Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
12
download

Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn thanh khoản hàng gởi kho ngoại quan Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan Về thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (1 tr.)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3359/TCHQ-GSQL Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2010 V/v vư ng m c v nghi p v Kính g i: C c H i quan t nh Qu ng Ninh Ngày 10/5/2010, T ng c c H i quan có công văn s 2370/TCHQ-GSQL tr l i các vư ng m c c a C c H i quan t nh Qu ng Ninh. Tuy nhiên, qua nghiên c u, rà soát, căn c phê duy t c a Lãnh o B Tài chính, th ng nh t th c hi n, trong khi ch B Tài chính ban hành Thông tư s a i, b sung Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính, T ng c c H i quan hư ng d n như sau: 1. V th i h n thanh kho n t khai hàng hóa nh p, xu t kho ngo i quan: Th i h n thanh kho n t khai hàng hóa nh p, xu t kho ngo i quan th c hi n theo hư ng d n t i i m d kho n 8, i u 55 Thông tư s 79/2009/TT-BTC. Quá th i h n này, ch kho ngo i quan chưa làm th t c thanh kho n thì ph i có văn b n g i Chi c c h i quan kho ngo i quan nêu rõ lý do, n u ư c Lãnh o Chi c c ch p nh n th i gian thanh kho n t khai nh p, xu t kho ngo i quan ư c gia h n thêm 15 ngày. 2. V th i h n hi u l c c a t khai tái xu t. ngh th c hi n úng theo úng quy nh t i i u 18 Lu t H i quan và i u 27 Thông tư s 79/2009/TT-BTC. 3. V th i h n hàng tái xu t ư c xu t qua c a kh u: ngh th c hi n theo hư ng d n t i i m c kho n 2 i u 37 Thông tư s 79/2009/TT-BTC. Các n i dung vư ng m c vư t th m quy n, có liên quan n vi c ph i s a i, b sung Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph và Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính, T ng c c H i quan ghi nh n và s báo cáo các c p có th m quy n khi s a i, b sung các văn b n này. 4. Hư ng d n này ch áp d ng cho c thù a bàn t nh Qu ng Ninh và thay th cho công văn s 2370/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2010 c a T ng c c H i quan./. Nơi nh n: KT. T NG C C TRƯ NG - Như trên; PHÓ T NG C C TRƯ NG - B Tài chính ( báo cáo); - Lưu: VT, GSQL (3b). Hoàng Vi t Cư ng
Đồng bộ tài khoản