intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục một số loại côn trùng ở VietNam

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

235
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THE LIST OF INSECTS OF CAT TIEN NATIONAL PARK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục một số loại côn trùng ở VietNam

 1. THE LIST OF INSECTS OF CAT TIEN NATIONAL PARK DANH LUC COÂN TRUØNG - VÖÔØN QUOÁC GIA CAÙT TIEÂN NO ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME VIETNAME NAME MARK STATUS ERENCE MANTODEA BOÄ BOÏ NGÖÏA MANTIDAE HOÏ BOÏ NGÖÏA 1 Creodroten gemmatus (Stoll) Confirmed 5 2 Hierodula patellifera (Serville) Confirmed 5 3 Mantis religiosa Lin. Confirmed 5 4 Statilia nemoralis (Saussure) Confirmed 5 5 Tenodera aridifolia sinensis (Saussure) Confirmed 5 ODONATA BOÄ CHUOÀN CHUOÀN LIBELLULIDAE HOÏ CHUOÀN CHUOÀN NGOÂ 6 Crocothemis servilla Drury Confirmed 5 7 Orrthetrum sabinum Drury Confirmed 5 8 Pantala flavescens Fabr. Confirmed 5 ARTHROPODS ORTHOPTERA BOÄ CAÙNH THAÚNG ACRIDIDAE HOÏ CHAÂU CHAÁU 9 Oxya velox (Fabr.) 1787 Confirmed 5 10 Oxya japonica (Thunbery) 1824 Confirmed 5 11 Acrida willemse Dirch, 1954 Confirmed 5 12 Atrractomorpha lata (Motschulsky) 1866 Confirmed 5 13 Carrianda diminuta (Walker) 1871 Confirmed 5 14 Catantops pinguis (Stal) 1860 Confirmed 5 15 Ceracris fasciata B. –W., 1893 Confirmed 5 16 Ceracris kiangsu Tsai, 1929. Confirmed 5 17 Gastrimargus marrmoratus (Thunbery) 1915. Confirmed 5 18 Phaleopa antennata B. –W., 1893 Confirmed 5 19 Phlaeoba infumata B. –W., 1893 Confirmed 5 20 Pternoscirta calginosa (De Haan) Confirmed 5 21 Pternoscirta sauteri Karny, 1923. Confirmed 5 22 Stenocatantops splendens (Thunbery) 1815 Confirmed 5 23 Trilophida annulata (Thunbery). 1815 Confirmed 5
 2. 24 Xenocatantops Confirmed 5 EUMASTACIDAE HOÏ CHAÂU CHAÁU MUÕ PHAÄT 25 Erianthus dohrni (Bolivar) Confirmed 5 GRYLLIDAE HOÏ DEÁ MEØN 26 Brachytrupes partentosus (Licht). Deá côm Confirmed 5 TETTIGONIIDAE HOÏ SAÙT SAØNH 27 Conocephalus bambusanus Ingrisch, 1990 Confirmed 5 28 Conocephalus maculatu s (LeGouilou, 1841) Confirmed 5 29 Econocephalus pallidus Redtenb. Confirmed 5 30 Hexacentrus unicolor (Serville) 1931 Confirmed 5 31 Holochlora japonica (Serville) 1931. Confirmed 5 32 Onomarchus uninotatus (Serville) 1839. Confirmed 5 HOMOPTERA BOÄ CAÙNH GIOÁNG CICADIDAE HOÏ VE SAÀU 33 Platylomia sp Ve saàu New record for Vietnam Confirmed 5 FULGORIDAE HOÏ VE SAÀU ÑAÀU DAØI 34 Fulgora lathburi Kirby Ve saàu ñaàu ñen Confirmed 5 35 Fulgora sp. Ve saàu xanh Confirmed 5 MENBRACIDAE HOÏ VE SAÀU SÖØNG 36 Tricentrus pronus Distant, 1906. Confirmed 5 HETEROPTERA BOÄ CAÙNH NÖÛA COREIDAE HOÏ BOÏ XÍT MEÙP 37 Acanthocoris Scaber. , 1763. Confirmed 5 38 Curupira bicolor Dist. 1901 Confirmed 5 39 Cloresmus modestus Dist. 1901. Confirmed 5 40 Dalader distanti Blöte, 1902 Confirmed 5 41 Grypocephalus pallipectus Hsiao, 1963 Confirmed 5 43 Homoeocerus graminis (Fabr.) Confirmed 5 44 Homoeocerus marginellus H. S., 1893. Confirmed 5 45 Homoeocerus singalensis Stal, 1873. Confirmed 5 46 Homoeocerus simiolus Dist., 1902. Confirmed 5 47 Homoeocerus striicornis Scott., 1874 Confirmed 5
 3. 48 Leptocorisa aucuta Thunb., 1783. Confirmed 5 49 Leptocorisa chinensis Dall., 1852 Confirmed 5 50 Leptocorisa lepida Bredd. , 1909 Confirmed 5 51 Leptocorisa varicornis Fabr., 1803 Confirmed 5 52 Marcius longirotris Hsiao, 1964. Confirmed 5 53 Marcius rubiner mis Blöte, 1934 Confirmed 5 54 Mictis tenebrosa Fabr., 1787. Confirmed 5 55 Mictis gallina Dall., 1852. Confirmed 5 56 Notobitus affinis Dall., 1852 Confirmed 5 57 Notobilus meleagris Fabr., 1787 Confirmed 5 58 Notobitus parvuo Dist., 1907. Confirmed 5 59 Paramictis validus Hsiao, 1963. New record for Vietnam Confirmed 5 60 Physomeras grossipes Fabr., 1794 Confirmed 5 61 Plinachtus basalis (westw.) 1842 Confirmed 5 62 Rhamnomia dubia Hsiao, 1963 Confirmed 5 63 Riptortus linearis Fabr., 1775 Confirmed 5 64 Riptortus peolestris Fabr., 1775. Confirmed 5 65 Riptortus parvus Hsiao, 1964. Confirmed 5 66 Serinetha abdominalis Fabr., 1803 Confirmed 5 PENTATOMIDAE 67 Acana florens Walk., 1867 New record for Vietnam Confirmed 5 68 Axiagastus rosmarus Dall., 1851. New record for Vietnam Confirmed 5 69 Carpora ampicollis Stal, 1863. New record for Vietnam Confirmed 5 70 Critheus lineatifrons Stal, 1869 Confirmed 5 71 Dalpada oculata Fabr., 1775. Confirmed 5 72 Dabessus repellens Kirb., 1892. New record for Vietnam Confirmed 5 73 Eusarcoris dubius Dall., 1851 New record for Vietnam Confirmed 5 74 Eusarcoris guttiger Thunb., 1783 Confirmed 5 75 Eusarcoris montiragus Dist., 1902 New record for Vietnam Confirmed 5 76 Eusarcoris varipennis Westw., 1837 New record for Vietnam Confirmed 5 77 Menida labecula Dist., 1900. Confirmed 5 78 Plautia varidicollis Westw., 1837. New record for Vietnam Confirmed 5 79 Plautia fimbiata Fabr., 1787 New record for Vietnam Confirmed 5
 4. 80 Rhynchocoris alatus Dist., 1900 New record for Vietnam Confirmed 5 81 Sastrugala elogata Dall., 1851. New record for Vietnam Confirmed 5 82 Scotinophora lurida Burm., 1834 Confirmed 5 83 Scotinophora coartata Fabr., 1798 Confirmed 5 84 Storthecoris migriceps Horv., 1883. Confirmed 5 85 Tessaratoma javanica Thunb., 1783. New record for Vietnam Confirmed 5 86 Tolumnia imaculata Dist., 1902 New record for Vietnam Confirmed 5 87 Tolumnia maxima Dist., 1902 Confirmed 5 PLATASPIDAE HOÏ BOÏ XÍT TROØN 88 Coptosoma denticeps Mont., 1893 PYRRHOCORIDAE HOÏ BOÏ XÍT ÑOÛ 89 Antilochus conqueberti Fabr. 1803 Confirmed 5 90 Antilochus russus Stal, 1863 Confirmed 5 91 Dindymus cingulatus Fabr., 1775 Confirmed 5 92 Dindymus rubinosus Fabr., 1787. Confirmed 5 93 Physopelta gutta Burm., 1834 Confirmed 5 REDUVIIDAE HOÏ BOÏ XÍT AÊN THÒT 94 Acanthaspis cincticrus Stall., 1859 New record for Vietnam Confirmed 5 95 Acunthaspis geniculata Hsiao Confirmed 5 96 Acanthaspis ruficeps Hsiao Confirmed 5 97 Biaticus abdominalis Stal, 1887 Confirmed 5 98 Biaticus fuliginosus Reut, 1887 Confirmed 5 99 Brassivola sp. New record for Vietnam Confirmed 5 100 Ectomocoris atrox Stal, 1855 Confirmed 5 101 Ectomocoris biguttulus Stal, 1863. Confirmed 5 102 Edocla sp. New record for Vietnam Confirmed 5 103 Allacocranum sp. New record for Vietnam Confirmed 5 104 Ectrychotes linanensis China. Confirmed 5 105 Euagoras plagiatus Burm, 1834 Confirmed 5 106 Harpactor costalis Stal, 1866 Confirmed 5 107 Harpactor marginellus Fabr., 1794 Confirmed 5 108 Harpactor altaicus Kirb. New record for Vietnam Confirmed 5 109 Lisarda erecta Dist., 1904 New record for Vietnam Confirmed 5
 5. 110 Lisarda rhypara Stal, 1859 Confirmed 5 111 Oncocephalus philippinus Leth. Confirmed 5 112 Oncocephalus scutelleris Reut. Confirmed 5 113 Pasira perpusilla Walk., 1873 New record for Vietnam Confirmed 5 114 Pirates atromaculatus Stal, 1870 Confirmed 5 115 Pygolampis longipes Hsiao Confirmed 5 116 Sastrapada barensprung Stal, 1902 Confirmed 5 117 Sphedanolestes mendicus Stal New record for Vietnam Confirmed 5 118 Valentia apetala De vill Confirmed 5 119 Valentia compressipes Stal, 1864. Confirmed 5 120 Vesbius perpereus Thunb., 1874 Confirmed 5 121 Vilius melanopterus Stal, 1863. Confirmed 5 122 Sycanus bifidus Fabr., 1787 Confirmed 5 ARIDIDAE HOÏ BOÏ XÍT DEÏT 123 Brachyrlynchus feanus Berg., 1889 Confirmed 5 124 Brachyrhynchus membranaceus Fabr., 1803. Confirmed 5 CYDRIDAE HOÏ BOÏ XÍT ÑAÁT 125 Cydnus indicus Westw., 1837. Confirmed 5 126 Cydnopellus minutus Dist., 1901. New record for Vietnam Confirmed 5 127 Macrocytus foveolus Dall, 1851 New record for Vietnam Confirmed 5 LYGAEIDAE 128 Arocatus sp. New record for Vietnam Confirmed 5 129 Bocus foveatus Dist., 1879. New record for Vietnam Confirmed 5 130 Dieuches uniguttatus Thunb., 1822 Confirmed 5 131 Petalochius sp. New record for Vietnam Confirmed 5 SCUTTERIDAE HOÏ BOÏ XÍT MAI RUØA 132 Fitha ardens Walk., 1867 Confirmed 5 133 Hotea cuculionoides H.-S.; 1835 Confirmed 5 BEETLES COLEOPTERA BOÄ CAÙNH CÖÙNG COMB-CLAWED BEET ALLECULIDAE 134 Cteniopinus hypocrista (Marseul) Confirmed 5 ATTELABIDAE
 6. 135 Paratrachelophorus longicornis (Koelofs) Confirmed 5 BRANCHIDAE 136 Pheropsophus catorei Schmit-Goebel Confirmed 5 137 Pheropsophus cognatus Confirmed 5 138 Pheropsophus occipitalis (Macleay) Confirmed 5 BRENTIDAE 139 Baryrhynchus yaeyamensis Morimoto Confirmed 5 140 Trachelizus makiharai Morimoto Confirmed 5 BUPRESTIDAE HOÏ BUØM BUÏP 141 Chrysochroa fulgidissima (Schora) Confirmed 5 142 Scintillatrix chiganensis (Obenb.) Confirmed 5 GROUND BEETLE CARABIDAE 143 Chlaenius biolatus Motsch. Confirmed 5 144 Chlaenius praefecrus Bates Confirmed 5 145 Chaenius virgulifer Chaudoir Confirmed 5 146 Clivina castanea Confirmed 5 147 Craspedophorus mandarinus (Schaum) Confirmed 5 148 Macrochilus trimaculus Confirmed 5 149 Megalodes politus Lesne Confirmed 5 150 Pardileus sinicus Hope Confirmed 5 151 Platenes puncticeps Andre Confirmed 5 152 Stenolophus smargdulus Fabr. Confirmed 5 CHRYSOMELIDAE HOÏ BOÏ CAÙNH CÖÙNG AÊN LAÙ 153 Abirus fortaneu Baly Confirmed 5 154 Altica cynea Nebes Confirmed 5 155 Anisodera excavata Baly Confirmed 5 156 Aplosonyx varipes Jac. Confirmed 5 157 Aspidomorpha fuscopunctata Boh. Confirmed 5 158 Aspidomorpha melarophthalma Confirmed 5 159 Aspidomorpha sunctaerusis Fabr. Confirmed 5 160 Aulacophara cattigarensis Weise Confirmed 5 161 Aulacophora cruenta Confirmed 5 162 Aulacophora forcicollis Confirmed 5
 7. 163 Cassida circumdata Hubn. Confirmed 5 164 Chakolema fraterna Chen Confirmed 5 165 Chiridopsis punctata Webe. Confirmed 5 166 Cneocella cynea Confirmed 5 167 Cneorane femoralis Jac. Confirmed 5 168 Colasposoma aluripenne Confirmed 5 169 Colasposoma metallicum. Confirmed 5 170 Colasposoma pretiosum Baly Confirmed 5 171 Cryptocophalus birmanicus Jac. Confirmed 5 172 Eumelepta biplagiata Confirmed 5 173 Hoplasoma unicolor Confirmed 5 174 Hoplasomoides flara Confirmed 5 175 Monolepta signata Oliv Confirmed 5 176 Phyllocharis undulata Lin. Confirmed 5 177 Platycorycus buoloicus Medv. et Rub. Confirmed 5 178 Platcorycus igneoflasciatus Baly. Confirmed 5 179 Laccoptepra quadrimaculata Thunb Confirmed 5 180 Oides andrewesi Fabr Confirmed 5 181 Parheminodes collaris Chen. Confirmed 5 182 Sagra femoralis Drury Confirmed 5 183 Platycorynus peregrinust Herbst. Confirmed 5 184 Temnaspis mouhoti Confirmed 5 185 Tlaspida biramosa chinensis Spaeth. Confirmed 5 CERAMBYCIDAE HOÏ XEÙN TOÙC 186 Aeolesethi sinensis Gahan. Confirmed 5 187 Chlorphorus annularis Fabr Confirmed 5 188 Chreonoma atritarsis Pie. Confirmed 5 189 Macrotoma pascoci Lanserge Confirmed 5 190 Macrotoma pascozi fisheri Waterhouse New record for Vietnam Confirmed 5 191 Niphona yanoi Matsu. New record for Vietnam Confirmed 5 192 Oberea shirakii Hayashi New record for Vietnam Confirmed 5 193 Stenomalus nagaoi Hayashi New record for Vietnam Confirmed 5 194 Aspidomorha fuscata Thunb
 8. TIGER BEETLES CICINDELIDAE HOÏ HOÅ TRUØNG 195 Cicindela chinensis Degeer Confirmed 5 196 Cicindela sexpunctata Fabr. Confirmed 5 197 Cicindela specularis chaudoir Confirmed 5 198 Cicindela striolata Illiger Confirmed 5 199 Collyris fusscitarsis Sch. – Goeb. Confirmed 5 200 Collyris moesta Sch. – Goeb. Confirmed 5 201 Tricondyla aptera Confirmed 5 COCCINELLIDAE HOÏ BOÏ RUØA 202 Chilocorus gressiti Miyatake Confirmed 5 203 Harmonia dimidiata (Fabr.) Confirmed 5 204 Harmonia octomaculata (Fabr.) Confirmed 5 205 Harmonia sedecimnota Crotch. Confirmed 5 206 Menochilus sexmaculata (Fabr.) Confirmed 5 207 Epilachna admirabilis Crotch. Confirmed 5 208 Henosepilachna dodecastigma (Wiedem.) Confirmed 5 CURCULIONIDAE HOÏ VOØI VOI 209 Episomus mundus Sharp. Confirmed 5 210 Hypomeces squamosus (Fabr.) Confirmed 5 211 Phyllobius polydrusoides Sharp. Confirmed 5 ELATERIDAE HOÏ BOÅ CUÛI 212 Campsosternum auratus Drury Confirmed 5 213 Shirozulus bifoveolatus (Lewis) New record for Vietnam Confirmed 5 GEOTRUPIDAE 214 Bolloceras calanus Westw. New record for Vietnam Confirmed 5 LANGURIIDAE 215 Caenolanguria insularis Miwa et Chujo New record for Vietnam Confirmed 5 MELOIDAE HOÏ THAÂYØ CUÙNG 216 Epicauta obscurocephala Reitter Confirmed 5 217 Epicauta gorhami Marseul Confirmed 5 218 Epicauta hirticornis H. – R. Confirmed 5 219 Mylabris cichorii Lin. Confirmed 5
 9. Download» http://Agriviet.Com MORDELLIDAE HOÏ ÑUOÂI NHOÏN 220 Glipa malaccana Pic. Confirmed 5 221 Hoshihananomia composita (Walker) New record for Vietnam Confirmed 5 SCARABAEIDAE HOÏ BOÏ HUNG 222 Adocretus compressus (Weber) Confirmed 5 223 Anomala viridula Arrow. Confirmed 5 224 Apogonia amida Lewis Confirmed 5 225 Apogonia bicarinata Lewis Confirmed 5 226 Bliopertha orientalis (Waterh.) Confirmed 5 227 Cathasius molosus (Lin.) Confirmed 5 228 Chalcosoma atlas Lin Boï hung 3 söøng Confirmed 5 229 Cheirotonus gestroi Pouillaude Cua bay Confirmed 5 230 Clinterocera jucunda Westwood Confirmed 5 231 Gymnopleurus (Paragymnopleurus) sinuatus (Oliv.) Confirmed 5 232 Maladera nitidiceps Nomura Confirmed 5 233 Maladera orientalis (Motsch) Confirmed 5 234 Madalera okinawaensis Kobayashi New record for Vietnam Confirmed 5 235 Onthophagus (Onthophagus) orientalis Harold. Confirmed 5 236 Onthophagus (Sorrophorus) seniculus Westwood Confirmed 5 237 Popillia japonica Westwood Confirmed 5 238 Synapsis sp. New record for Vietnam Confirmed 5 239 Trichogymphus molgol Arrow Confirmed 5 240 Xylotrupes gideon Lin. Confirmed 5 TENEBRIONIDAE HOÏ CHAÂN BOØ 241 Gonocephalum depressum Fabr. Confirmed 5 242 Strongylium japanum Marseul Confirmed 5 HYMENOPTERA BOÄ CAÙNH MAØNG APIDAE HOÏ ONG MAÄT 243 Apis dorsata Fabr., 1787 Ong khoùi Confirmed 5 244 Apis cerana Fabr., 1787. Ong ruoài Confirmed 5 245 Apis florea (Fabr.), 1787 Ong ruoài buïng ñoû Confirmed 5 246 Apis andreniformis (Fabr.), 1787 Confirmed 5
 10. Download» http://Agriviet.Com ANTHOPHORIDAE HOÏ ONG HOA 247 Anthophora fimbriata Smith, 1858 Confirmed 5 248 Xylocopa aestuans (Lin) Ong baàu ngöïc vaøng Confirmed 5 249 Xylocopa caerulea (Fabr.) Ong baàu ngöïc xanh Confirmed 5 250 Xylocopa latipes (Drury) Ong baàu ñen New record for Vietnam Confirmed 5 ENMENIDAE 251 Antepipona biguttata (Fabr.) New record for Vietnam Confirmed 5 252 Eumenes labiatus sinicus Giordani soika New record for Vietnam Confirmed 5 253 Pseudomenes depressus (Saussure) Confirmed 5 254 Rhynchium brunneum Fabr., 1787 New record for Vietnam Confirmed 5 HALICTIDAE 255 Nomia formosa Smith, 1859 New record for Vietnam Confirmed 5 256 Nomia iridescens Smith, 1858 New record for Vietnam Confirmed 5 257 Nomia terminata Smith, 1875 Confirmed 5 ICHNEUMONIDAE HOÏ ONG CÖÏ 258 Charops bicolor (Szepligeti) Confirmed 5 259 Gotra octocinctus (Ashmead) Confirmed 5 MEGACHILIDAE 260 Megachile Anthracina Smith, 1897 Confirmed 5 MUTILLIDAE HOÏ ONG KIEÁN 261 Mutilla interrupta Olive. Confirmed 5 262 Mutilla schetterreri Magr, 1892. Confirmed 5 POMPILIDAE HOÏ ONG NHEÄN 263 Salius sericosoma Smith, 1889 New record for Vietnam Confirmed 5 264 Salius verticalis Smith, 1858. New record for Vietnam Confirmed 5 SCOLIIDAE HOÏ ONG LOÃ 265 Elis iris Lepel. New record for Vietnam Confirmed 5 SPHECIDAE HOÏ TOØ VOØ 266 Ammophila atripes Smith, 1952 Confirmed 5 267 Sceliphron javanum Lepel Confirmed 5 STENOGASTRIDAE 268 Stenogaster seitula (Bingham) Confirmed 5
 11. Download» http://Agriviet.Com VESPIDAE HOÏ ONG VAØNG 269 Polistes gigas (Kirby) Confirmed 5 270 Vespa cincta Fabr. Confirmed 5 271 Vespa vivax Smith, 1852 Confirmed 5 272 Rhopalidia ferruginea (Fabr.) Confirmed 5 273 Parapolybia varia varia (Fabr.) New record for Vietnam Confirmed 5 DIPTERA BOÄ HAI CAÙNH CALLIPHORIDAE HOÏ NHAËNG 274 Chrysomyia megacephala Fabr. Confirmed 4 275 Chrysomyia rufigacias Aubertin Confirmed 4 276 Lucilia bazini S eguy Confirmed 4 277 Lucilia porphyrina (Walk) Confirmed 4 CULICIDAE HOÏ MUOÃI 4 278 Anopheles aconitus Donitz, 1902 Confirmed 4 279 Anopheles dirus Peyton et Harrison Confirmed 4 280 Anopheles maculatus Theobald, 1901 Confirmed 4 281 Anopheles minimus Theobald, 1901 Confirmed 4 282 Anopheles quinquifasciatus Say Confirmed 4 283 Anopheles jeyporiensis James, 1901 Confirmed 4 MUSCIDAE HOÏ RUOÀI NHAØ 284 Atherigona atripalris Mall. Confirmed 4 285 Atherigona falcata Thoms. Confirmed 4 286 Atherigona raversura Vill Confirmed 4 287 Atherigona simplex (Thorns.) Confirmed 4 288 Morellia bisecta 289 Musca domestica Lin. Confirmed 4 290 Musca sorbens – Wd. Confirmed 4 291 Musca ventrosa Wd. Confirmed 4 292 Neomyia claripennis (Mall) 293 Neomyia timorensis (R.-D.) Confirmed 4 294 Neomyia coeruleifrons (Macq) 295 Ophyra chalcogaster (Wd.) Confirmed 4 296 Ophyra spinigera Stein Confirmed 4
 12. Download» http://Agriviet.Com 297 Stomoxys calciframs Confirmed 4 SCARCOPHAGIDAE HOÏ RUOÀI XAÙM 298 Boettcherisca peregrina (R. D.) Confirmed 4 299 Burmanomyia pattoni (S.- W.) Confirmed 4 300 Serricwhitea orientaloides (S. – W.) Confirmed 4 301 Sinopponia hainanensis (Ho.) Confirmed 4 TABANIDAE HOÏ RUOÀI TRAÂU 302 Tabanus rubidus Confirmed 4 LEPIDOPTERA SWALLOW TAILS PAPILIONIDAE 303 Common Birdwing Troides helena cerberus (C.&R. Felder [1865]) Confirmed 1, 3 304 Golden Birdwing Troides aeacus aeacus (C.&R. Felder [1865]) Confirmed 1, 2, 3 305 Atrophaneura varuna astorion (Westwood 1842) Confirmed 2 306 Common Clubtail Pachliopta coon doubleddayi (Wallace 1865) Confirmed 1, 3 307 Common Rose SwalPachliopta aristolochiae asteris (Rothschild 1908) Confirmed 1, 2, 3 308 Chilasa paradoxa telearchus (Hewitson 1852) Confirmed 1, 3 309 Common Mime Chilasa clytia clytia (Linnaeus 1758) Confirmed 1, 2, 3 310 Burmese Raven Chilasa mahadeva Confirmed 1 311 Common Batwing Parides varuna Confirmed 1 312 Red Helen Papilio helenus helenus (Linnaeus 1758) Confirmed 1, 2, 3 313 Lime Butterfly Papilio demoleus malayanus (Wallace 1865) Confirmed 1, 2, 3 314 Papilio protenor euprotenor (Fruhstorfer 1908) Confirmed 1, 3 315 Common Mormon Papilio polytes romulus (Cramer [1775]) Confirmed 1, 2, 3 316 Yellow Helen Papilio nephelus chaon (Westwood 1845) Confirmed 1, 2, 3 317 Burmese Banded Sw Papilio demolion demolion (Cramer [1776]) Confirmed 1, 2, 3 318 Papilio mahadeva mahadeva (Moore [1879]) Confirmed 3 319 Great Mormon Papilio memnon agenor (Linnaeus 1758) Confirmed 1, 2, 3 320 Papilio paris Needs Confirmation Confirmed 1 321 Spotted Zebra Graphium megarus megapenthes (Fruhstorfer 1902) Confirmed 1, 3 322 Great Zebra Graphium xenocles kephisos (Fruhstorfer 1902) Confirmed 1, 3 323 Tailed Green Jay Graphium agamemnon agamemnon (Linnaeus 1758) Confirmed 1, 2, 3 324 Fivecar Swordtail Graphium antiphates pompilius (Fabricius [1878]) Confirmed 1, 3 325 Graphium eurypylus cheronus (Fruhstorfer [1903] ) Confirmed 3
 13. Download» http://Agriviet.Com 326 Common BluebottleGraphium sarpedon luctatius (Linnaeus 1758) Confirmed 1, 2, 3 327 Lesser Zebra Graphium macareus indochinensis (Fruhstorfer 1901) Confirmed 1, 3 328 Graphium chironides chironides (Honrath [1884] ) Confirmed 3 329 Chain Swordtail Graphium aristeus hermocrates (C.&R. Feider [1865] ) Confirmed 1, 3 330 Graphium evemon albociliatis (Fruhstorfer 1901) First Record for southern Confirmed 3 331 Common Jay Graphium doson axion (C.&R. Feider1864) Confirmed 1, 2, 3 332 Spotted Jay Graphium arycles arycleoides (Fruhstorfer, 1901) Confirmed 1, 2, 3 333 Pathysa antipathes (Cramer, 1775) Confirmed 2 334 Green Dragontail Lamproptera meges annamiticus (Fruhstorfer 1909) Confirmed 1, 3 335 Lamproptera curius curius (Fabricius 1787) Confirmed 2, 3 WHITES AND SULPHU PIERIDAE 336 Common Jezebel Delias hyparete indica (Wallace, 1867) Confirmed 1, 3 337 Delias descombesi descombesi (Boisduval, 1836) Confirmed 1, 3 338 Delias pasithoe thyra (Fruhstorfer, 1905) Confirmed 1, 3 339 Delias agostina annamitica (Fruhstorfer, 1901) Confirmed 3 340 Delias acalis (Godart, 1819) First Record for southern Confirmed 3 341 The Psyche Leptosia nina nina (Fabricius,1893) Confirmed 1, 2, 3 342 Redspot Sawtooth Prioneris philonome helferi (C.& R. Felder,[1865]) Confirmed 1, 3 343 Cepora (Appias) nadina nadina (Lucas, 1852) Confirmed 1, 3 344 Cepora (Appias) nerissa dapha (Moore, [1879]) Confirmed 1, 3 345 Cepora iudith lea (Boisduval, 1846) Confirmed 1, 2, 3 346 Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) Confirmed 2, 3 347 Appias paulina adamsoni (Moore, 1905) Confirmed 1, 2, 3 348 Appias libythea olferna (Swinhoe 1890) Confirmed 1, 3 349 Appias albina darada (C.& R. Felder,[1865]) Confirmed 1, 2, 3 350 Orange Albatros Appias nero galba (Walace 1867) Confirmed 1, 3 351 Yellow Orange Tip Ixias pyrene verna (H. Druce,1874) Confirmed 1, 2, 3 352 Great Orange Tip Hebomoia glaucippe glaucippe (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 2, 3 353 Pareronia anais anais (Lesson, 1837) Confirmed 1, 2, 3 354 Pareronia paravatar (Bingham, 1907) Confirmed 3 355 Descas verhuelli doubledayi (Moore, [1905]) Confirmed 3 356 Catopsilia pyranthe pyranthe (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 3 357 Lemon Migrant Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775) Confirmed 1, 2, 3
 14. Download» http://Agriviet.Com 358 Yellow Migrant Catopsilia scylla cornelia (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 2, 3 359 Common Grass YellEurema hecabe hecabe (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 2, 3 360 Eurema simulatrix inouei (Shirozu & Yata, 1973) Confirmed 3 361 Eurema ada indosinica (Yata, 1991) Confirmed 3 362 Eurema blanda silhetana (Wallace, 1867) Confirmed 3 363 Eurema andersonii sadanobui (Shirozu & Yata, 1982) Confirmed 2, 3 364 Eurema sari sodalis (Moore, 1986) Confirmed 3 365 Eurema brigitta hainana (Moore, 1878) Confirmed 2, 3 366 Gandaca harina burmana (Moore, [1906]) Confirmed 2, 3 RUSH-FOOTED BUTTER NYMPHALIDAE DANAINAE 367 Plain Tiger Danaus chrysippus chrysippus (Linnaeus, 1758) Confirmed 1 368 Common Tiger Danaus genutia genutia (Cramer, [1779]) Confirmed 1, 2, 3 369 White Tiger Danaus melanippus hegesippus (Cramer, [1777]) Confirmed 1, 3 370 Glassy Tiger Parantica aglea melanoides (Moore, 1883) Confirmed 1, 2, 3 371 Yellow Glassy Tige Parantica aspasia aspasia (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 2, 3 372 Parantica melaneus (Cramer, [1775]) Confirmed 3 373 Dark Glassy Tiger Parantica agleoides agleoides (C. & R. Felder, 1860) Confirmed 1, 2, 3 374 Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis (Butler, 1774) Confirmed 1, 2, 3 375 Tirumala limniace (Cramer, [1775]) Confirmed 2, 3 376 Tirumala gautama (Moore, 1877) Confirmed 377 Blue Glassy Tiger Ideopsis vulgaris macina (Fruhstorfer, 1804) Confirmed 1, 3 378 Ideopsis similis persimilis (Moore, 1879) Confirmed 3 379 Euploea modesta modesta (Butler, 1866) Confirmed 3 380 Euploea camaralzeman camaralzeman (Butler, 1866) Confirmed 3 381 Long-branded Blue Euploea algea limborgii (Moore, [1879]) Confirmed 1, 3 382 Euploea doubledayi doubledayi (C. & R. Felder, [1865]) Confirmed 3 383 Striped Black Crow Euploea eyndhovii aesatia (Fruhstorfer, 1910) Confirmed 1, 3 384 Common Indian CroEuploea core godartii (Lucas, 1853) Confirmed 1, 2, 3 385 Striped Blue Crow Euploea mulciber mulciber (Cramer, [1777]) Confirmed 1, 2, 3 386 Euploea klugii erichsonii (C. & R. Felder, [1865]) Confirmed 3 387 Euploea dehaani Confirmed 1 388 Double-branded BluEuploea harrisi Confirmed 1
 15. Download» http://Agriviet.Com 389 Euploea crameri (Lucus, 1853) Confirmed 2 390 Euploea diocletianus (Fabricius, 1793) Confirmed 2 391 Blue Spotted Crow Euploea midamus chloe (Guerrin-Meneville, 1843) Confirmed 1, 2, 3 392 Euploea sylvester harissii (C. & R. Felder, [1865]) Confirmed 3 393 Euploea tulliolus dehaani (Lucas, 1853) Confirmed 3 394 Magpie Crow Euploea radamathus radamathus (Fabricius, 1793) Confirmed 1, 3 THE BROWNS AND SAT SATYRINAE 395 Evening Brown Melanitis leda leda (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 3 396 Melanitis phedima ganapati (Fruhstorfer, 1908) Confirmed 1, 2, 3 397 Melanitis zitenius Confirmed 1 398 Common Palmfly Elyminas hypermnestra meridionalis (Fruhstorfer, 1902) Confirmed 1, 2, 3 399 Elyminas patna patnoides (Moore, 1893) First Record for southern Confirmed 3 400 Elymnias sp. (congruens?) Confirmed 3 401 Ethope diademoides (Moore, [1893]) Confirmed 3 402 Blue Kaiser Penthema darlisa annamitica (Fruhstorfer, 1907) Confirmed 1, 3 403 Bamboo Tree-brown Lethe europa gada (Fruhstorfer, 1911) Confirmed 1, 2, 3 404 Lethe mekara gopaka (Fruhstorfer, 1911) Confirmed 1, 3 405 Lethe minerva tritogenea (Fruhstorfer, 1911) Confirmed 3 406 Orsotriaena medus medus (Fabricius,1775) Confirmed 1, 2, 3 407 Coelites nothis nothis (Westwood, [1851]) First Record for Vietnam Confirmed 1, 2, 3 408 Erites medura rotundata (de Niceville, 1893) Confirmed 3 409 Mycalesis perseoides (Moore, [1892]) Confirmed 3 410 Mycalesis perseus tabitha (Fabricius,1793) Confirmed 3 411 Mycalesis mineus mineus (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 2, 3 412 Mycalesis mnasicles perna (Fruhstorfer,1906) Confirmed 1, 3 413 Mycalesis sangaica tunicula (Fruhstorfer, 1911) First Record for Vietnam Confirmed 3 414 Mycalesis anaxias aemate (Fruhstorfer, 1911) Confirmed 1, 3 415 Mycalesis intermedia (Moore, [1892]) Confirmed 3 416 Mycalesis visala Needs Confirmation Confirmed 1 417 Mycalesis horsfieldi mucianus (Fruhstorfer, 1908) Confirmed 3 418 Ragadia crisilda spp (Hewitson, [1862]) First Record for southern Confirmed 3 419 Common Five Ring Ypthima baldus baldus (Fabricius,1775) Confirmed 1, 2, 3 420 Ypthima savara (Grosse-Smith, 1887) Confirmed 3
 16. Download» http://Agriviet.Com 421 Ypthima huebneri (Kirbry, 1871) Confirmed 2, 3 422 Ypthima singorensis ssp. (Aoki & Uemura, 1984) Confirmed 3 423 Ypthima philomella peguanaI (Evas, 1923) First Record for Vietnam Confirmed 3 AMATHUSIINAE 424 Faunis eumeus incerta (Staudinger, [1887]) Confirmed 1, 3 425 Stichopthalma uemurai uemurai (Nishumura, 1998) Confirmed 3 426 Stichopthalma cambodia Confirmed 1 427 Amathusia phidippus phidippus (Linnaeus, 1763) Confirmed 1, 3 428 Koh-I-Noor Butterfl Amathuxidia amythaon annamensis (Talbot, 1932) Confirmed 1, 3 429 Zeuxidia masoni (Moore, [1879]) Confirmed 1, 3 430 Saturn Butterfly Zeuxidia amethysta Confirmed 1 431 Thaumantis diores hainana (Crowley, 1900) First Record for southern Confirmed 3 432 Discophora sondaica tulliana (Stichel, 1905) Confirmed 1, 3 433 Discophora celinde (Stoll, 1790) First Record for Vietnam Confirmed 3 434 Discophora timora timora (Westwood, [1850]) Confirmed 1, 3 435 Tufted Jungle Quee Thauria aliris Confirmed 1 ACRAEINAE 436 Acraea violae (Fabricius, 1793) Confirmed 1, 3 NYMPHALINAE 437 Red Lacewing Cethosia biblis biblis (Drury, 1973) Confirmed 1, 2, 3 438 Leopard Lacewing Cethosia cyane euanthes (Fruhstorfer, 1912) Confirmed 1, 3 439 Phalanta alcippe alcippoides (Moore, [1900]) Confirmed 2, 3 440 Common Leopard Phalanta phalantha phalantha (Drury, [1773]) Confirmed 1, 3 441 Cupha erymanthis lotis (Sulzer, 1776) Confirmed 1, 3 442 Vagrant Vagrans egista sinha (Kollar, [1844]) Confirmed 1, 2, 3 443 Little Yeoman Cirrochroa surya siamensis (Fruhstorfer, 1906) Confirmed 1, 3 444 Cirrochroa orissa chione (Riley & Godfrey, 1921) Confirmed 3 445 Common Yeoman Cirrochroa tyche mithila (Moore, 1872) Confirmed 1, 3 446 Malay Yeoman Cirrochroa emalea (Guerin-Meneville, 1843) First Record for Vietnam Confirmed 1, 3 447 Paduca fasciata fasciata (C. & R. Felder, 1860) Confirmed 3 448 Malay Cruiser Vindula dejone erotella (Bulter, [1879]) Confirmed 1, 2, 3 449 Cruiser Vindula erota erota (Fabricius, 1793) Confirmed 1, 3 450 Royal Assyrian Terinos terpander intermadia (Godfrey, 1916) Confirmed 1, 3
 17. Download» http://Agriviet.Com 451 Terinos atliata militum (Oberthur, 1877) Confirmed 3 452 Kanisca canace canace (Linnaeus, 1763) Confirmed 3 453 Chocolate Soldier Junonia (Precis) iphita iphita (Cramer, [1779]) Confirmed 1, 2, 3 454 Gray Pansy Junonia (Precis) atlites atlites (Linnaeus, 1763) Confirmed 1, 2, 3 455 Yellow Pansy Junonia (Precis) hierta hierta (Fabricius, 1798) Confirmed 1, 2, 3 456 Peacock Pansy Junonia (Precis) almana almana (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 2, 3 457 Lemon Pansy Junonia (Precis) lemonias lemonias (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 2, 3 458 Blue or Eyed Pansy Junonia orithya ocyale (Hubner, [1819]) Confirmed 1, 3 459 Wizard Rhinopalpa polynice birmana (Fruhstorfer, 1897) Confirmed 1, 3 460 Lurcher Yoma sabina vasuki (Doherty, 1886) Confirmed 1, 3 461 Great Eggfly Hypolimnas bolina bolina (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 2, 3 462 Autumn Leaf Doleschalia bisaltidae continentalis (Fruhstorfer, 1899) Confirmed 1, 3 463 Kallima albofasciata (Moore, 1877 ssp.) First Record for Vietnam Confirmed 3 464 Orange Oakleaf Kallima inachus (Doyere, 1840) Confirmed 1, 3 465 Ariadne merione tapestrina (Moore, 1884) Confirmed 3 466 Angled Castor Ariadne ariadne pallidor (Fruhstorfer, 1899) Confirmed 2, 3 467 Speculumed Castor Ariadne specularia arca (Fruhstorfer, 1906) Confirmed 1, 2, 3 468 Laringa horsfieldi glaucescens (de Niceville, 1895) Confirmed 3 469 Common Mapwing Cyrestis thyodamas thyodamas (Doyere, [1840]) Confirmed 1, 3 470 Marbled Mapwing Cyrestis cocles cocles (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 2, 3 471 Straight Line Mapw Cyrestis nivea tonkiniana (Fruhstorfer, 1901) Confirmed 1, 2, 3 472 Little Mapwing Cyrestis themire (Honrath, 1884) Confirmed 1, 2, 3 473 Chersonesia risa (Doubleday, [1848]) Confirmed 1, 3 474 Chersonesia intermedia rahrioides (Moore, [1896]) Confirmed 1, 3 475 Sullied Sailor Neptis nata gononata (Butler, 1879) Confirmed 1, 2, 3 476 Neptis clinia susruta (Moore, 1872) Confirmed 3 477 Neptis harita preeyae (Kimura, 1993) Confirmed 3 478 Neptis viraja viraja (Moore, 1872) First Record for Vietnam Confirmed 3 479 Neptis miah nolana (H. Druce, 1874) Confirmed 3 480 Neptis leucoporos cresina (Fruhstorfer, 1908) Confirmed 3 481 Spotted Sailor Neptis magadha annamitica (Fruhstorfer, 1908) Confirmed 1, 2, 3 482 Common Plain SailoNeptis hylas kamarupa (Moore, 1874) Confirmed 1, 2, 3 483 Neptis sappho astola (Moore, 1872) Confirmed 3
 18. Download» http://Agriviet.Com 484 Neptis sankara guiltoides (Tytler, 1940) First Record for southern Confirmed 3 485 Cream-spotted SailoNeptis soma Confirmed 1 486 Neptis sandaka Confirmed 2 487 Common Lascar Neptis hordonia Confirmed 1 488 Short-banded Sailor Neptis / Phaedyma columella martabana (Moore, 1881) Confirmed 1, 3 489 Lasippa heliodore heliodore (Facricius, 1787) Confirmed 3 490 Lasippa tiga camboja (Moore, 1879) Confirmed 3 491 Pantoporia sankada davidsoni (Eliot, 1969) Confirmed 2, 3 492 Pantoporia paraka paraka (Butler, 1879) Confirmed 3 493 Pantoporia hordonia hordonia (Stoll, 1879) Confirmed 2, 3 494 Athyma kanwa phorkys (Fruhstorfer, 1912) Confirmed 3 495 Athyma pravara indosinica (Fruhstorfer, 1913) Confirmed 3 496 Common Sergeant Athyma perius perius (Linnaeus, 1758) Confirmed 1, 3 497 Blackvein Sergeant Athyma ranga ranga (Moore, [1858]) Confirmed 1, 3 498 Great Sergeant Athyma larymna siamensis (Fruhstorfer,1906) Confirmed 1, 3 499 Colour Sergeant Athyma nefte asita (Moore, [1858]) Confirmed 1, 3 500 Staff Sergeant Athyma selenophora batilda (Fruhstorfer, ?) Confirmed 1, 3 501 Studded Sergeant Athyma asura asura (Moore, [1858]) Confirmed 1, 3 502 Pandita sinope sinope (Moore, [1858]) First Record for Vietnam Confirmed 1, 3 503 Commander Modusa procris procris (Camer, [1777]) Confirmed 1, 2, 3 504 Knight Lebadea martha martha (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 2, 3 505 Clipper Parthenos sylvia gambrisius martha (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 2, 3 506 Tanaecia jahnu (Moore, [1858]) Confirmed 3 507 Common Earl Tanaecia julii indochinensis (Fruhstorfer) Confirmed 1, 3 508 Lavender Count Tanaecia cocytus ambrysus (Fruhstorfer, 1913) Confirmed 1, 3 509 Grey Count Tanaecia lepidea cognata (Moore, 1890) Confirmed 1, 3 510 Malay Viscount Tanaecia pelea Needs Confirmation Confirmed 1 511 Tanaecia munda (Fruhstorfer, 1899) Confirmed 2 512 Redtail Marquis Euthalia recta monilis (Moore, 1897) Confirmed 1, 3 513 Banded Marquis Euthalia (Bassarona) teuta teuta (Doubleday, 1848) Confirmed 2, 3 514 Redspot Duke Euthalia evelina annamita (Moore, 1879) Confirmed 1, 3 515 Malay Baron Euthalia monina kesava (Moore, 1859) Confirmed 1, 3 516 Euthalia alpheda verana (Fruhstorfer, 1913) First Record for Vietnam Confirmed 3
 19. Download» http://Agriviet.Com 517 White-edge Blue BaEuthalia phemius phemius (Doubleday, 1848) Confirmed 1, 3 518 Euthalia lubentina lubentina (Cramer, [1777]) Confirmed 3 519 Baron Euthalia aconthea garuda (Fruhstorfer, 1906) Confirmed 1, 3 520 Lexias pardalis (Moore, 1878) Confirmed 3 521 Southern Archduke Lexias dirtea bontouxi (Vitalis de Salvaza, 1924) Confirmed 1, 2, 3 522 Great Archduke Lexias cyanipardus albopunctata (Crowley, 1895) Confirmed 1, 2, 3 523 Rohana tonkiniana Confirmed 1 524 Rohana parisatis (Westwood, [1850]) Confirmed 2, 3 525 Eulacera osteria (Westwood, [1850]) First Record for southern Confirmed 3 526 Courtesan Euripus nyctelius mastor (Fuhstorfer, 1903) Confirmed 1, 3 527 Black Rajah Charaxes solon sulphureus (Rothschild, 1900) Confirmed 1, 3 528 Tawny Rajah Charaxes bernardus hierax (C. & R. Felder, 1867) Confirmed 1, 2, 3 529 Charaxes marmax marmax (Westwood, 1847) First Record for southern Confirmed 3 530 Polyura moori sandakana (Fuhstorfer, 1895) First Record for southern Confirmed 3 531 Yellow Nawab Polyura jalysus jalysus (C. & R. Felder, [1867]) Confirmed 1, 3 532 Pallid Nawab Polyura arja arja (C. & R. Felder, [1867]) Confirmed 1, 3 533 Blue Nawab Polyura schreiberi assamensis (Rothschild, 1899) Confirmed 2, 3 534 Jewelled Nawab Polyura delphis delphis (Doubleday, 1843) Confirmed 1, 2, 3 535 Common Nawab Polyura athamas athamas (Drury, [1773]) Confirmed 1, 2, 3 SNOUTH BUTTERFL LIBYTHEIDAE 536 Libythea myrrha (Godart, 1819) Confirmed 1 537 Libythea narina (Godart, 1819) Confirmed 1 538 Beak Butterfly Libythea geoffroyi (Godart, 1819) Confirmed 1 METALMARKS RIODINIDAE 539 Zemoros flegyas allica (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 3 540 Abisara echrius (Stoll [1790]) Confirmed 1, 3 541 Abisara neophron chelina (Fruhstorfer, [1904]) Confirmed 1, 3 542 Paralaxita dora (Fruhstorfer, [1904]) spp. First Record for southern Confirmed 3 543 Paralaxita telesia (Hewitson, 1861) spp. Confirmed 1, 2 , 3 544 Paralaxita damajanti Confirmed 2 545 Laxita thuisto ephorus (Fruhstorfer, [1904]) Confirmed 3 546 Stiboges nymphidia elodinia (Fruhstorfer, [1904]) Confirmed 3 BLUE & HAIRSTREA LYCAENIDAE
 20. Download» http://Agriviet.Com 547 Zeltus amasa Confirmed 1 548 Poritia erycinoides elsiei (Evans, 1925) Confirmed 3 549 Poritia hewitson hewitsoni (Moore, [1866]) Confirmed 3 550 Simiskina phalia (Hewitson, 1874) Confirmed 3 551 Miletus mallus mallus (Fruhstorfer, 1903) Confirmed 3 552 Miletus ancon (Doherty, 1889) Confirmed 3 553 Allotinus unicolor rekkia (Riley & Godfey, 1921) Confirmed 3 554 Allotinus substrigosus substrigosus (Moore, 1884) Confirmed 3 555 Logania mormorata (Moore, 1884) First Record for Vietnam Confirmed 3 556 Takura hamada (H. Druce, 1875) Confirmed 3 557 Spalgis epius epius (Westwood, [1851]) Confirmed 3 558 Common Pierrot Castalius rosimon rosimon (Fabricius, 1775) Confirmed 1, 3 559 Discolampa ethion ethion (Westwood, [1851]) Confirmed 1, 3 560 Caleta elna noliteia (Fruhstorfer, 1918) Confirmed 3 561 Caleta roxus (Godart, [1824]) Confirmed 3 562 Everes lacturnus lacturnus (Godart, [1824]) Confirmed 3 563 Pitecops corvus correctus (Cowan, 1965) Confirmed 3 564 Lycaenopsis haraldus annamitica (Eliot & Kawazoe, 1983) Confirmed 1, 3 565 Callenya lenya (Evans, 1932) Confirmed 3 566 Acytolepis puspa gisca (Fruhstorfer, 1910) Confirmed 3 567 Celastrina lavendularis ? (Moore, 1877) Confirmed 3 568 Udara dilecta dilecta (Moore, 1879) Confirmed 3 569 Neopitecops zalmora zalmora (Butler, [1870]) Confirmed 3 570 Megisba malaya (Horsfield, [1828]) Confirmed 3 571 Common Blue Gras Zizina otis (Fabricius, 1787) Confirmed 1, 3 572 Zizula hylax hylax (Fabricius, 1775) Confirmed 3 573 Chilades pandava (Horsfield, [1829]) Confirmed 3 574 Euchrysops cnejus cnejus (Fabricius, 1798) Confirmed 1, 3 575 Catochrysops panormus exiguus (Distant, 1886) Confirmed 3 576 Catochrysops strabo (Fabricius, 1793) Confirmed 3 577 Leptotes plinius plinius (Fabricius, 1793) Confirmed 3 578 Jamides pura pura (Moore, 1886) Confirmed 3 579 Jamides bochus bochus (Stoll, [1782]) Confirmed 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=235

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2