intTypePromotion=1

Công văn 9011-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
221
lượt xem
2
download

Công văn 9011-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9011-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu tiểu ngạch xăng và dầu nhờn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9011-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   TH ¬NG     9011  Bé  M¹I Sè  TM­XNK   NGµY   TH¸NG   N¨M   22  8  1995  VÒ   VIÖC   XUÊT   KHÈU   TIÓU  NG¹CH  X¨NG   DÇU   DÇU   Vµ  NHêN KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan Tr¶    lêiC«ng v¨n  1836/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  th¸ng 8  4    n¨m  1995 cña  tæng côc  xuÊt nhËp  vÒ    khÈu tiÓu ng¹ch x¨ng dÇu  dÇu  vµ  nhên, Bé    Th¬ng  m¹icã  kiÕn  sau:   ý  nh  1. X¨ng    dÇu    Æt   lµ m hµng kinh doanh  ®iÒu    cã  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  02/CP ngµy  th¸ng 1  5    n¨m  1995  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ, viÖc    nhËp  khÈu qu¶n    lýtheo  ho¹ch  kÕ  ®Þnh  híng ®Ó     ®¸p øng nhu cÇu    tiªudïng  trongníc,do      vËy  kh«ng xuÊtkhÈu    theo ® êng    tiÒu ng¹ch.   2. DÇu     nhên   tuy kh«ng  ph¶ilµ m Æt       hµng qu¶n    lýtheo  ho¹ch  kÕ  ®Þnh  híng,nhng    i    Æc     lµ lo¹ vËt t ® biÖt,viÖc    qu¶n    lýchÊt l ® îc thùc hiÖn   îng      theo  Th«ng     sè  tLiªnbé  48/TT­ ngµy  th¸ng 1  LB  19    n¨m 1995 cña  Th¬ng    Bé  m¹ivµ  Bé Khoa  häc    ­ C«ng  nghÖ   M«i  êng. V×  vµ  tr   vËy  kh«ng thÓ nhËp khÈu  theo  ® êng tiÓu ng¹ch.ViÖc      xuÊt khÈu    tiÓu ng¹ch ®Ò       nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan    ¸p dông  chÕ  c¬  hiÖn  hµnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2