Công văn 919/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
4
download

Công văn 919/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 919/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 919/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 919/TTg-CN V/v chủ trương đầu tư KCN- Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2007 đô thị Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn bản số 1334/TTr- UBND-VP ngày 14 tháng 3 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4597/BKH-KCN&KCX ngày 29 tháng 6 năm 2007 về chủ trương đầu tư khu công nghiệp-đô thị Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp-đô thị Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng diện tích khoảng 2.200 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp là 1.550 ha và diện tích khu đô thị và dịch vụ là 650 ha do Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con là chủ đầu tư chính; bổ sung khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích 1.550 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; cho phép thực hiện việc thu hồi đất đối với toàn bộ Dự án khu công nghiệp-đô thị Châu Đức tương tự như việc thu hồi đất đối với các khu công nghiệp. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư lập và trình duyệt các Dự án khu công nghiệp và Dự án khu đô thị và dịch vụ Châu Đức; trên cơ sở đó xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án này theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, (Đã ký) Tài nguyên và Môi trường; - Ban QL các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu; - Cty Phát triển KCN Biên Hòa; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tấn Dũng Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của TTg, Các Vụ: NN, IV, TTTTBC, Website CP; - Lưu: VT, CN (5).
Đồng bộ tài khoản