Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Công việc môi giới chứng khoáng

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

245
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bài thi tuyển dụng - Đề thi kiểm tra chuyên môn môi giới chứng khoáng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công việc môi giới chứng khoáng

  1. ÑEÀ THI KIEÅM TRA CHUYEÂN MOÂN  Vò trí: Moâi giôùi chöùng khoaùn Ngaøy thi: 20/ 06/ 2007 Thôøi gian laøm baøi: 30 phuùt Hoï & teân öùng vieân:………………………………………………………Naêm sinh: .................... Soá ñieåm: ……………………     Caâu 1: Thôøi gian naém giöõ ít nhaát 50% CP do mình sôû höõu keå töø thôøi đñieåm nieâm yeát cuûa thaønh vieân HÑQT, Ban giaùm ñoác, Ban kieåm soaùt Coâng ty laø : a. 6 thaùng b. 1 naêm c. 2 naêm d. 3 naêm Caâu 2: % toái ña treân voán töï coù maø moät toå chöùc baûo laõnh phaùt haønh ñöôïc pheùp baûo laõnh cho moät ñôït phaùt haønh laø : a. 20% b. 30% c. 40% d. 50% Caâu 3: Leänh giao dòch taïi möùc giaù khôùp leänh (ATO) laø leänh : a. Khoâng ghi möùc giaù b. Coù hieäu löïc trong ngaøy giao dòch c. Coù hieäu löïc trong laàn khôùp leänh d. Öùu tieân thöïc hieän tröôùc leänh giôùi haïn e. Öu tieân thöïc hieän sau leänh giôùi haïn f. Khoâng caàn kyù quyõ g. a,d vaø f h. a, c vaø e i. Taát caû
  2. Caâu 4: Coâng ty chöùng khoaùn ñöôïc pheùp : a. Giao dòch coå phieáu loâ leû vôùi nhaø ñaàu tö theo möùc giaù khôùp leänh taïi TTGDCK b. Mua coå phieáu loâ leû cuûa nhaø ñaàu tö vôùi giaù thoûa thuaän trong bieân ñoä quy ñònh c. Baùn coå phieáu loâ leû cuûa nhaø ñaàu tö vôùi giaù thoûa thuaän trong bieân ñoä quy ñònh Caâu 5: Haønh vi naøo sau ñaây khoâng thuoäc haønh vi luõng ñoaïn thò tröôøng : a. Söû duïng thoâng tin noäi boä ñeå mua hoaëc baùn chöùng khoaùn tröôùc khi thoâng tin ñoù ñöôïc coâng boá b. Thoâng ñoàng ñeå mua baùn chöùng khoaùn ñeå laøm thay ñoåi cung caàu chöùng khoaùn c. Giao dòch chöùng khoaùn khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa mình d. Loâi keùo ngöôøi khaùc tham gia giao dòch chöùng khoaùn Caâu 6: Nhaø ñaàu tö môû taøi khoaûn löu kyù chöùng khoaùn taïi ngaân haøng löu kyù thì leänh giao dòch chöùng khoaùn seõ ñaët taïi : a. Ngaân haøng löu kyù b. Ngaân haøng chæ ñònh thanh toaùn c. Coâng ty chöùng khoaùn d. Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn Caâu 7: Coâng ty chöùng khoaùn ñöôïc pheùp thöïc hieän, ngoaïi tröø caùc tröôøng hôïp: a. Kyù hôïp ñoàng baèng vaên baûn vôùi khaùch haøng veà giao dòch chöùng khoaùn b. Thu thaäp ñaày ñuû thoâng tin veà tình hình taøi chaùnh vaø muïc tieâu ñaàu tö cuûa khaùch haøng, cung caáp thoâng tin vaø baûo maät thoâng tin cho khaùch haøng c. Hoaït ñoäng tín duïng vaø cho vay chöùng khoaùn d. Öu tieân thöïc hieän leänh cuûa khaùch haøng tröôùc leänh cuûa coâng ty chöùng khoaùn
  3. Caâu 8: Caùc coâng ty chöùng khoaùn ñöôïc tieán haønh moät soá loaïi hình kinh doanh chöùng khoaùn sau, ngoaïi tröø: a. Moâi giôùi b. Töï doanh c. Quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn d. Baûo laõnh phaùt haønh chöùng khoaùn Caâu 9: Ñoái töôïng naøo döôùi ñaây ñeàu ñöôïc UBCKNN xeùt caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng löu kyù chöùng khoaùn, ngoaïi tröø: a. Caùc CTCK ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp kinh doanh chöùng khoaùn b. Caùc NHTM hoaït ñoäng taïi Vieät Nam c. Taát caû caùc toå chöùc tín duïng thaønh laäp theo luaät caùc toå chöùc tín duïng d. Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam Caâu 10: Ñoái vôùi ngöôøi quaûn lyù ñaàu tö traùi phieáu: chuû ñoäng vaø döï ñoaùn laõi suaát seõ giaûm maïnh, ngöôøi ñoù seõ thöïc hieän ñaàu tö theo chieán thuaät sau ñeå taêng laõi ñaàu tö: a. Mua traùi phieáu ngaén haïn, baùn traùi phieáu daøi haïn b. Mua traùi phieáu daøi haïn, baùn traùi phieáu ngaén haïn c. Khoâng mua baùn gì caû vì thò tröôøng ñang bieán ñoäng Caâu 11: Ngöôøi ñaàu tö hay duøng thoâng soá sau ñeå so saùnh vôùi laõi suaát ngaân haøng khi ñaàu tö vaøo coå phieáu: a. Möùc traû coå töùc theo % meänh giaù b. Chæ soá P/E c. Chæ soá DIV/P d. ROE Caâu 12: Caùc chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù ruûi ro laø: a. Ñoä leäch chuaån
  4. b. Phöông sai c. Heä soá β d. Ñoä loài (C) e. a vaø c Caâu 13: Moät coâng ty coù tyû leä nôï so vôùi toång taøi saûn laø 0,4. Toång nôï laø 200 trieäu. Laõi roøng sau thueá laø 30 trieäu. ROE cuûa doanh nghieäp laø: a. 8% b. 9% c. 10% d. 12% e. 14% f. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc Caâu 14: Tyû leä taêng tröôûng coå töùc cuûa moät coâng ty laø 10% vaø coù theå duy trì nhö vaäy trong töông lai. Tyû leä chieát khaáu doøng thu nhaäp laø 15%. P/E cuûa coâng ty ñang laø 5,5. Ta coù theå döï baùo khaû naêng traû coå töùc cuûa coâng ty naøy töø caùc thoâng tin treân laø: a. 20% b. 25% c. 40% d. 75% e. Khoâng ñuû thoâng tin ñeå döï baùo Caâu 15: Moät ngaân haøng coå phaàn coù toång taøi saûn laø 200 tyû ñoàng, trong ñoù voán vay laø 150 tyû ñoàng. Laõi thuaàn cuûa ngaân haøng ñoù naêm nay laø 15 tyû ñoàng. Tyû leä coå töùc döï kieán chi laø 3 tyû ñoàng. Baïn haõy döï baùo möùc taêng tröôûng cuûa coå töùc trong töông lai baèng caùc thoâng tin ñoù: a. 15% b. 20% c. 24% d. 30%
  5. Chuùc Anh/ Chò thaønh coâng!
  6. Ñaùp aùn Caâu 1 :  a Caâu 2 :  b Caâu 3 :  h Caâu 4 :  b Caâu 5 :  c Caâu 6 :  c Caâu 7 :  c Caâu 8 :  c Caâu 9 :  c Caâu 10 :  b Caâu 11 :  c Caâu 12 :  e Caâu 13 :  c Caâu 14 :  b Caâu 15 :  c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2