intTypePromotion=1

Đặc điểm hồi phục đánh giá chức năng tâm lý của vận động viên pencak silat trình độ cao trong vận động công suất tối đa

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
3
lượt xem
0
download

Đặc điểm hồi phục đánh giá chức năng tâm lý của vận động viên pencak silat trình độ cao trong vận động công suất tối đa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 04 chỉ tiêu đánh chức năng tâm lý của vận động viên (VĐV) pencak silat trình độ cao trong vận động ở vùng công suất tối đa (CSTĐ). Trên cơ sở đó, đánh giá diễn biến quá trình hồi phục chức năng tâm lý của đối tượng nghiên cứu trong vận động CSTĐ ở các thời điểm: Trước vận động, trong vận động và 10 phút sau vận động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm hồi phục đánh giá chức năng tâm lý của vận động viên pencak silat trình độ cao trong vận động công suất tối đa

  1. DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Y HOÏC VAØ 77 Ñaëc ñieåm hoài phuïc ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù cuûa vaän ñoäng vieân pencak silat trình ñoä cao trong vaän ñoäng coâng suaát toái ña TOÙM TAÉT: TS. Traàn Kim Tuyeán Q Söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc thöôøng quy löïa choïn ñöôïc 04 chæ tieâu ñaùnh chöùc naêng taâm lyù cuûa vaän ñoäng vieân (VÑV) pencak silat trình ñoä cao trong vaän ñoäng ôû vuøng coâng suaát toái ña (CSTÑ). Treân cô sôû ñoù, ñaùnh giaù dieãn bieán quaù trình hoài phuïc chöùc naêng taâm lyù cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu trong vaän ñoäng CSTÑ ôû caùc thôøi ñieåm: tröôùc vaän ñoäng, trong vaän ñoäng vaø 10 phuùt sau vaän ñoäng. Töø khoùa: hoài phuïc, taâm lyù, chöùc naêng, vaän ñoäng vieân trình ñoä cao, Pencak Silat, baøi taäp, coâng suaát toái ña. ABSTRACT: Using routine scientific research methods Selected options are 04 targets of psychological function Pencak Silat's athletes (athletes) Pencak Silat has a high level of movement in the maximum power area. On that basis, assess the evolution of psychological function recovery study subjects in (AÛnh minh hoïa) maximum capacity mobilization at different times: Before campaigning, in movement and 10 minutes trong sau löôïng vaän ñoäng ôû caùc vuøng coâng suaát khaùc after mobilization. nhau, thôøi gian caàn thieát ñeå keát thuùc söï hoài phuïc caùc quaù Keywords: recovery, psychology, functions, trình taâm lyù khaùc nhau trong giai ñoaïn nghæ sau hoaït high-level athletes, Pencak Silat, exercises, max- ñoäng vaän ñoäng cuûa cô, cuõng nhö caùc phöông tieän vaø imum capacity... phöông phaùp hoài phuïc cho VÑV sau hoaït ñoäng taäp luyeän vaø thi ñaáu. Tuy nhieân, ôû Vieät Nam, coâng vieäc naøy laïi chöa ñöôïc taùc giaû naøo quan taâm nghieân cöùu. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Vôùi heä thoáng maùy moùc hieän ñaïi hieän coù, chuùng toâi Taäp luyeän theå duïc theå thao (TDTT) thöôøng xuyeân seõ tieán haønh nghieân cöùu: ñaëc ñieåm hoài phuïc chöùc naêng ñem ñeán nhöõng bieán ñoåi theo höôùng thích nghi coù lôïi taâm lyù cuûa VÑV pencak silat trình ñoä cao trong vaän cho cô theå, söï bieán ñoåi ñoù ñöôïc bieåu hieän cuï theå qua caùc ñoäng CSTÑ. chæ tieâu chöùc naêng cô theå vaø chöùc naêng taâm lyù. Ngaøy Quaù trình nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp: nay, vôùi heä thoáng trang thieát bò hieän ñaïi ñöôïc öùng duïng phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, kieåm tra sö trong TDTT ñaõ cho pheùp xaùc ñònh chính xaùc trình ñoä taäp luyeän vaø chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù cuûa VÑV phaïm, toaùn hoïc thoáng keâ. sau löôïng vaän ñoäng theå löïc, cuõng nhö hieäu quaû cuûa coâng taùc huaán luyeän, giaûng daïy. Ñaây cuõng chính laø moät cô sôû 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU quan troïng phuïc vuï coâng taùc huaán luyeän VÑV. 1. Löïa choïn chæ tieâu ñaùnh giaù chæ tieâu ñaùnh giaù Trong caùc coâng trình nghieân cöùu cuûa mình, caùc taùc chöùc naêng taâm lyù cuûa VÑV pencak silat trình ñoä giaû nöôùc ngoaøi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc quy luaät veà hoài phuïc cao ôû vaän ñoäng CSTÑ sau löôïng vaän ñoäng theå löïc, nhöõng ñaëc tröng meät moûi Söû duïng phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp taøi KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 4/2019
  2. 78 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO lieäu, phöông phaùp phoûng vaán, löïa choïn ñöôïc 04 chæ Tröôùc khi tieán haønh laäp test kieåm tra VÑV ôû vuøng tieâu ñaùnh giaù chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù CSTÑ, chuùng toâi tieán haønh kieåm tra caùc chæ tieâu ñaùnh cuûa VÑV Pencak Silat trình ñoä cao trong vaän ñoäng giaù chöùc naêng taâm lyù cuûa VÑV. Keát quaû ñöôïc trình CSTÑ goàm: baøy taïi baûng 1. 1. Phaûn xaï ñôn (ms) Qua baûng 1 cho thaáy: trong thôøi ñieåm tröôùc vaän 2. Phaûn xaï phöùc (ms) ñoäng, caùc chæ soá ñaùnh giaù thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV 3. Caûm giaùc löïc cô chaân 50% (%) caùc moân theå thao löïa choïn ñeàu trong giôùi haïn sinh lyù 4. Ñoä run tay 10s (laàn) ngöôøi bình thöôøng vaø tieáp caän ngöôõng toái öu. Caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV ôû Tieán haønh nghieân cöùu treân 23 VÑV pencak silat möùc ñoä toát so vôùi ngöôøi bình thöôøng. trình ñoä caáp 1 vaø kieän töôùng. trong ñoù coù 5 VÑV nam löùa tuoåi 19 - 20 vaø 08 VÑV nöõ löùa tuoåi 18-19.Baøi taäp 2.2. Ñaëc ñieåm caùc chæ tieâu phaûn aùnh chöùc naêng ñöôïc löïa choïn ñaïi dieän cho vuøng CSTÑ: chaïy 100m taâm lyù cuûa VÑV pencak silat trình ñoä cao sau khôûi Tieán haønh laáy soá lieäu ñaùnh giaù ñaëc ñieåm quaù trình ñoäng ôû vuøng CSTÑ hoài phuïc chöùc naêng taâm lyù cuûa VÑV pencak silat Sau khi VÑV thöïc hieän caùc baøi khôûi ñoäng chung trình ñoä cao trong vaän ñoäng CSTÑ ôû caùc thôøi ñieåm: vaø chuyeån moân chuaån bò cho vieäc laäp test ôû vuøng tröôùc vaän ñoäng (tröôùc khi VÑV tieán haønh caùc hoaït CSTÑ, ñeà taøi tieán haønh kieåm tra VÑV baèng caùc chæ soá ñoäng taäp luyeän); trong vaän ñoäng (Thôøi ñieåm 10s sau löïa choïn. Keát quaû ñöôïc trình baøy cuï theå taïi baûng 2. khi hoaøn thaønh löôïng vaän ñoäng CSTÑ) vaø thôøi ñieåm ÔÛ chæ tieâu ñaùnh giaù thôøi gian phaûn xaï, ngay sau 10 phuùt sau vaän ñoäng (10 phuùt sau khi hoaøn thaønh hoaït ñoäng chaïy 100m, phaûn xaï cuûa VÑV ñeàu toát hôn löôïng vaän ñoäng CSTÑ). nhieàu so vôùi thôøi ñieåm tröôùc vaän ñoäng, ñoàng thôøi taàn 2. Ñaëc ñieåm hoài phuïc chöùc naêng taâm lyù cuûa soá maéc loãi cuõng ít hôn. VÑV Pencak Silat trình ñoä cao trong vaän ñoäng ÔÛ chæ tieâu ñaùnh giaù caûm giaùc löïc cô: sau khôûi CSTÑ ñoäng ôû vuøng CSTÑ, löïc cô toái ña cuûa VÑV coù chieàu höôùng taêng hôn so vôùi thôøi ñieåm tröôùc vaän ñoäng, caûm 2.1. Ñaëc ñieåm caùc chæ tieâu phaûn aùnh chöùc naêng giaùc löïc cô cuûa VÑV caùc moân theå thao löïa choïn cuõng taâm lyù cuûa VÑV pencak silat trình ñoä cao thôøi ñieåm chính xaùc hôn. Möùc ñoä caûm giaùc cheânh leäch dao ñoäng tröôùc vaän ñoäng CSTÑ nhoû hôn 10%. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng cuûa VÑV raát ña ÔÛ chæ tieâu ñaùnh giaù ñoä run tay 10s (laàn): ñaây laø chæ daïng vaø phong phuù. Tuy nhieân, trong phaïm vi nghieân soá raát nhaïy caûm vôùi hoaït ñoäng vaän ñoäng. ÔÛ thôøi ñieåm cöùu, chuùng toâi chæ choïn löïa nhöõng chæ tieâu khoâng chæ sau khôûi ñoäng ôû vuøng CSTÑ, ñoä run tay 10s (laàn) cuûa cho pheùp ñaùnh giaù naêng löïc thaàn kinh maø coøn laø chæ VÑV khoâng coù thay ñoåi nhieàu so vôùi trong thôøi ñieåm tieâu ñaùnh giaù möùc ñoä meät moûi vaø hoài phuïc cuûa VÑV, tröôùc vaän ñoäng. ñoàng thôøi, ñaây cuõng laø nhöõng chæ tieâu nhaïy caûm vôùi Nhö vaäy sau khôûi ñoäng ôû vuøng CSTÑ caùc chæ soá löôïng vaän ñoäng. ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV cuõng Baûng 1. Ñaëc ñieåm caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV voõ thuaät (pencak silat)trình ñoä cao trong thôøi ñieåm tröôùc vaän ñoäng TT Chæ tieâu Nam (löùa tuoåi 19 - 20) (n = 15) Nöõ (löùa tuoåi 18 - 19) (n = 08) x σ x σ 1 Phaûn xaï ñôn (ms) 194.49 26.15 207.60 60.39 2 Phaûn xaï phöùc (ms) 219.01 31.72 249.65 44.43 Caûm giaùc löïc cô chaân Fmax (KG) 124.17 38.30 78.44 13.00 3 50% (%) Caûm giaùc sai leäch 2.79 0.25 2.81 0.30 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.07 0.26 0.25 0.71 4 Ñoä run tay 10s (laàn) 5 0.47 1.06 0.50 1.07 6 1.00 1.25 3.88 3.18 7 1.20 1.61 1.75 0.71 8 3.67 2.99 4.50 2.27 9 3.33 3.13 3.13 1.73 SOÁ 4/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. thay ñoåi theo höôùng tích cöïc, phuø hôïp hôn vôùi hoaït DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Y HOÏC VAØ ÔÛ chæ soá ñaùnh giaù caûm giaùc löïc cô chaân: coù söï 79 ñoäng vaän ñoäng. Cuï theå: phaûn xaï linh hoaït hôn, löïc cô giaûm suùt veà löïc cô toái ña cuõng nhö veà ñoä chính xaùc toái ña toát hôn vaø caûm giaùc löïc cô cuõng chính xaùc hôn. khi caûm giaùc löïc. Tuy nhieân, ñoä run tay 10s (laàn) coù söï bieán ñoåi khoâng ÔÛ chæ soá ñaùnh giaù ñoä run tay 10s (laàn): VÑV baén ñaùng keå. sung coù söï bieán ñoåi ít ngay sau khi döøng hoaït ñoäng 2.3. Ñaëc ñieåm caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ. thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV pencak silat trình ñoä Nhö vaäy trong hoaït ñoäng ôû vuøng CSTÑ, söï bieán cao thôøi ñieåm trong vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ ñoåi nhieàu nhaát xaûy ra ôû caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng Ngay sau khi hoaøn thaønh hoaït ñoäng vaän ñoäng (10s thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV. sau khi hoaøn thaønh test) ñeå ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn 2.4. Ñaëc ñieåm caùc chæ tieâu phaûn aùnh chöùc naêng kinh taâm lyù cuûa VÑV trình ñoä cao caùc moân theå thao taâm lyù cuûa VÑV pencak s trình ñoä cao thôøi ñieåm trong hoaït ñoäng vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ. Keát quaû 10 phuùt sau vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ ñöôïc trình baøy cuï theå töø baûng 3. Thôøi ñieåm 10 phuùt sau vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ, ÔÛ VÑV pencak silat, sau hoaït ñoäng 100m, thôøi tieán haønh kieåm tra chöùc naêng taâm lyù cuûa VÑV baèng gian phaûn xaï laïi chaäm hôn. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích caùc test ñaõ löïa choïn ôû chöông 2 cuûa chuùng toâi, ñoàng do ñaëc thuø hoaït ñoäng cuûa töøng moân theå thao. thôøi so saùnh keát quaû thu ñöôïc keát quaû kieåm tra caùc chæ Baûng 2. Ñaëc ñieåm caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV voõ thuaät (pencak silat) trình ñoä cao trong thôøi ñieåm sau khôûi ñoäng Nam (löùa tuoåi 19 - 20) (n = 15) Nöõ (löùa tuoåi 18 - 19) (n = 08) TT Chæ tieâu x σ x σ 1 Phaûn xaï ñôn (ms) 181.43 18.37 201.42 20.01 2 Phaûn xaï phöùc (ms) 211.49 21.45 235.68 22.35 Caûm giaùc löïc cô chaân Fmax (KG) 132.26 20.37 82.48 12.15 3 50% (%) Caûm giaùc sai leäch 2.45 0.39 2.51 0.35 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.12 0.23 0.26 0.72 4 Ñoä run tay 10s (laàn) 5 0.43 1.01 0.58 1.02 6 1.05 1.22 3.67 3.19 7 1.25 1.47 1.73 0.79 8 3.62 2.67 4.51 2.35 9 3.36 1.15 3.18 1.71 Baûng 3. Ñaëc ñieåm caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV voõ thuaät (pencak silat) trình ñoä cao trong vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ Nam (löùa tuoåi 19 - 20) (n = 15) Nöõ (löùa tuoåi 18 - 19) (n = 08) TT Chæ tieâu x σ % bieán ñoåi x σ % bieán ñoåi 1 Phaûn xaï ñôn (ms) 219.17 20.12 20.80 212.35 21.18 5.43 2 Phaûn xaï phöùc (ms) 232.57 23.21 9.97 241.09 24.23 2.30 Fmax (KG) 135.43 10.47 2.40 85.67 10.28 3.87 Caûm giaùc löïc cô chaân 3 Caûm giaùc sai 50% (%) 3.21 6.53 31.02 3.12 6.89 24.30 leäch 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.41 0.29 241.67 0.50 0.71 92.31 4 Ñoä run tay 10s (laàn) 5 1.25 2.18 190.70 0.50 0.71 -13.79 6 1.75 3.17 66.67 2.00 0 -45.50 7 1.50 2.32 20.00 1.00 0 -42.20 8 2.42 1.88 -33.15 1.50 2.12 -66.74 9 2.25 2.30 -33.04 3.50 0.71 10.06 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 4/2019
  4. 80 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Baûng 4. Ñaëc ñieåm caùc chæ soá ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV voõ thuaät (pencak silat) trình ñoä cao ôû vuøng CSTÑ thôøi ñieåm 10 phuùt sau vaän ñoäng Nam (löùa tuoåi 19 - 20) (n = 15) Nöõ (löùa tuoåi 18 - 19) (n = 08) TT Chæ tieâu x σ % hoài phuïc x σ % hoài phuïc 1 Phaûn xaï ñôn (ms) 191.13 21.15 74.30 191.35 20.38 192.13 2 Phaûn xaï phöùc (ms) 245.67 26.47 -62.14 213.46 23.42 510.72 Fmax (KG) 140.29 15.21 -153.31 87.49 9.45 -57.05 Caûm giaùc löïc cô chaân 3 Caûm giaùc 50% (%) 2.52 5.09 90.79 2.61 5.36 83.61 sai leäch 1 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 0.00 0.00 141.38 0 0.00 208.33 4 Ñoä run tay 10s (laàn) 5 0.49 0.03 92.68 0.47 0.05 -37.50 6 1.33 0.14 60.00 2.65 0.28 38.92 7 1.27 0.13 92.00 2.38 0.31 189.04 8 4.03 0.47 134.17 5.09 0.54 119.27 9 3.38 0.39 101.80 3.13 0.43 115.63 tieâu chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV thôøi ñieåm thöïc hieän caùc baøi taäp khôûi ñoäng chung vaø chuyeân moân tröôùc khi tieán haønh laäp test. Keát quaû ñöôïc trình baøy caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù cuûa VÑV taïi baûng 4. cuõng thay ñoåi theo höôùng tích cöïc, phuø hôïp hôn vôùi Qua baûng 4 cho thaáy: ôû thôøi ñieåm 10 phuùt sau khi hoaït ñoäng vaän ñoäng. hoaøn thaønh hoaït ñoäng vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ, ñaëc - ÔÛ thôøi ñieåm sau khôûi ñoäng vuøng CSTÑ caùc chæ ñieåm kieåm tra caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm soá ñaùnh giaù chöùc naêng thaàn kinh taâm lyù cuûa VÑV lyù cuûa VÑV ñaõ hoài phuïc hoaøn toaøn so vôùi thôøi ñieåm cuõng thay ñoåi theo höôùng tích cöïc, phuø hôïp hôn vôùi tröôùc khi tieán haønh vaän ñoäng. Rieâng caùc chæ tieâu veà hoaït ñoäng vaän ñoäng. Cuï theå: phaûn xaï linh hoaït hôn, thôøi gian phaûn xaï, caûm giaùc löïc cô vaø löïc cô toái ña coù löïc cô toái ña toát hôn vaø caûm giaùc löïc cô cuõng chính chieàu höôùng cao hôn so vôùi thôøi ñieåm tröôùc khi tieán xaùc hôn. Tuy nhieân, ñoä run tay 10s (laàn) coù söï bieán haønh vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ. Nhö vaäy, coù theå noùi ôû ñoåi khoâng ñaùng keå. thôøi ñieåm 10 sau vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ, chöùc naêng - ÔÛ thôøi ñieåm trong vaän ñoäng ôû vuøng CSTÑ, söï taâm lyù cuûa VÑV ñaõ hoài phuïc hoaøn toaøn, thaäm chí bieán ñoåi ít nhaát dieãn ra ôû caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc nhieàu chæ tieâu coøn hoài phuïc vöôït möùc. naêng tim maïch vaø sinh hoùa maùu, sau ñoù tôùi caùc chæ Nhö vaäy, ôû thôøi ñieåm 10 phuùt sau hoaït ñoäng ôû tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù vaø bieán ñoåi nhieàu vuøng CSTÑ, caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù nhaát xaûy ra ôû caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù bieán ñoåi ít so vôùi möùc tröôùc khi tieán haønh vaän ñoäng. cuûa VÑV. - ÔÛ thôøi ñieåm 10 phuùt sau hoaït ñoäng ôû vuøng 3. KEÁT LUAÄN CSTÑ, caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chöùc naêng taâm lyù bieán ñoåi ít so vôùi möùc tröôùc khi tieán haønh vaän ñoäng. - ÔÛ thôøi ñieåm tröôùc vaän ñoäng vuøng CSTÑ, sau khi TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Aulic I. V (1982), Ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän theå thao (Phaïm Ngoïc Traâm dòch), Nxb TDTT, Haø Noäi. 2. Döông Nghieäp Chí, Nguyeãn Danh Thaùi, Taï Vaên Vinh vaø coäng söï (2003), Thöïc traïng theå chaát ngöôøi Vieät Nam töø 6 - 20 tuoåi, Nxb TDTT, Haø Noäi. 3. Löu Quang Hieäp, Nguyeãn Ñaïi Döông, Vuõ Chung Thuyû, Ñaëng Vaên Duõng (2008), Nghieân cöùu ñaëc ñieåm hoài phuïc cuûa nam VÑV trình ñoä cao nhöõng moân theå thao coù chu kyø sau löôïng vaän ñoäng theå löïc ôû caùc vuøng coâng suaât khaùc nhau”, Chuùng toâi nghieân cöùu caáp tröôøng, Thö vieän tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. 4. Leâ Höõu Höng, Vuõ Chung Thuûy, Nguyeãn Thò Thanh Nhaøn (2010), Hoài phuïc vaø vaät lyù trò lieäu, Nxb TDTT, Haø Noäi. Nguoàn baøi baùo: Ñeà taøi caáp boä 2013 “Nghieân cöùu khaû naêng hoài phuïc cuûa VÑV trình ñoä cao caùc moân theå thao”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 28/4/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 11/6/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 5/7/2019) SOÁ 4/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2