intTypePromotion=1

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
10
download

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 5821 T M/ K H  n g µ y 21 th¸ng  B T 12 n¨ m  1996 v Ò  viÖc T¹ m  giao  h¹n m ø c  n h Ë p  k h È u  x¨ng  Ç u  n¨ m  1997 d KÝnh  göi: ­Tæng    c«ng    tyX¨ng  dÇu  ViÖtNam   ­C«ng      tyTh¬ng    thuËtvµ  m¹ikü    §Çu   t ­C«ng      tyDÇu   khÝ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh ­C«ng      tyTh¬ng    m¹idÇu  khÝ ­C«ng      tyX¨ng  dÇu  hµng  kh«ng  ViÖtNam   §ång  kÝnh    göi:Tæng  côc    H¶iquan Trong    khichê  chØ    ho¹ch  tiªukÕ  xuÊt­ nhËp  khÈu n¨m  1996 cña ChÝnh  phñ,Bé    Th¬ng    giao h¹n  m¹it¹m    møc  nhËp  khÈu    trùctiÕp x¨ng    dÇu  n¨m  1997  cho  doanh  5  nghiÖp  ®Çu  mèi:Tæng     c«ng    ty X¨ng dÇu  ViÖt Nam;    C«ng    ty Th¬ng    thuËt vµ  m¹i kü    §Çu  ; C«ng    t  ty DÇu  khÝ  thµnh  phè    Hå ChÝ  Minh;   C«ng    tyTh¬ng    m¹i dÇu khÝ  C«ng    vµ  tyX¨ng  dÇu  hµng  kh«ng ViÖt Nam     (cã  b¶n      sè îng,c¬  chitiÕtvÒ  l   cÊu  Æt   m hµng  x¨ng dÇu    kÌm  theo). §Ó  thùc hiÖn    tètviÖc nhËp khÈu  kinh  vµ  doanh x¨ng dÇu,  Th¬ng  Bé  m¹iyªu cÇu        c¸cdoanh nghiÖp thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh sau: ­ Sè îng    l x¨ng  dÇu nhËp  khÈu  th¸ccho    uû    c¸c ®¬n  (nÕu        vÞ  cã) sÏ trõ vµo h¹n møc  nhËp  khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp  îc giao    ®   lµ ®Çu  mèi nhËp  khÈu    trùctiÕp nãitrªn.     ­ X¨ng dÇu  t¹m nhËp  ixuÊt    t¸  sÏ kh«ng  îc tÝnh  ®   trong h¹n møc  nhËp  khÈu  îc giao  ®   cho    c¸c doanh nghiÖp      sÏ ® îc giao  nãi trªnvµ      riªng theo    quy  ®Þnh cña  Th¬ng    t¹m  Bé  m¹ivÒ  nhËp    t¸ xuÊt. i ­ §Ó     b¶o  ®¶m   nhu  cÇu    tiªudïng      æn   x∙ héi vµ  ®Þnh  thÞ  êng, gi¸c¶. tr       C¸c doanh  nghiÖp  îc giao  ®   nhËp  khÈu   trùc tiÕp ph¶i b¶o    ®¶m  nhËp  khÈu  theo  l   cÊu  Æt   sè îng,c¬  m hµng, ®Þa     bµn  (c¶ng)vµ    theo  tiÕn  th¸ng,quý; ®é      tr¸nht×nh    tr¹ngkhigi¸thÕ    biÕn        gií cã  i ®éng, m Æt     hµng  x¨ng dÇu  nµo  l∙ cã   i th× lµm, lçth×      kh«ng  tham    gia,g©y  mÊt    æn ®Þnh  thÞ  êng, do    Th­ tr   ®ã Bé  ¬ng      m¹i sÏ c¨n  vµo  cø  viÖc thùc hiÖn    nhiÖm   b¸n  vô  cña  doanh nghiÖp  vµo  nh÷ng   thêi®iÓm       t¨ng gi¸cña  thÕ  i®Ó   gií   , xem  xÐt viÖc  giao h¹n møc  nhËp  khÈu, ®ång    giao    thêiBé  nhiÖm   cho  KÕ   vô  Vô  ho¹ch  Thèng    XuÊt  ­  kª,Vô  nhËp  khÈu  Vô  vµ  ChÝnh  s¸ch thÞ  êng    tr trong nícphèihîp theo            dâi,kiÓm    tra, ®«n  ®èc  viÖc thùc  hiÖn   kÕ ho¹ch  ngay    tõ th¸ng ®Çu,    quý  ®Çu  n¨m 1997,   ®ång   thêikiÓm     tra,xem   xÐt  viÖc  thùc hiÖn  tiÕn    ®é nhËp  khÈu  n¨m 1996,   ®Ó  tr×nh Bé    giao h¹n    møc  nhËp  khÈu  chÝnh  thøc cho      c¸cdoanh  nghiÖp  n¨m  1997. Yªu cÇu    c¸c doanh nghiÖp  iÓn khaithùc hiÖn  b¸o  kÕt  tr       vµ  c¸o  qu¶ vÒ  Bé  Th¬ng    m¹itheo quy    ®Þnh.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2