intTypePromotion=3

Đánh giá xúc tác và nguyên liệu cho quá trình FCC của nhà máy lọc dầu Việt Nam bằng phương pháp M.A.T.

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
9
download

Đánh giá xúc tác và nguyên liệu cho quá trình FCC của nhà máy lọc dầu Việt Nam bằng phương pháp M.A.T.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình cracking xúc tác là quá trình sản xuất xăng quan trọng nhất trong nhà máy lọc dầu. Việc lựa chọn xúc tác, nguyên liệu cho quá trình FCC quyết định chất lượng, suất lượng sản phẩm của quá trình. Phương pháp MAT (Micro Activity Test) - ASTM D 3907 dùng để xác định hoạt tính, độ lựa chọn của xúc tác FCC cân bằng sử dụng nguyên liệu chuẩn, bên cạnh đó, nó còn được dùng để đánh giá xúc tác đã được giảm hoạt tính cũng như đánh giá nguyên liệu cho quá trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá xúc tác và nguyên liệu cho quá trình FCC của nhà máy lọc dầu Việt Nam bằng phương pháp M.A.T.

  1. Tuy€n tap bio cao Hpi nghj KHCN "30 nim Dau khi Viet Nam: Co hpi mdi, thich thde mdi" 65 / ^ DANH GIA XUC TAC VA NGUYEN LIEU CHO QUA TRINH FCC CUA NHA M A V LOC DAU VIET NAM BANG PHUONG P H A P M . A . T . Nguyen Hien Phong, Tran Thanh Phuong, Nguyen Anh Dire Trjnh Ngge Trung, Dinh Thj Thiiy Linh TT Nghien cdu vd Phdt triin Chi biin Dau khi K. Kato, A. Tamai Nippon Mining Research and Technology Co. TOM T A T Qud trinh cracking xuc tdc Id qud trinh sdn xudt xdng quan trgng nhdt trong nhd mdy lge ddu. Viec lua chgn xiic tdc, nguyen lieu cho qud trinh FCC quyet dinh chdt luang, sudt luang sdn phdm cua qud trinh. Phirang phdp MAT (Micro Activity Test) - ASTM D3907 dimg de xdc dinh hogt tinh, do lira chgn cua xiic tdc FCC cdn bdng sir dung nguyen lieu chudn, ben cgnh do, nd cdn duac dimg de ddnh gid xuc tdc da duac gidm hogt tinh ciing nhu ddnh gid nguyen lieu cho qud trinh. DOI TUgfNG THU^ NGHIEM vA FHlTONG P H A P NGHIEN ClTU Bang 1: Kc hoach thi nghiem Sd thi nghiem M-0 M-1 M-2 M-3 Thiet bj xir ly bang hoi nude, ''C Xuc tac mdi 760 760 760 Thiet bj Autosorb: - Dien tich be mat 0 0 - Phan bd 16 xdp 0 0 Thiet bj MAT: - Nhiet dp phan iing, °C - 510 510 510 - Xiic tac/nguyen lieu 3,0 4,5 6,0 GC (Phan tich khi cracking ) - 0 0 0 DGC (Phan tich chit long) - 0 0 0 Thiet bj Steaming unit: lam giam boat tinh xiic tac FCC bang nhiet do va hoi nude: tao mau xiic tac FCC dugc giam bdt hoat tinh bdi nhiet do va hoi nude d 760"C tir xiic tac mdi. Thiet bj Autosorb: Xac djnh anh hudng eua hoi nude, nhiet do len dien tich be mat, kich thudc ciing nhu phan bd lo xdp ciia xiic tac mdi ciing nhu xiic tac da dugc giam boat tinh. Thilt bi MAT, sac ky khi, sic ky chung cit md phdng: Xac djnh su khae nhau
  2. 66 Danh gia xiic tie va nguyen lifu cho qui trinh FCC ciia nha may IQC dau Vift Nam^ cua kha nang cracking cac mau xuc tac da dugc xir ly bing each thay ddi nhiet do phan iing, ty le xuc tac/dau. • Nguyen lieu: Phan doan VGO Bach Hd, ty trgng nguyen lieu: 0,8528. • Xiic tac: Miu xiic tac FCC mdi do Nippon Mining Research & Technology Co. (Nhat Ban) cung cap. KET QUA CHAY STEAMING UNIT Tao ra mau xuc tac FCC (S-760°C ± TC) dugc giam. boat tinh bdi nhiet do va hoi nude tir xiic tae mdi, khdi lugng mau 120g theo quy trinh ASTM. Bang 2: Ket qua chay AUTOSORB Xuc tdc mai S-7 60 Dien tich be mat (m^/g) 293,25 245,55 Tdng the tich Id xdp (cc/g) 0,2475 0,2373 Kich thudc Id trung binh (A") 34,46 54,64 Phan bd kich thudc Id xdp Hinhl Hinh 1 • Dien tich be mat cua xiic tac FCC mdi giam khi xir ly bdi hoi nude va ty le nghjeh vdi nhiet do xir ly. • Dd thj BET cua xiic tac mdi, S-760 (Hinh 2): Khi lugng nito hap phu tang, gia trj Spindle, I/W((Po/P) - I) se tang, tuong ty nhu vdi P/PQ, gia.^trj Spindle se tang theo quy luat xiic tac mdi —> S-760. • Phan bd kich thudc Id xdp: Kich thude Id xdp trung binh ciia S-760 (55,64A°) ldn hon so vdi xiic tac mdi (34,46 A°). im KACli.Ml Uir^aiptiau Dvl'l) Hinh 1
  3. TuyIn tap bio cio Hpi nghj KHCN "30 nim Diu khi Viet Nam: Co hpi mdi, thich thde mdi' 67 KET QUA CHAY MAT, GC vA DGC Bang 3: Ket qua phan tich san pham khi, long ciia MAT Sd thi nghiem M-1 M-2 M-3 Xuc tac FCC FCC FCC Mau xuc tac 760''C*5h 760''C*5h 760°C*5h Khdi lugng xiic tac (g) 4,0 4,0 4,0 Nguyen lieu VGO VGO VGO Ty trgng nguyen lieu 0,8528 0,8528 0,8528 Nhiet do phan img (°C) 510 510 510 Ty le xuc tac/nguyen lieu (kl/kl) 3,0 4,5 6,0 Do chuyen hda (%kl) 81,81 91,89 94,36 Hieu suat san pham (%kl) H2 0,09 0,15 0,14 CH4 0,54 0,84 1,01 C2H6 + C2H4 0,95 1,49 1,86 Khi dot ( H2, C , C2) 1,58 2,47 3,01 Cdc (13,08) (16,95) (19,40) C3H8 2,16 3,13 3,88 C3H6 3,44 4,74 5,11 1-C4H10 6,04 7,20 8,00 n-C4Hio 1,32 1,41 1,58 l-C4H8 + i-C4H8 1,10 0,93 0,72 t-2-C4H8 + C-2-C4H8 + 1,3-C4H6 2,39 2,59 2,21 LPG ( C3, C4 ) 16,45 20,00 21,50 Xang(C5-216''C) 49,71 52,00 50,14 LCO(216-360°C) 12,28 7,67 5,40 HCO(360°C^) 6,90 0,91 0,55 Tong: 86,92 83,05 80,60 Do chuyin hda: 100 - (LCO + HCO ) Coc: 100 - (Khi d6t + LPG + Xang + LCO + HCO) (1) • Mau xuc tac S-760: Khi ty le xiic tac/nguyen lieu tang tir 3,0, 4,5, 6,0 d ciing nhiet do phan img (510°C), hieu suit khi ddt va LPG tang tuin tu 29,53, 36,95, 40,90%kl. Ket qua nay hoan toan phii hgp vdi quy luat. • Hieu suat cdc dugc tinh theo cdng thiic (1) bdi vi khdng thi xac djnh dugc cdc ling dgng tren bl mat xiic tac va Id phan img.
  4. 68 D i n h g i i xiic tic v i nguyen lifu cho q u i trinh FCC cua n h i miy Ipc dau Vift Nan^. Hinh 2: Phan bo san pham MAT DO CHINH XAC, DO LAP LAI 1. Thiet bj Autosorb • Do dien tich bl mat mau chuan AI2O3 (KHA-B8I6) theo 2 phuong phap: Phuong phap do 3 dilm tai gia tri P/PQ = 0,1; 0,2; 0,3 va Phuong phap do 39 diem, chgn 3 dilm tai gia trj P/PQ = 0,1; 0,2; 0,3. Dien tich be mat ( m'/g) Sd lieu chuan 164 ±5 Phuong phap I 161,29 Phuong phap 2 162,68 • Do dien tieh be mat mau xiic tac FCC mdi 2 lan vdi eiing dieu kien (Phuang phap 5 dilm: P/PQ tir 0,1 - 0,5). Sd ldn chgy Dien tich be mat (m^/g) 1 293,25 2 292,28 Ket luan: Thiet bj Autosorb hoat ddng tdt. 2. Thilt bj MAT • Do chinh xac ciia thilt bi MAT se dugc kilm chiing theo nguyen lieu chuin va xuc tac chuin cua NIST, USA (RM-8589 & RM-8590). • Do lap: Thi nghiem 3 lin d ciing dilu kien phan iing, mau xiic tac FCC S-760°C; nhiet do phan iing: 5 lO^C; ty le xiic tac/ nguyen lieu: 3,0.
  5. Tuyen tap bio cio Hpi nghj KHCN "30 nim Dau khi Vift Nam: Cff hpi mdi, thach thde mdi" 69 Hinh 3 Ket luan: thilt bi MAT hoat ddng tot. 3. Thiet bj GC, DGC: Hoat ddng tdt, chuin theo djnh ky. TAI LIEU THAM KHAO 1. ASTM D5154. Phuang phdp thie nghiem tieu chudn "Xdc dinh hogt tinh vd do lua chgn ciia xuc tdc FCC bdng Microactivity Test". 2. ASTM D4463. Hucmg ddn thie nghiem "Gidm hogt tinh xuc tdc FCC mai bdng hai nuac -phi kim logi". 3. ASTM D2887. Phuang phdp thir nghiem tieu chudn "Phdn bd khodng nhiet dp sdi cua cdc phdn dogn ddu md bdng sdc ky khi". 4. Huang ddn sic dung thiet bi Autosorb-1. Gas sorption system. Quantachrome Corporation, My.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản