intTypePromotion=3

Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời non nước: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
81
lượt xem
29
download

Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời non nước: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệuLời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh do PGS. Đào Thản sưu tầm và chú dẫn. Tài liệu tổng hợp các lời nói, câu văn của chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, về sự nghiệp đấu tranh giành Độc lập Tự do, về Đảng lãnh đạo, về đạo đức cộng sản, ... đó là những lời non nước làm bài học cho nhiều thế hệ.Nhữnglời non nướclần đầu tiên được sưu tập trong Tài liệu này có con số ngót 100. Tất cả đánh theo số thứ tự thời gian xuất hiện và có kèm theo chú dẫn vắn tắt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời non nước: Phần 2

 1. 'ăn m ặ t và xà p h òn g dừ ng d ể tắ m rửa cho sạch. Về tin h th ẩ n và tư tưởng, cũng cần p h ả i cố kh ă n m ặt và xà Ị y ì i ò n g d ể rửa cho sạch, nghĩa là p h ả i phê bình và tự phê ĩ ĩ ó C ỉ ĩ i ^ ỈĨN ỈỈ TO À N TẬ p , iập 6, tr. 71 (■^2) Bài nói chuyện của Ngưởi tại hội nghị kiểm thảo Chiến ơịch đường sô' 16. “Các chú ai cúng có cái khản mặt. Có chú phong lưu hơn lại có thẻm miéng xả phỏng... ' (Báo Quán dộf nhần dấn. số 16 ngốy 4.5.19(>1).
 2. V’ị T o n g t ư iệ n h (6t coo.
 3. dể cao lự p h ê binh và triệt đ ể tự phê binh mới tẩy rửa được tín h th á n và tư tưởng cho thật sạclì.^ ^ '^ HÓ C H Í M L \ H T O À N TẬP. tập 6, tr.7J Bài nói chuyên tai hội nghị kiềm thảo Chién ơich đưỏngsố 18. 'Trước (a nòi phê binh vả tự phẻ bỉnh, bây giở phái nòi lự phẻ bình và phố bliih. Nói như thế lã chú trọng phé binh minh trưổc. phé binh người sau. phẻ binh minh lá chinh, phé bình ngưởi lả phụ.” (Báo Quân dậi nhân ơàn. số 15. ngáy 'l 5.1951). / / 7
 4. ỵ3 đội chưa ă n cơm, cán bộ kh ỏ n g được kêu mìììh đ ó i Bộ dội chưa đủ áo mậc, cán bộ không được kêu niinh rét. Bộ đội chưa d ủ chỗ ở, cán bộ kìiông được kèu m ình HÓ C H Ì M Ỉ S Ỉ Ĩ TO À N 7’Ậ/'. tập 6. tr.72 Lci Nqưòi noi vợi cán bỗ quản đòi tại hôi nqhi kiểm thảo Chiến dích đvđng $ó i8 (Báo Ouân dôi nhàn dàn. sỏi 15. ngáy 4 5 1951)
 5. ề n n h ư nước, quân nh ư H Ó C ỉ ỉ ỉ M Ỉ N Ỉ Ỉ T O À N T Ạ P . táp 6. tr. 73 (5Ô) Trong bải nòi chuyên tại hội nghị kiểm thảo Chiến dich đường sô 13. báo Quần đôi ntìán dàn. sỏ’ 15. ngáy 4.5.1901,
 6. s l i ứ n g tôi là n h ữ n g kẻ chiến thắng hiện lại củn^ n h ư trong tương lai, vì con đường của chúng tỏi iược học th u yết v ĩ đại CIỈO chủ nghĩa Mác - ỉjèìnìi soi f ĩ Ó C ỉ ỉ i M I N H T O À N T Ậ P . t ậ p 6. tr. 183 Tron-, bài báo dải ' Bon dè quốc cướp nùổckhỏng bao gtd có th ể nô dỉCh iàn tóc Việỉ Nãm anh dùng'\ viếl cho lạp chi quốc tô Vì một n én 'Ỏ3 binh lẩ u ơ á i. vì m ó t n ển d á n ch ù n ỉĩán d á n . ki bút d a n h là t)lN. Mgươi đd kẻl thúc bằng rnột cảu như váy (Tạp chi Vì một nền hỏa iinhlảudái, về mõi nển dán chú nhándàn. sô fa ngáy 4 4.1952).
 7. C « ự c h ọp b à n l ể c h iế n d ịc h D iệ n B tẻtì P h ũ ( I 9 5 ^ .
 8. ỏi ít, như ng nói CỈIO thâm Ếhíữf nói cho chắc chắn th ỉ quần c h ú n g thích H ổ C H Í M ĨM i TO ÀN T Ậ P . tập 6, tr.449 ifu, ‘ Cáu (rong hãi "Cách viết', bãi giảng tai iớp chình Dàng trung ương, ngây 17.8.1953 Ngưòi cỏn nói: ‘ Muốn nói gỉ phàichuẩn bị Irưởc. Cách viết vá cách nói dại kháỉ như thế." (Theo bãi in trong sách Càch viết. Hội nhũng nhá viết báo Viét Nam xuât bân iấn Hiứ hai. nàm 1955).
 9. //< í'
 10. ỉ dưỡng tư tưởng mới đ ể dánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tu y ệ t với con người củ đ ể trở thành con người m ớ i không p h ả i là m ột việc dễ dùng. Ỉ I Ổ C I Ị ị M I N H T O Á N T À P , t ậ p 6. t r. 4 7 2 Cáu tronp bài nôi lạ i buổi bế mạc lớp Chĩnh huấn cán bộ trí thửc ngáy ? 6 .9 .1953. (Bái Ì P I trổn báo Nhân Oân. sỏ' 142, tử ngây 16 đén ngãyỉíO. I0.19ÒJ).
 11. ổc cái tốt thì khó, vi n h ư người ta leo ĨIÚỈ, phải uất vả, khó nlìọc mới lên dến đhiÌL Học cái xấu thi dễ, n h ư ở trẽn đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực I I Ó C H Ỉ M Ỉ N H T O À N T Ậ P . t ậ p 7. ír.39 Trích trong bài nói chuyện cùa Ngưòi với bộ đội. cổng an vá cân bộ trưóc khl váo liếp quản thủ dỏ (ỉháng 9 nàm 1945). Người còn nói: ‘ Mấy năm khãno chiến, các cò. cãc chú đã học điíỢC nhiéu đửc tinh tốỉ Vé xuồi. nhát lả thành thỉ. sẻ có nhiểu ngưới phức ỉap. nhiếu thi) quyến rũ mintì vào thói xấu." (Bài in Irong sách Chù tịch Hố ChỉMmh VỚI ngánh cỏng an nhân ơân Vỉệt Nam Viện ngh én cửu Klioa học cống an. Í980).
 12. M í í C h t M i n h n ó i c h u y i n t ợì ĐẴn t í u n g í í ' 5 C h u tịch H ồ C h í
 13. ric vua H ù n g d ã có công d ự ìig nước, Bác cháu ỉa p h ải cù n g n h a u g iữ láy mỉớc."^' Báo Nhân cỉán ra ng^y 29.-1.1969 Iroiq lớinóichuyén cùfl Ngỉròi với cán bỏ Pai Doãn OUtin Tiẻn T r iC h Phoncg ta Đén Hùng Irưởc ngừy tiếp Quàn ỉhù (5Ô Hả Nội (í9 .9.1954). / ./ /
 14. ìi ki ở đ ịa vị nào, làm CỎỈIỊỊ tác gi, chú n g ta đều là đ ầ y tớ củữ nh ă n dán. Cơm c h ú n g ta ăn, áo chúng ta mặc, cật liệu chúng iơ dùng, đều do niổ hôi nước m ắ t C ỉ lơ n h á n dớn mà ra. Vi vậy chúng ta phơi đền bù x ứ n g dáng CÌIO nhân H Ó C ỉ ỉ ỉ M Ĩ N H T O Á N T Ậ P , t ậ p 7, tr. 76 Noi chuyện với anh chị em công chửc Uiù đố. sau 8 năm xa cách vi khárụj chiến. ncỊáy 30.11 1954. Ngưởi nhấn manh 3 điểm: đoàn kết. tAng t»âng suất cõn^ lác vả học lập (Theo bài in trẻn bảo Nhản Dàn. sổ ìị/tìnqay;^ 1 2 /9 S4 ).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản