intTypePromotion=1

Đặc điểm bố cục của truyện cổ tích tiếng Anh và tiếng Việt từ quan điểm của Vladimir Propp

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
2
download

Đặc điểm bố cục của truyện cổ tích tiếng Anh và tiếng Việt từ quan điểm của Vladimir Propp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu, tổng hợp và đưa ra các dữ liệu về đặc điểm bố cục của truyện cổ tích từ quan điểm của Vladimir Propp, để từ đó có thể áp dụng được vào việc dạy và học tiếng Anh và tiếng Việt. Các đặc điểm bố cục của truyện cổ tích tiếng Anh và tiếng Việt góp phần giúp người học nhìn rõ hơn cấu trúc của một truyện cổ tích cũng như nhận diện được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai ngôn ngữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm bố cục của truyện cổ tích tiếng Anh và tiếng Việt từ quan điểm của Vladimir Propp

Mii(241)-2015<br /> <br /> N G 6 N NGf<br /> <br /> &Bins6nG<br /> <br /> 81<br /> <br /> »A>C DEEM BO c y c CUA TRUYEN CO TICH<br /> TIENG ANH VA TIENG VlfT TU" QUAN DIEM<br /> CUA VLADIMIR PROPP<br /> LAYOUT FEATURES OF FAIRY TALES<br /> IN ENGLISH AND VIETNAMESE FROM VLADIMIR PROPP'S VIEWPOINT<br /> N G U Y f N THJ Q U t N H HOA_<br /> ^ f i hpc Ngofi ngir, Oft hpc D i N i n g )<br /> <br /> TRANTHJHOA<br /> ( T n r d n g T H F T d n g tch Khien, S i N i n g )<br /> Abstract: Based on Propp's theory, this paper presents the results of a conbastive analysis on 10<br /> English fiiiiy tales and 10 Vietnamese ones ul onter to highhght their layout features as well as the<br /> similarities and dififerences between the two languages in temis of this genie. Approaching the English<br /> and Vietnamese &iiy tales as written texts - the jHoducts of discourse processes, the paper focuses on<br /> identifymg the s^ieciiic (unctions of the objects under stwfy with a view to helping language teachers<br /> and leameis und»stand more about the discourse features of iairy tales in EngUsh and m Vi^namese.<br /> The findings of the study can be applied in researching, teaching and learning the two languages.<br /> Ki^ words: &uy tales; layout; Propp' s Theory; discourse; functiorL<br /> 1. Quan dilm c i a Vladunir Frapp<br /> 1. V A N G B 6 N G (ABSENTATION): Mdt<br /> / . / . Vladimh Propp (1893-1970) cha riing, thMi vito ciia gia dlnh i d i b d i o i m D o c d t h e l i<br /> vi$c nghito cillu vii phSn lo{u TCT cd lh§ duijic tien nhSn v$t chinh d i ^ cik cSu diuy^ ho^c ni$t th^nh<br /> hMi vdi tinh chiiih idic khoa hpc gi6ng nhu vifc vito cua gia ^finhm^ nhan vat chinh d i ^ n s S i ^ g i ^<br /> phan Ic^ sinh v$t hgc. Tmdc h ^ dng de n ^ xem ciru. Svr phan r€ gia &ih t^o nto tinh b^ng ctog<br /> TCT nhu a mOt chiiSi cic SV ki$n mi d dd c4u tnic thtog ngay tilr ^ cho cau c h u y ^ 6 day, nhto v|t<br /> cua mSi mOt SV M ^ cd tfnh dpc 1^ d mirc toi da so chinh d i ^ cd tli^ dui^ gidi d i i ^ fliudng xuk h i ^<br /> vdi m$t nhfin v$t cy th^ hojk; cdc chi ti^ lien quan. nhu Iii mdt con ngudi hlnh thudng.<br /> K^ din, tog nhlt quM trong vi$c phto to^i ciu true<br /> 1 C A N H B A O ONTHajICTlON): Nhan v ^<br /> (smiduial classificalion) thdng qua sir tuong d ^ v^ chfnh d i ^ hi c ^ thvic h i ^ mpt htoh d$ng nio dit<br /> c ^ triic (structural similarity) cua cdc TCT vii cic bd (Khtog dupc den (K; QCmg Um vi$c n^).<br /> phfn hpp thinh TCT, xem 45 nhu 14 b$ khung chil<br /> 3. VI PH^M C A N H B A O (VIOLATION of<br /> j&lamnkl4ngd^xemxasvlhehi?n<br /> INTERDICTION). Ldi dm doto bi vi pham v i k£<br /> (npraa)talion)cuac4cTCT. Tiep dS, dog tag h? i c x i m n h ^ vio ciu d i u y ^ m$t dii khdng nhat<br /> djng thiic Ihe hi$n c&l triic v4 kjch li?t ^ p h t o ^ ttiiet phii d6i d ^ vdi nhto v ^ chinh d i ^ Dd cd th^<br /> cichti^c?nciingnhusvphtolo?iphic4utnic6ng ii m^t ki gi&i m|t hojc roOt kd tan cdng gia (Snh<br /> dio lllni!"nlii&ic6ttn5^ khic nhau cdthjcd cimg nhtov^chfahdipi<br /> m5tcto'triic"(lr.39)4. TiMKlfiM (RECONNAISSANCE): Kdicco<br /> Nhim mvK dich phto lo?i cic TCT dvB vio cic gSng dm k i ^ m$t s6 d6i tupng (chiing h ^ nhu tid<br /> djnh hudng nto trto, ftopp* tien hinh nghito ciu em, ving b»c chau bin). Ki ic (thutag tii hlnh) flm<br /> diiiytosSulOOTCTbilngtiingNga,quadd,dngda mpi cich flitoidd tin hie, tim ki&n mOt vjit ^ cd gii<br /> phithitovintora3lchiicntog(fiinctionX1mngdd trj h o ^ c o ^ bit ngudi. Chiing cd the bat chuyjn vdi<br /> inSichiJc nine bilu Ihi "mdt hinh dOng ciia nhin v|t mOt thinh vito Irong gia (flnhvd tinh d^ 10 flitogtin,<br /> tii<br /> fflScnhin v l ^ n g W a v i d i S i t i ^ cda cSu chuyin'<br /> h o ^ chiing tim g ^ nhto v$t chinh d i ^ cd e do i&<br /> tilrgScii<br /> If^ jm<br /> bietringnhtov|tchfahdi^lim$tngudi(l^bi$tv^<br /> Theo nghito cihi ciia Propp, sau khi boi cinh ben ni$t phuong di$n nio dd.<br /> diu dupc xic ISp, ndi dung cua TCT dupc IhJhisn<br /> 5. LAVDUCICTHdNG TIN (DELIVERY): KS<br /> U^j^^HrSlchiicnangnhusau:<br /> icl^duljc thang tin ve nhto vStdiftihdi$nho^nsn<br /> <br /> 82<br /> <br /> NG6NNGCAflflHs6NG<br /> <br /> nhto. Dd cdthe li mpt bin do ho^ mOt vj tri kho<br /> bin.<br /> 6. LiTA D A O (TRICKERY): Kd ic to cich Kia<br /> dio dk ti^m do^ nan nhln 1IG$C tii sto ciia nan<br /> nhto Kk dm, chiing sijr dvmg thtog tin llm dupc<br /> nhim Hia doi nan nhto h c ^ nhto v|t chMi d i ^<br /> Chiing gii dai^ lim cho nan nhto b c ^ nhto vft<br /> chii^ di^ tin rtog chtag li b ^ b& th$t svr nhim 1^<br /> Idng ho$c cd dui^ svr hi;q) tic tir n ^ nhto h c ^ nhto<br /> vttchfahdi^<br /> <br /> S6 11 (241)-2015<br /> <br /> n h i ^ cd All bii« cic cich thic: chuy^ giao titc<br /> t i ^ ( ^ vj, mua 1^ ho^ chiln bj dupc ho$c nglu<br /> nhito xult hi$n, nhd in/uong ho$c d u ^ cic nhto ^tt<br /> khic giiip dd.<br /> 15. HUi&JG D A N (GUIDANCE): Nhto vft<br /> chinh d i ^ duv^ chi (Sn ^ vj til ctia dM tui;Rig cai<br /> tim.<br /> 16. C H I £ N D A U p R U G C l Q : Nhto v$<br /> chfnh di^ vi kd ic tivic t i ^ giao chiia<br /> 17. THUONG T 6 N (BRANDING): Nhto vjt<br /> 7. D 6 N G L O A ( C O M P U O T Y ) : Trd KH dio difnh di^ hi ifauotig tda<br /> oia kd ic di c6 hi^ hrc. Nan nhto ho$c nhto v|it<br /> 18. CHEN T H A N G (VICTORY): Kd ic bj<br /> chinh di^ vd ^ t i ^ t ^ cho kd thiL Sd cd thl li hinh dinhb^ ([^ gilt trong khi giao chiln, b| thua trong<br /> d$ng cung c ^ cho kd ic mdt vft ^ dd (vi dy nhu in$t cudc tianh iii, bj giet trong khi dang ngii, bj tiyc<br /> mpt t ^ bto iK ho$c ni$t k]^ vu khf mlu nhi^) de xult,...)<br /> htoi hai ngudi tot (cd 19 kd ic di lhuy& phyc nan<br /> 19. T H O A T N A N ( P Q U Y D A T I O N I : v l n ii«n<br /> nhto ho$c nhto vft chfnh d i ^ ring d5 li nhihig ho§c tai uong ffi dupc giii quylt (v$t the bj mit ^ d ^ cCia minh<br /> 12. HAM! DONG DAU TIEN CUA VJ CCTU<br /> 25. THCT T H A C H (DIFFICULT TASK): Nhto<br /> TINH (FlRSr FUNCTION OF THE DONOR): v§t chinh di$n phii trii qua cic thii thidi ve sic<br /> Nhto v|t chbh di^ bj thi thich, 1^ d i t vln, 14 tto manh, Idii ntog chju dyng giii dip cic cto dd ctog<br /> cdng v.v... tiudc khi d i ^ ^ v) cdu tinh dia minh. nhu nhilu tUilfaich khic<br /> 13. PHAN ilNG CCiA N H A N VAT CHfNH<br /> 26. (HAI OJYfer (SOLUTION): Cto chu>^ iB<br /> D I 6 N (HEROB REACTION): Nhto v|t chinh dipt du^c giii quyet<br /> phto iing vdi cic hiidi d$ng ciia vj dm tinh tuong<br /> 27. CWG N H A N : Nhto vft chfah di^ du^c<br /> Iai<br /> nh$nranhd mOt vit duong mdt diu hi$u ( ^ Uii<br /> 14. TifiP NHAN M O T T A C NHAN M A U ho^mOtd&vtt mang theo bto m h ^<br /> NHI$M (RECEIPT OF A MAaCAL ACENI):<br /> 28. LO MAT (EXPOSURE): Bd mSt dia ki ic<br /> Nhto v$t chfnh di^ nh|n dui^ mpt tic nhto mai ho$c kd mao danh bj phoi b^.<br /> <br /> S j l l (241)-201S<br /> <br /> NG6N NGCAB6IS6NG<br /> <br /> 29. LOT XAc (TRANSFIGURATION): Nhto<br /> v$t chfah di$n cd d ^ mdt hlnh dpig mdi (gim diy<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2