intTypePromotion=1

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 6)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
211
lượt xem
79
download

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại theo Ranson và Balthazar có 5 bậc: Bậc A: Tuỵ bình thường (0 điểm). Bậc B: Tuỵ to toàn bộ hoặc khu trú, bờ tuỵ không đều (1 điểm). Bậc C: Mờ lớp mỡ quanh tuỵ, tuỵ to và không đồng tỷ trọng (2 điểm). Bậc D: Viêm hoặc ổ dịch đơn độc quanh tuỵ (3 điểm). Bậc E: Viêm hoặc nhiều ổ dịch quanh tuỵ, hoặc có hơi quanh tuỵ (4 điểm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tuỵ cấp (Phần 6)

 1. C¾t líp vi tÝnh Ph©n lo¹i theo Ranson vμ Balthazar cã 5 bËc: - BËc A: Tôy b×nh th−êng. (0 ®iÓm) - BËc B: Tôy to toμn bé hoÆc khu tró, bê tôy kh«ng ®Òu. (1 ®iÓm) - BËc C: Mê líp mì quanh tôy, tôy to vμ kh«ng ®ång tû träng. (2 ®iÓm) - BËc D: Viªm hoÆc æ dÞch ®¬n ®éc quanh tôy. (3 ®iÓm) - BËc E: Viªm hoÆc nhiÒu æ dÞch quanh tôy, hoÆc cã h¬i quanh tôy. (4 ®iÓm)
 2. C¾t líp vi tÝnh Møc ®é ho¹i tö nhu m« tôy: - Kh«ng ho¹i tö: 0 ®iÓm - Ho¹i tö < 30%: 2 ®iÓm - Ho¹i tö 30-50%: 4 ®iÓm - Ho¹i tö > 60%: 6 ®iÓm
 3. BiÕn chøng BiÐn chøng sím: • Sèc tim m¹ch: • Tôy m−ng mñ: Sù viªm nhiÔm cña dßng ch¶y tôy. Lμ biÕn chøng rÊt nÆng cña VTC, xuÊt hiÖn sau 2-4 tuÇn. H×nh ¶nh CLVT kh«ng ®Æc hiÖu: - Lμ khèi gi¶m tû träng >20HU thμnh dμy kh«ng ®Òu cã b¾t thuèc c¶n quang sau khi tiªm thuèc. - Cã h¬i trong tôy hay æ dÞch, nÕu kh«ng cã h¬i sÏ ®−îc kh¼ng ®Þnh bëi chäc th¨m dß vμ XN vi khuÈn.
 4. AbcÌs
 5. AbcÌs AbcÌs
 6. BiÕn chøng muén:. Dßng ch¶y viªm nhiÔm. Gi¶ nang lμ mét æ dÞch kh«ng cã biÓu m«, thø ph¸t cña sù tÝch tô dÞch tôy viªm hoÆc ho¹i tö ®ãng l¹i bëi mét vá viªm nhiÔm. Th−êng xuÊt hiÖn sau 6 tuÇn vμ cã thÓ tù tiªu ®i trong 50% hoÆc cã biÕn chøng nh− chÌn Ðp, viªm nhiÔm, ¨n mßn m¹ch m¸u…
 7. -C Nang gi¶ tôy +C
 8. Nang gi¶ tôy sái OMC sái TM
 9. L¸ch D¹ng khèi dÞch gianh giíi râ nh−ng kh«ng ®ång nhÊt: Cã m¶nh ho¹i tö bªn trong, ch¶y m¸u…
 10. Trªn CLVT æ dÞch gianh giíi râ, thμnh n©ng tû träng sau khi tiªm thuèc c¶n quang ®ång tû träng h¬n siªu ©m . Sè l−îng vμ ph©n bè rÊt thay ®æi: T¹i tôy, m¹c treo, khoang c¹nh thËn tr−íc tr¸i…tÊt c¶ c¸c khoang trong æ bông. Ch¶y m¸u BiÕn chøng gi¶ nang: M¹ch m¸u, ®i xa , vì, chÌn Ðp, nhiÔm trïng
 11. T1W Nang gi¶ tôy ch¶y m¸u T2W
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2