intTypePromotion=3

CT Viêm tụy cấp

Chia sẻ: 124357689 124357689 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
198
lượt xem
58
download

CT Viêm tụy cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm tuỵ cấp là tình trạng viêm cấp tính của tuỵ với việc giải phóng men tuỵ, tự động phá huỷ tuyến tuỵ. Thực chất không phải là tuỵ tấy đỏ, mà là phù nề, hoại tử, chảy máu do nhiều nguyên nhân, viêm là hậu quả của tình trạng trên. Viêm tuỵ cấp là cấp cứu bụng thường gặp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tụy cấp

 1. Viªm tôy cÊp
 2. Viªm tôy cÊp Viªm cÊp nhu m« tôy kÌm theo sù gi¶i phãng å ¹t men tôy do c¸c tuyÕn tôy tù ph¸ huû CÊp cøu bông cã nguy c¬ tö vong cao
 3. Viªm tôy cÊp Nguyªn nh©n Sái mËt R-îu Nguyªn nh©n kh¸c: -Tû lÖ triglycerid trong m¸u t¨ng cao do rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lypit - RL vËn ®éng c¬ Oddi - Sau chôp mËt, tôy ng-îc dßng - ChÊn th-¬ng - Tôy t¸ch biÖt - Kh«ng râ NN (10%)
 4. Viªm tôy cÊp Gi¶i phÉu bÖnh ThÓ phï ThÓ ho¹i tö ch¶y m¸u
 5. Viªm tôy cÊp Sinh lý bÖnh Men tôy , trypsin, ho¹t ho¸ ngay t¹i tôy lµm tiªu huû nhu m« vµ g©y viªm tôy VTC do sái hä¨c do giun: DÞch mËt hoÆc dÞch t¸ trµng trµo vµo èng Wirsung lµm ho¹t ho¸ men trypsin t¹i tôy g©y viªm tôy cÊp.
 6. Viªm tôy cÊp ChÈn ®o¸n L©m sµng: §au bông cÊp XÐt nghiÖm: - Amilaza m¸u t¨ng cao trong vµI giê ®Çu vµ gi¶m sau vµI ngµy. Kh«ng ®Æc hiÖu: Cã thÓ t¨ng trong thñng æ loÐt d¹ dµy t¸ trµng, nhåi m¸u m¹c treo, t¾c ruét, GEU… - T¨ng amilaza niÖu cã tÝnh ®Æc hiÖu h¬n - T¨ng lipaza m¸u - T¨ng ®-êng huyÕt vµ ®-êng niÖu, gi¶m canxi m¸u lµ nh÷ng dÊu hiÖu nÆng
 7. Viªm tôy cÊp C¸c ph-¬ng ph¸p chÈn ®o¸n h×nh ¶nh: Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ, chôp phæi Siªu ©m CLVT CHT
 8. Viªm tôy cÊp Môc ®Ých cña c¸c ph-¬ng ph¸p chÈn ®o¸n h×nh ¶nh: Kh¶ng ®Þnh chÈn ®o¸n T×m mét sè nguyªn nh©n X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè lµm nÆng vµ tiªn l-îng Theo dâi tiÕn triÓn vµ biÕn chøng H-íng dÉn can thiÖp ®iÒu trÞ nÕu cÇn thiÕt
 9. Viªm tôy cÊp Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ vµ chôp phæi Môc ®Ých ph¸t hiÖn h¬i trong æ phóc m¹c, møc n-íc-h¬i, nguyªn nh©n (sái mËt, tôy) Cã thÓ thÊy: - Quai ruét non gi n: quai ruét c¶nh giíi - H¬i trong vïng tôy do ¸p xe - Gi n ®¹i trµng khu tró - DÊu hiÖu trµn dÞch trong hoÆc sau phóc m¹c - Trµn dÞch mµng phæi, hay gÆp bªn tr¸i Kh«ng ®Æc hiÖu vµ Se thÊp
 10. Viªm tôy cÊp Siªu ©m H¹n chÕ: H¬i trong c¸c quai ruét, ng- êi bÐo. Siªu ©m cã thÓ kh«ng tiÕp cËn ®- îc tôy ë lÇn kh¸m ®Çu tiªn kho¶ng 20% Môc ®Ých: -ChÈn ®o¸n mét sè nguyªn nh©n -§¸nh gi¸ tæn th- ¬ng t¹i tôy vµ quanh tôy -T×m kiÕm dßng ch¶y cña dÞch viªm tôy -ChÈn ®o¸n c¸c biÕn chøng
 11. Viªm tôy cÊp Siªu ©m Tæn th- ¬ng t¹i tôy Tôy b×nh th-êng 14-28% ThÓ phï: Tôy to toµn bé hoÆc khu tró, nhu Ýt ©m h¬n b×nh th-êng ®Òu. Bê tôy ®Òu vµ râ nÐt
 12. Viªm tôy cÊp Chôp c¾t líp vi tÝnh Lµ ph- ¬ng ph¸p chÈn ®o¸n h×nh ¶nh tèt nhÊt ®Ó ®¸nh c¸c tæn th- ¬ng viªm tôy cÊp Kü thuËt: - Uèng thuèc c¶n quang èng tiªu ho¸ -Tiªm c¶n quang tÜnh m¹ch nhanh -C¸c líp c¾t máng qua tôy. Nh- ng ph¶I c¾t hÕt c¶ khoang bông
 13. Viªm tôy cÊp Chôp c¾t líp vi tÝnh ThÓ phï: Tôy b×nh th- êng (14-28%), Tôy to toµn bé hoÆc khu tró (18%). Gi¶m tû träng sau khi tiªm c¶n quang ThÓ ho¹i tö ch¶y m¸u: - Tr- íc khi tiªm c¶n quang: tôy to nhiÒu, bê kh«ng nÐt, gi¶m tû träng, kh«ng ®Òu, cã c¸c d¶i t¨ng tû träng do ch¶y m¸u - Sau khi tiªm: Kh«ng ®Òu víi c¸c d¶i gi¶m tû träng t- ¬ng øng víi phï nÒ vµ c¸c æ thiÕu m¸u hoÆc ho¹i tö. §«i khi tôy b×nh th- êng
 14. Viªm tôy cÊp
 15. Viªm tôy cÊp Dßng ch¶y cña dÞch tôy viªm 5 1:Khoang canh thËn tr-íc 2 2: HËu cung m¹c nèi 7 3:M¹c treo ®¹i trµng ngang 6 4: Gèc m¹c treo 10 5: D¹ dµy 1 3 6: T¸ trµng 8 4 7: Tôy 8: ®ai trµng ngang 9 9: Quai ruét non 10: ThËn tr¸i
 16. Viªm tôy cÊp ChÈn ®o¸n nguyªn nh©n Sái, giun ®-êng mËt, giun èng Wirsung Viªm tôy m¹n C¸c khèi u: Viªm phÇn th-îng l-u cña khèi u
 17. Viªm tôy cÊp TiÕn triÓn vµ biÕn chøng NÆng, tû lÖ tö vong cao (5-15%) §iÒu trÞ tèt tôy sÏ trë vÒ b×nh th-êng ngay khi ® cã ho¹i tö. DÞch viªm tôy còng ®-îc hÊp thô dÇn. Tiªn l-îng bÖnh cã thÓ dùa trªn c¸c dÊu hiÖu C§HA (CLVT)
 18. Viªm tôy cÊp Tiªn l-îng ThÓ ThÓ phï (TDM) Giai ®o¹n A: Giai Tôy b×nh th- êng b× Giai Giai ®o¹n B: Tôy to toµn bé hoÆc khu tró Giai Giai ®o¹n C: Viªm tæ chøc mì quanh tôy Giai Giai ®o¹n D: Mét æ tô dÞch hoÆc viªm nhiÔm duy nhÊt Giai Giai ®o¹n E: > 2 æ tô dÞch hoÆc viªm, hoÆc c¸c bät khÝ trong mét khèi tô dÞch, hoÆc ho¹i tö tôy Balthazar et al, radiology, 156, 767-72, 1985 767-
 19. Viªm tôy cÊp ThÓ ThÓ ho¹i tö Tiªn l-îng (TDM) Ho¹i Ho¹i tö d- íi 1/3 tuyÕn tuþ Ho¹i Ho¹i tö tõ 1/3 1/2 1/2 Ho¹i Ho¹i tö h¬n 1/2 Balthazar et al, Radiology, 156, 767-72, 1985 767-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản