Công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
4
download

Công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE V/v Báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố Hà nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008 hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Th ự c hi ệ n công tác báo cáo tình hình và k ế t qu ả th ự c hi ệ n Đ ề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 ( khoản b và g - điểm 5 - Điều 1 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm (theo các biểu đính kèm công văn này); Riêng biểu đăng ký kế hoạch vốn đầu tư năm kế tiếp, báo cáo theo thời gian đăng ký kế hoạch vào đầu quý IV trước năm kế hoạch. Ngoài các biểu thống kê trên, cần báo cáo về những công việc đã làm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Để có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án đến cuối quý III năm 2008, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Đề án, ước thực hiện việc giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2008 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2009, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2008. Báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng đầu của quý và ngày 10 tháng 01 hàng năm, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Gửi mail: tuan_trnvn@yahoo.com; mhongbang@yahoo.com Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như kính gửi; - Bộ trưởng (để b/c); (Đã ký) - Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW; Phạm Vũ luận - Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE.
  2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRƯỜNG, LỚP HỌP (THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỞNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012) của tỉnh (thành phố) ………………………. đến … tháng … năm 20… (Kèm theo Công văn số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Số Số phòng học theo báo Số phòng học theo báo cáo cuối năm Tỷ lệ Số phòng học (trong năm kế Số vốn đã huy động để đầu tư xây Số vốn Tiêu chí Ngân Ghi chú cáo cuối năm 2007 được 2007 đã triển khai xây dựng % số hoạch) đang làm thủ tục đầu tư dựng trường, lớp học đã tạm sách TW TT phê duyệt xây dựng ứng, hỗ trợ phòng học đã Tổng số đã giải thanh Tổng Tổn Tổng Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó triển toán khối ngân tính số g số số P. học Số Số Số Số Số Vốn Vốn Vốn P. Chia ra lượng đến khai (1) (5+8) phòng học 3 ca phòng phòng phòng phòng TW ngân đóng Để Để thực xây tháng ..... tạ m học học học học học (TPCP) sách góp xoá thay dựng so hiện tính năm thời hỗ trợ địa đã đang đang đang đang khác phòng thế với kế đến 20.... chuẩ phươn các hoàn học phòng xây làm làm (3) hoạch tháng ...... loại học dựng n bị thủ thủ g (tỉnh, thành 3 ca cả giai .. năm khởi tục tục huyện) tạ m đ oạ n 20.... đ ấu công phê thời (2) thầu duyệt XD các đầu loại Cấp học tư A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng số 1 Mầm non 2 Tiểu học 3 THCS 4 THPT Chú thích: (1) Cột 01 ghi theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 5313/BGD ĐT ngày 17/6/2008. (2) Cột 9 được tính tỷ lệ thực hiện giữa cột 4 và cột 01. (3) Cột 15 ghi theo quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh (thành phố). ......., ngày ... tháng ... năm 2007 Người lập biểu TM. UBND tỉnh (thành phố) ...... (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN (THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỞNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012) của tỉnh (thành phố) ………………………. đến 31 tháng 9 năm 2008 (Kèm theo Công văn số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Số Số nhà công Số nhà công vụ giáo viên theo báo cáo cuối Tỷ lệ Số phòng (nhà) công vụ giáo viên Số vốn đã huy động để đầu tư Tạm ứng, Tiêu chí Ngân sách Ghi vụ giáo viên năm 2007 đã triển khai xây dựng (trong năm kế hoạch) đang chuẩn xây dựng nhà công vụ giáo viên Trung ương TT % thanh toán chú giữa bị đầu tư xây dựng khối lượng hỗ trợ đã theo báo cáo cuối năm 2007 diện giải ngân hoàn thành tính đến tính đến tích m2 Tổng Số Diện Tổng Đang xây dựng Tổng Đã hoàn thành Trong đó Trong đó nhà tháng ..... tháng ..... số số số phòng tích Số Diện Số Diện Vốn Vốn Vốn Đang Đang Đang công năm 2008 năm 2008 diện (m2) chuẩn NS địa phòng tích phòng tích làm làm TW đóng vụ (1) tích bị thủ thủ (TPCP) phươn (m2) (m2) góp giáo (m2) khởi tục tục hỗ trợ g (tỉnh, khác viên đã đấu đ ầu t ư huyện) công (3) xây thầu XD dựng so với kế Cấp học hoạch (2) A B 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng số 1 Mầm non 2 Tiểu học 3 THCS 4 THPT Chú thích: (1) Cột 01 ghi theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 5313/BGD ĐT ngày 17/6/2008. (2) Cột 9 được tính tỷ lệ thực hiện giữa cột 4 và cột 01. (3) Cột 15 ghi theo quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh (thành phố). ......., ngày ... tháng ... năm 2007 Người lập biểu TM. UBND tỉnh (thành phố) ...... (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản