Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
221
lượt xem
46
download

Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: 1. Nộp hồ sơ - Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoặc theo đường bưu điện - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hồ sơ 2. Thẩm định hồ sơ - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thẩm định hồ sơ. - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch - Trình tự thực hiện: 1. Nộp hồ sơ - Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoặc theo đường bưu điện - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hồ sơ 2. Thẩm định hồ sơ - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thẩm định hồ sơ. - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) - Nhà đầu tư nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (nếu có). 3. Ra quyết định chấp thuận Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoan chấp thuận việc thay đổi công ty chứng khoán. Trường hợp từ ́ chối, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm LK Chứng khoan ́ + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi do đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài ký + Thông báo xác nhận về mặt nguyên tắc việc đóng tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán cũ Lưu ý: Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, một (01) bộ gốc và một (01) bộ sao. Mỗi bộ hồ sơ gồm hai (02) bản, một (01) bản bằng tiếng Việt và một (01) bản bằng tiếng Anh, trong đó các tài liệu tiếng Anh phải được hợp pháp hóa lãnh sự, các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chứng của Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng của Việt Nam. Các văn bản tiếng Việt là bản gốc (hoặc sao từ bản gốc tiếng Việt) và được lập tại Việt Nam không cần phải dịch ra tiếng Anh.
  2. - Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao); mỗi bộ hồ sơ gồm 02 bản (01 bản tiếng Việt, 01 bản tiếng Anh). - Thời hạn giải quyết: 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm LKCK Việt Nam + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm LKCK Việt Nam - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục V: Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; hiệu lực ngày 18/02/2008 Phụ lục V/ Appendix 5 MẪU THÔNG BÁO/ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI (NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LẬP) (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam) Tên nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investor’s name: Mã số giao dịch/ Securities Trading Code Number: REGISTRATION APPLICATION FORM FOR ..... Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán To: Vietnam Securities Depository
  3. 1. Tên / Applicant (Applicants name shall be same as indicated on supporting identification documents) 2. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Certificate For Business Registration 3. Ngày thành lập/Establishment Date: 4. Quốc gia nơi thành lập/Country of domicile 5. Loại hình tổ chức /Type of Applicant (Please check applicable box and fill in relevant information, as appropriate) □ Quỹ đầu tư / If Applicant is a fund □ Không phải là quỹ đầu tư/If Applicant investment manager is not a fund investment manager Loại hình/Type: Loại hình/Type: Quỹ dạng pháp nhân/a fund Ngân hàng thương mại/ a established as a corporation. commercial/merchant bank Quỹ dạng hợp đồng/ a trust fund Ngân hàng đầu tư /Investment bank Quỹ thành viên/ a fund established Công ty bảo hiểm/an insurance company as a partnership Công ty chứng khoán/ a broker firm or a Quỹ hưu trí/ a pension fund futures commission merchant Quỹ mở (quỹ tương hỗ)/a mutual Công ty quản lý quỹ/ a fund (asset) fund/ open-ended fund management company Quỹ đóng/ a closed-ended fund Loại hình khác/Others ____________[1] Hợp đồng ủy thác/ an unit trust Loại hình khác/ Others__________ 6. Mã số Giao dịch/Securities Trading Code 7. Nội dung thay đổi (Ghi N/A, nếu không có sự thay đổi phù hợp) Content to change (Please mark N/A, if such item is not applicable)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản