËn  ña  Ýnh  Òn  ¬  ë  Õu  µ ngêi ®ang  ëng ¬ng  u, trî Êp  Êt  c ch quy c s (n l     h l h   cm søc    ng, tai ¹n lao®éng, b Önh  Ò   lao®é        n   ngh nghiÖp  µng  h th¸ng)®Ò   Þ      ngh gi¶i quyÕt chÕ     ötuÊt.   ®é t   ­GiÊy  töhoÆc     b¸o    chøng  Ën  õtrÇn. nh t   ­ Biªnb¶n  Þ   Õt  tain¹n    ng, b Önh  Ò       b ch do    lao ®é   ngh nghiÖp  Ó   tr ng  k c¶  ê hîp chÕt    trong thêigian ®iÒu  ÞlÇn  u.      tr   ®Ç ­ B¶n khai qu¸  ×nh  µm  Öc  ã  ng    tr l vi c ®ã b¶o  Ó m     éi cña  êi lao hi x∙ h   ng     ®éng  Õt.N Õ u   êi®ang  ëng ¬ng  u  ch   ng   h l h hoÆc   î Êp  tr c b¶o  Ón    éihµng  hi x∙h   th¸ng chÕt  × thay b¶n    th     khaib»ng  å  ¬  b¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è    h s do  hi x∙h     ph ®ang  qu¶n  ý. l ­Tê    khaihoµn    c¶nh    nh  ã    Ën  ña  û   gia®× c x¸cnh c U ban  ©n  ©n    ­ nh d x∙,ph êng  Ò     ©n  ©n  îchëng  î Êp  µng  v c¸c th nh ®  tr  ch th¸ng hoÆc   Ò   µn    v ho c¶nh  kinh  tÕ    nh    ã  gia®× qu¸ kh kh¨n thuéc diÖn      cøu  i th ng  ®ã   ê xuyªn cña  a  ¬ng.   ®Þ ph ­ Quy Õt  nh  ña    ®Þ c Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  Ò   Öc  hi x∙h     ph v vi gi¶i   Õt chÕ     Òn tuÊthµng  quy   ®é ti     th¸ng. b)  å   ¬  Òn  Êtm ét  Çn:Quy  nh    i  íihå  ¬  Òn  Êthµng  H s ti tu   l  ®Þ nh ®è v   s ti tu   th¸ngtrõtêkhaihoµn         c¶nh    nh. gia®×
  5. 5 II   ÷ NG   INH ­ QUY   NH   Ò   ñ   ôC  ËP  å   ¬   ®Þ V TH T L H S B¶O   Ó M   HéI HI X∙  1­  êi sö  ông    ng  Ëp  y     å  ¬  ô  Ó  Ng   d lao ®é l ®Ç ®ñ h s c th cho  õng  Õ     t ch ®é theo quy  nh  µy  µ  Þu    ®Þ n v ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvÒ   ÷ng  éidung      tr       nh n  ghi tronghå  ¬.  s 2­  ¬   ë  C s ph¸p  ýkhilËp  å  ¬  l    h s ph¶ic¨n  vµo      cø  sæ B¶o  Ó m     éi,lý hi x∙ h     lÞch  hoÆc  b¶n  îp ®ång  ña  êilao ®éng, cña  ©n  ©n, c«ng  nh©n  h  c ng       qu nh   an  d©n   kª khaitõ khib ¾t  u   µo  µm  Öc       ®Ç v l vi hoÆc   Ëp  ò  µ  ÷ng  å  ¬  ∙  nh ng v nh hs® ® îcngêisö  ông    ng     d lao®é qu¶n  ýtrùctiÕp x¸cnhËn. l       §èi víingêi  ã thêi gian  µm  Öc  éc khu  ùc  µ  níc  íc  µy     c   l vi thu v Nh tr ng 1/1/1995 trëvÒ   íc,ngoµihå  ¬      tr     s theo quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th cho  õng chÕ     t  ®é ph¶i  kÌm theo  ê khaicÊp    t    sæ B¶o  Ó m     éi,n Õu  ê khaicÊp    a  îc B¶o  hi x∙ h   t    sæ ch ®   hiÓ m     éitØnh,thµnh  è  Èm  nh  ×  cÇu  êisö  ông    ng  x∙h     ph th ®Þ th yªu  ng   d lao ®é ph¶ikÌm    theo  ýlÞch  èc  µ  ÷ng  å  ¬  èc  l  g v nh h s g kh¸c cña  êilao ®éng  ã  ªn   ng     c li   quan  n   ®Õ tuæi ®êi,thêigian  µm  Öc  ∙  ng       l vi ® ®ã b¶o  Ó m     éi,®Þa   µn  hi x∙ h   b lµm  Öc,tÝnh  Êt c«ng  Öc,tiÒn l ng  vi   ch   vi    ¬ th¸ng lµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     hi x∙ héi,th©n  ©n  ña  êilao ®éng    µm    xÐt hëng  Õ       nh c ng     ®Ó l c¨n cø    ch ®é theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  c §i l b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Trêng  îp  h trong lýlÞch     khaicha  â  Ò   iÒu  Ön  µo      rv ® ki n ®ã hoÆc   kh«ng  cã  ýlÞch gèc  thiªntai  l    do   , ho¶  ¹n,bÞ   Êt, yªu  Çu  êisö  ông    ng  ho   m   c ng   d lao ®é ph¶ilµm  â c¸c®iÒu  Ön  ∙  îcquy  nh    r    ki ® ®   ®Þ trong c¸c v¨n b¶n  ña  µ   ícvµ      c Nh n   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   ÷ng    Ën  .  ång  êigöikÌm    tr       nh x¸cnh ®ã § th     c¸c giÊy  ê cã  ªnquan  : GiÊy    t   li   nh   khai sinh,lý lÞch       §¶ng, lý lÞch  µn, sæ      §o   c«ng  oµn,    ® sæ lao  ng,  ý lÞch  ©n  ©n,  Ò   a   ¬ng  ¬i ngêi ®ã   ®é l  qu nh v ®Þ ph n    khaisinh ra hoÆc   n  Þ  µ   êi®ã   ∙  µm  Öc      Ën  µm           ®¬ v m ng   ® l vi ®Ó x¸c nh l c¨n cø xÐt hëng    b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 3­ V¨n b¶n  Õt  nh  quy ®Þ cho  êi lao ®éng, qu©n  ©n,  ng       nh c«ng  nh©n   an  d©n  Ò   u  thñ tr ng  ¬  v h do    ë c quan, ®¬n  Þ  ö  ông    ng  ý  µ  ã  ÷  ý    vsd lao ®é k v c ch k cña  êihëng  Õ   ,    Ën  ña    é  ng   ch ®é x¸c nh c c¸n b B¶o  Ó m     éithÈm  nh  å  hi x∙h   ®Þ h s¬  µ  ña  v c Gi¸m  c ®è B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  Ìm  ÷  ý  hi x∙h     ph (k ch k ph¶ighirâ     hä    êiký). tªnng   TiÒn ¬ng    µm    tÝnh ¬ng  u  µc¸c møc  Òn l ng  l ®Ó l c¨n cø  l h l    ti  ¬ th¸ng ®ãng    b¶o  Ó m     éi,c¨n cø  µo  Õt  nh  Õp ¬ng  hi x∙h     v quy ®Þ x l hoÆc   ©ng  Ëc ¬ng  i n bl ®è   víingêi hëng ¬ng      l trong c¸c h Ö   èng      th thang ¬ng, b¶ng ¬ng  Nhµ   íc quy  l   l do  n  ®Þnh. N Õu   kh«ng  ã    Õt  nh  Õp ¬ng  c c¸cquy ®Þ x l hoÆc   ©ng  Ëc ¬ng  Ìm  n bl k theo  hå  ¬    Ðt  Öt  s ®Ó x duy hoÆc   kh«ng  ã  c danh  s¸ch       ¬ng, th×  êi sö  ghi ë sæ l   ng   dông lao  ng  ®é ph¶i cã  ÷ng    nh v¨n  ph¸p  ý ®¶m   cø  l  b¶o  thay  Õ    Õt th c¸c quy   ®Þnh      trªn®Ó chøng minh  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     Riªng  i  íic¸c  ®è v   møc   Òn ¬ng  ti l theo  Õ     Òn ¬ng  íi t¹  ch ®é ti l m   iquyÕt  ®Þnh  sè 35/NQ­UBTVQHK9  ngµy 23/5/1993;  Quy Õt ®Þnh  sè 69/Q§­   TW ngµy 17/5/1993  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP; 26/CP  µy    ng 23/5/1993  c¸c c¬  do    quan, ®¬n  Þ, doanh    v  nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ ph¶i®óng  íic¸c tho¶  Ën  ña    v    thu c Liªnbé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi­ Tµi chÝnh    v x∙ h       ­ Ban    Tæ chøc C¸n  é  b ChÝnh  ñ  i víi   é, ngµnh,®Þa  ¬ng. ph ®è     B   c¸c   ph §èivíi ÷ng  êi®ãng     nh ng   b¶o  Ó m     éikh«ng  hi x∙h   theo c¸cthang     b¶ng ¬ng  l do  µ   ícquy  nh  × c¨n cø  µo  Òn l ng  Nh n   ®Þ th     v ti  ¬ trong Hîp  ng    ng.   ®å lao®é
  6. 6 4­  ¬   C quan, ®¬n   Þ,    v doanh  nghiÖp  µo  a  ng  ng  ,  n ch ®ã ®ó ®ñ hoÆc   kh«ng  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   quy  nh   ×  ®Þ th kh«ng  Ëp  å  ¬      l h s ®Ó gi¶i quyÕt  Õ       êi lao ®éng  ch ®é khing     nghØ   Öc,hoÆc   a  Ëp  y       ñ vi   ch l ®Ç ®ñ c¸c th   tôchå  ¬    s theo  quy  nh  × b¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  a  Õp nhËn  ®Þ th   hi x∙h     ph ch ti   hå  ¬    Ðt duyÖt  ëng  Õ     s ®Ó x   h ch ®é b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 5­ C¸c  Óu  É u   å  ¬    bi m h s b¶o  Ó m     éi®Ó     Õt chÕ     u  Ý,tö hi x∙h   gi¶i quy   ®é h tr     tuÊt thùc  Ön    hi theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 215/Q§  µy  ng 31/3/1994  ña  é     c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ    éido    x∙h   B¶o  Ó m     éiViÖt Nam     µnh,qu¶n  ý hi x∙h     ph¸th   l  thèng  Êt trong ph¹m    níc.GiÊy  nh     vic¶    chøng  Ën  u  Ý,giÊy  nh h tr   chøng  Ën  nh ngêi hëng  îcÊp  Êt,giÊy    tr  tu   chøng  Ën  ¬ng  Ëttain¹n    ng  µ  Êy nh th t   lao ®é v gi   chøng  Ën  Önh  Ò   nh b ngh nghiÖp  ¹m  êivÉn  ö  ông    É u   íc®©y  Bé  t th   sd c¸ m tr   do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th minh  µ    éi vµ  v x∙ h   Tæng   Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt Nam   ®é Vi   qu¶n  ýcho  n     l  ®Õ khib¶o  Ó m     éiViÖtnam   hi x∙h     ban  µnh  É u   íi. h m m IV­Tæ     CHøC   ù C   Ö N TH HI 1­  ¬   C quan, ®¬n   Þ     v doanh  nghiÖp    ã  êi vÒ   ëng  Õ       khi c ng   h ch ®é b¶o hiÓ m     éi lËp    å  ¬  ña  êi vÒ   x∙ h   ®ñ h s c ng   nghØ,  chuyÓn  n   ®Õ b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   tØnh,thµnh  è    Ëp.C¬     ph hait   quan  b¶o  Ó m     éikh«ng  Ën  å  ¬  ña  ­ hi x∙h   nh h s c ng êihëng  Ýnh    ch s¸ch trùctiÕp ®em   n.      ®Õ § Ó   ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  ¬ c quan b¶o  Ó m     éikiÓm    Èm  nh  µ  hi x∙h   trath ®Þ v gi¶iquyÕt    nhanh  än  Ën  î  ¬  g thu l ic quan, ®¬n  Þ, doanh  ,   v  nghiÖp  Çn  ã  Õ   c ck ho¹ch  vµ    th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  b¶o  Ó m     éitr c khichuyÓn  å  ¬. Tr­ hi x∙ h   í     hs  êng  îp m ¾ c   Ý u   Ò   ñ tôchå  ¬  Çn    æi  ícvíi ¬  h  m v th     s c trao® tr     quan  c B¶o  Ó m     hi x∙ héi®Ó   íng dÉn  ô  Ó  h  c th 2   ­B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  ã  Ö m  ô: hi x∙h     ph c nhi v 2.1  TiÕp  Ën  å   ¬  c¬  ­  nh h s do  quan, ®¬n   Þ,    v doanh  nghiÖp chuyÓn  ®Õ n,      Õt  ®Ó gi¶iquy theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th cho  õng  Õ       t ch ®é b¶o hiÓ m     éi,n Õu  ã  êng  îp víng m ¾ c   µiquy  nh  ×  x∙ h   c tr h    ngo   ®Þ th ph¶icã    Õn    ý ki cña B¶o  Ó m     éiViÖtNam.  Õ u   ¬  hi x∙h     N c quan,®¬n  Þ    v doanh  nghiÖp  µo  a  n ch nép    ®ñ 20%   Òn  ng  ti ®ã b¶o  Ó m     éi kÓ   õ ngµy  hi x∙ h   t   1/7/1995  ë ®i  c¬  tr   do  quan  b¶o  Ó m     éithuéc h Ö   èng  hi x∙h     th B¶o  Ó m     éiViÖtnam     Ën  × hi x∙h     x¸cnh th   cha  Õp nhËn  å  ¬      Õt chÕ     ti   h s ®Ó gi¶i quy   ®é b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 2.2 ­ §èichiÕu  íilýlÞch  èc  µ  ÷ng         v   g v nh v¨n b¶n  èc  ña  êilao ®éng  g c ng     cã    kiªnquan  n   èi®êi,thêigian lµm  Öc  ã  ng  ®Õ tu        vi c ®ã b¶o  Ó m     éi,tÝnh  hi x∙h   chÊt c«ng  Öc,®Þa   µn  µm  Öc,tiÒn ¬ng  µm  cø  ng    vi   b l vi   l l c¨n  ®ã b¶o  Ó m     hi x∙ héivµ th©n  ©n  ña  êilao ®éng    µm    x¸c nhËn  i t ng hëng     nh c ng     ®Ó l c¨n cø    ®è  î   b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña  hi x∙h     ®Þ c ph¸p luËt.   C¬   ë  s ph¸p lý®Ó   i chiÕu,kiÓm       ®è     tratheo    iÒu  Ön  c¸c® ki theo    iÒu  c¸c® kiÖn  quy  nh  µph¶ic¨n cø  µo      ®Þ l      v c¸cv¨n b¶n  ã      ph¸p lý. c ®ñ c¨n cø    2.3 ­ ViÖc    Ën  i t ng ® îchëng  Õ        x¸cnh ®è  î     ch ®é b¶o  Ó m     éiph¶ib¶o  hi x∙h     ®¶m  nhanh  än, thuËn  î kh«ng  ©y  Òn  µ   g  li   g phi h cho    ¬  c¸c c quan, ®¬n   Þ,   v  doanh nghiÖp  ã  êi vÒ   c ng   nghØ.  C¸n  é  b B¶o  Ó m     éi tØnh, thµnh  è  hi x∙ h     ph chÞu tr¸chnhiÖ m   µn  é  Ò   éidung    Ën  å  ¬, ph¶iký  µ    â  ä    to b v n   x¸c nh hs    v ghir h tªn®Ó   µm    cho    l c¨n cø  Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è    Ën  hi x∙ h     ph x¸c nh chÝnh thøc (kýtªn, ng  Êu)     ®ã d B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  hi x∙h     ph kh«ng  îcph©n  Êp    Ën  i t ng ®  c x¸cnh ®è  î   hëng  b¶o  Ó m     éicho  hi x∙h   B¶o  Ó m     éiquËn,huyÖn. hi x∙h    
  7. 7 2.4 ­ C Êp  Êy     gi chøng  Ën  nh cho  êilao ®éng  ng     theo  quy  nh  ña  õng  ®Þ ct chÕ     ®é b¶o  Ó m     éi vµ  Ëp    ñ  ôc ®Ó    ¬ng  u, trî Êp  hi x∙ h   l c¸c th t   tr¶l h   c cho  êi ng   lao®éng  ng    ®ó quy  nh ®Þ cho    i t ng hëng  c¸c®è  î   b¶o  Ó m     éitrªn®Þa  µn  hi x∙h     b tØnh,thµnh  è.   ph 2.5    ­ Sau    ∙  îc x¸c nhËn, n Õu  ã    khi® ®       c ph¸tsinh c¸c tr ng  îp  : ®iÒu      ê h nh   chØnh  ¹l ng,®iÒu  l  ¬   i chØnh  ¹thêigian c«ng    l    i   t¸c,B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  hi x∙h     phè kh«ng  îcgi¶i ®     Õt,ph¶ib¸o    Ò   quy     c¸o v B¶o  Ó m     éiViÖtNam       hi x∙h     ®Ó b¶o hiÓ m     éiViÖtNam   ×nh Héi ®ång  x∙h     tr     qu¶n  ýxinchñ  ¬ng    Õt. l    tr gi¶iquy 2.6 ­M ë     ¨ng  ý       sæ ® k ®Ó qu¶n  ý, l  theo dâi  êinghØ  Öc  ê    ëng     ng   vi ch ®Ó h l ng  u  µng  ¬ hh th¸ngkhi®ñ   iÒu  Ön  Ò      ® ki v tuæi®êi.   2.7 ­ Giíi Öu  êibÞ     ¹n    ng       thi ng   tain lao ®é hoÆc   ¾ c   Önh  Ò   m b ngh nghiÖp  ®i gi¸m  nh  khoa  ®Þ y  theo quy  nh  ¹  Òu    Òu  §iÒu  Ö  ®Þ ti §i 16, §i 21  l B¶o  Ó m   hi x∙héi.   2.8 ­ Sau      Ën, B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è u  µ  öihå  ¬     khix¸c nh   hi x∙h     ph l v g   s c¸c ®èi îng  ëng  êng    th th xuyªn  Ìm  k theo  danh s¸ch  õng  Õ     Éu  Ýnh  t ch ®é (m d kÌm) vÒ     B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   th¸ng m ét  Çn  µo  hi x∙h     ba    l v th¸ng ®Ç u   ña  ý    c qu sau.Riªng hå  ¬  ëng  ét  Çn u        sh m l l ë tØnh,thµnh  è      ph ®Ó qu¶n  ý. l 2.9 ­ TiÕp  Ën  n    Õu  ¹icña  êi®ang  ëng     nh ®¬ th khi n   ng   h b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   gi¶i   Õt theo quy  nh. quy     ®Þ 2.10    å   ¬    i t ng hëng  êng  ­ H s c¸c ®è  î   th xuyªn chÕ       ®é b¶o  Ó m     éido  hi x∙h   B¶o  Ó m     éi tØnh, thµnh  è  Ën  Ó   õ ngµy  hi x∙ h     ph nh k t  1/10/1995  ë®i  B¶o  tr   do  hiÓ m     éiViÖt Nam   x∙ h     qu¶n  ýsè  l   sæ,  B¶o  Ó m     éitØnh, thµnh  è  hi x∙ h     ph chØ   sö  ông  è    B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   Êp  µ  öihå  ¬  Ò   d s sæ do  hi x∙h     c v g   s v B¶o  Ó m   hi x∙héiViÖtNam     Èm  nh       ®Ó th ®Þ theo quy  nh  ãitrªn.   ®Þ n  3   ­B¶o  Ó m     éiViÖtNam   ã  Ö m  ô. hi x∙h     c nhi v 3.1 ­ Qu¶n  ýsè    µ    µnh  è      ¹  ëng  Õ        l   sæ v ph¸th s sæ c¸c lo i h ch ®é b¶o  Ó m   hi x∙héith ng      ê xuyªn (h trÝ,tötuÊt,   ¹n lao®éng   Önh  Ò     u       n   tai ­b ngh nghiÖp). 3.2  H íng  Én,  Óm     Èm   nh  ¹  Öc    Ën  i îng  ëng  ­  d ki tra,th ®Þ li vi x¸c nh ®è t h b¶o  Ó m     éi cña  hi x∙ h   B¶o  Ó m     éi tØnh, thµnh  è    hi x∙ h     ph ®Ó th«ng  b¸o    gi¶i quyÕt chÝnh    thøc chÕ       ®é cho B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è. hi x∙h     ph 3.3 ­ TiÕp  Ën     nh qu¶n  ý,l tr÷hå  ¬    i t ng hëng  l  u    s c¸c ®è  î   b¶o  Ó m     éi hi x∙h   hµng  th¸ng,do    B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è  hi x∙h     ph chuyÓn lªn. 3.4 ­ Gi¶iquyÕt    íng m ¾ c   ã  ªnquan  n   Öc  ëng       c¸c v   c li   ®Õ vi h b¶o  Ó m     hi x∙ héicña    µnh,c¸c®Þa  ¬ng  µ    c¸cng    ph v B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è. hi x∙h     ph Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,  qu¸ tr     n cv   ph¶n  ¶nh  Ò   v B¶o  Ó m     hi x∙ héiViÖtNam         ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy B¶o  Ó m     éiViÖtNam     éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam hi x∙h       C ho x∙h   ngh Vi   B¶o  Ó m     éi. . ...... hi x∙h . . ......      éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    § l    do   ph Sè... . ...... . . ...../Q§ Sè    sæ BHXH:    . . . µy.. . .  .. . .,  ng . . . th¸ng.. .  ... 199 n¨m 
  8. 8 Q U Y Õ T  ® Þ N H   CñA  GI¸ M  ® è C  B ¶ O   Ó M  X∙ H é I................. HI V Ò  VI Ö C  T R î C Ê P  T AI N ¹ N  L A O  ® é N G  H O Æ C   Ö N H   G H Ò  N G H I Ö P   B N H µ N G  T H¸ N G ­ C¨n  Quy Õt  nh  è.. . .......   cø  ®Þ s . . .......Q§/TC­   µy.. . ..../....ña  CB ng . . /......  .c B¶o  Ó m     éiViÖtNam   µnh  Ëp B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è; hi x∙h     th l  hi x∙h     ph ­ C¨n  NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  è  cø  ®Þ c Ch ph s 12/CP  µy ng 26/1/1995  ban  hµnh  Òu  Ö  §i l B¶o  Ó m     éi; hi x∙h ­ C¨n  biªn b¶n  cø    gi¸m  nh   ®Þ kh¶ n¨ng lao  ng  è.. . .... c aHéi  ®é s . . .... ñ   ®ång  gi¸m  nh   khoa.. . ......., ®Þ y  . . .......  c«ng v¨n  è.. . ....... ña . ...... µ s . . ......c . . .....v  hå  ¬  ña  s c «ng  µ).(b QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u   1:  ¤ng   (bµ). . .................... n   . . .................... ¨m sinh:. . ............ . . ............ Chøc   vô.. . ............................ Êp . . ...........................c   bËc:. . . .............. . . ............... C¬   quan,   ®¬n   vÞ... . ............................................. . . ............................................ B Þ  tai ¹n lao ®éng  hoÆc  x¸c ®Þnh  m ¾ c  b Önh  nghÒ  nghiÖp   n ngµy.. . ......... . . ......... Møc    ®é suy  gi¶m  kh¶  n¨ng    ng... . .................. lao®é . . ..................% §îc   hëng   trî   cÊp   hµng   th¸ng   kÓ   tõ  ngµy.. . ......................... . . ........................ §i Ò u    2: ¤ng  µ).. . .................... ®chëng    (b . .....................   î nh sau: a/   Trî   cÊp   hµng   th¸ng   b»ng... . .............. . ............. . =  . . .................. .. . .................. .. . ..................................  . . ................................... . =  . . .................. .. . .................. .. . ..................................  . . ................................... . =  . . .................. .. . .................. (b»ng  ch÷.. . ..................................................) . . .................................................. b/   Nh Ën   trî   cÊp  t¹ . ............................................... i . .............................................. §i Ò u    «ng  3: C¸c  Ch¸nh  V¨n phßng,Trëng      c¸cphßng chøc  n¨ng  µ    v «ng (bµ)cã      Þu    tªntrªnch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n Gi¸m  c  ®è b¶o  Ó m     éi hi x∙h     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d N¬i nhËn:   ­Nh   iÒu   ® 3
  9. 9 ­Lu   B¶o  Ó m     éiViÖtNam hi x∙h       Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam    ho x∙h   ngh Vi   B¶o  Ó m     éi. . ...... hi x∙h . . ......          §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc           l    do   ph Sè... . ...... . . ...../Q§ Sè    sæ BHXH: .. . ., µy.. . . . ..  ng . ..  th¸ng.. .  ... 199 n¨m  Q U Y Õ T  ® Þ N H   CñA  GI¸ M  ® è C  B ¶ O   Ó M  X∙ H é I................. HI V Ò  VI Ö C  T R î C Ê P  T AI N ¹ N  L A O  ® é N G  H O Æ C   Ö N H   G H Ò  N G H I Ö P   B N M é T  L Ç N ­ C¨n  Quy Õt  nh  è.. . .......   cø  ®Þ s . . .......Q§/TC­   µy.. . ..../....ña  CB ng . . /......  .c B¶o  Ó m     éiViÖtNam   µnh  Ëp B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è; hi x∙h     th l  hi x∙h     ph ­ C¨n  NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  è  cø  ®Þ c Ch ph s 12/CP  µy ng 26/1/1995  ban  hµnh  Òu  Ö  §i l B¶o  Ó m     éi; hi x∙h ­ C¨n  biªn b¶n  cø    gi¸m  nh   ®Þ kh¶ n¨ng lao  ng  è.. . .... c aHéi  ®é s . . .... ñ   ®ång  gi¸m  nh   khoa.. . ......., ®Þ y  . . .......  c«ng v¨n  è.. . ....... ña . ...... µ s . . ......c . . .....v  hå  ¬  ña  s c «ng  µ).(b QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u   1:  ¤ng   (bµ). . .................... n   . . .................... ¨m sinh:. . ............. . . ............. Chøc   vô.. . ............................ Êp . . ...........................c   bËc:. . . ............. . . ............. C¬   quan,   ®¬n   vÞ... . ........................................... . . ........................................... B Þ  tai ¹n lao ®éng  hoÆc  x¸c ®Þnh  m ¾ c  b Önh  nghÒ  nghiÖp   n ngµy.. . ........ . . ........ Møc    ®é suy  gi¶m  kh¶  n¨ng    ng... . .................. lao®é . . ..................% §îchëng  î Êp  ét  Çn.. . ...........................   tr cml . . .......................... §i Ò u    2: ¤ng  µ).. . .................... ®chëng    (b . .....................   î nh sau: a/   Trî   cÊp   hµng   th¸ng   b»ng... . .............. . ............. . =  . . ................ .. . ................. .. . ..................................  . . ................................... . =  . . ................. .. . ................. .. . ..................................  . . ................................... . =  . . ................. .. . ................. (b»ng  ch÷.. . .................................................) . . .................................................
  10. 10 b/   Nh Ën   trî   cÊp  t¹ . ............................................ i . ............................................ §i Ò u    «ng  3: C¸c  Ch¸nh  V¨n phßng,Trëng      c¸cphßng chøc  n¨ng  µ    v «ng (bµ)cã      Þu    tªntrªnch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n Gi¸m  c  ®è b¶o  Ó m     éi hi x∙h N¬inhËn:     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d ­Nh   iÒu   ® 3 ­Lu   B¶o  Ó m     éiViÖtNam hi x∙h     Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   B¶o  Ó m     éi. . ...... hi x∙h . . ......          éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc        § l    do   ph DANH   S¸CH  ëNG   Õ   ... . ................... H CH ®é . . .................. Tæng   TiÒn ­l Tû  Ö    L¬ng  u  l% h Ghi chó   Sè  Sæ   Hä   µ  v Ngµy  sinh C¬   quan  sè  êi th   ¬ng    ®Ó ® îch­   (hoÆc   TT sè Tªn ®¬n  Þ v gian  tÝnh ­ l ëng tr  Êp  îc ®ãng  ¬ng  u h BHXH)  b¶o  hµng  hiÓ m    x∙ th¸ng héi Nam N÷    µy... . ....t ¸ . . .... ¨m199... . .  Ng . . .... h ng . .... n   .. Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éi hi x∙h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2