Danh sách các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.237
lượt xem
38
download

Danh sách các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

  1. Asian Turtle Program, PO Box 179, Office # 1302, Thanh Cong Tower, 57 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi. Tel; +84(04)3514 9750 11th March 2010 Danh s¸ch c¸c loµi rïa c¹n vµ rïa n−íc ngät cña ViÖt Nam N§ 32 S¸ch ®á S¸ch §á C«ng −íc 2006) (2006) Hä rïa c¹n Tªn th−êng gäi IUCN ViÖt Nam CITES N§ 59 (2009 (2009) (2007 (2007) (2009 (2009) 2005) (2005) Hä rïa ®Çu to Platysternon megacephalum Rïa ®Çu to EN EN II II B Hä Rïa §Çm Cuora amboinensis Rïa hép l−ng ®en VU VU II Cuora galbinifrons Rïa hép tr¸n vµng MiÒn B¾c CR EN II Cuora bourreti Rïa hép tr¸n vµng MiÒn Trung CR EN II Cuora picturata Rïa hép tr¸n vµng MiÒn Nam CR EN II Cuora mouhotii Rïa sa nh©n EN II Cuora trifasciata Rïa hép ba v¹ch CR CR II IB Cyclemys tcheponensis Rïa ®Êt Sªp«n LR Cyclemys pulchristriata Rïa ®Êt Pul-kin LR Geoemyda spengleri Rïa ®Êt Spengle EN III Heosemys grandis Rïa ®Êt lín VU VU II II B Heosemys annandalii Rïa r¨ng EN EN II II B Malayemys subtrijuga Rïa ba gê VU VU II Mauremys annamensis Rïa Trung bé CR CR II II B Mauremys mutica Rïa c©m EN II Mauremys sinensis Rïa cæ säc EN III Sacalia quadriocellata Rïa bèn m¾t EN III Siebenrockiella crassicollis Rïa cæ bù VU II Hä rïa nói Indotestudo elongata Rïa nói vµng EN EN II II B Manouria impressa Rïa nói viÒn VU VU II II B Hä rïa mai mÒm Amyda cartilaginea Ba ba Nam bé VU VU II Palea steindachneri Ba ba gai EN VU III Pelochelys cantorii Gi¶i EN EN II Pelodiscus sinensis Ba ba tr¬n VU III Rafetus swinhoei Rïa Hoµn KiÕm CR CR III Rïa biÓn Dermochelys coriacea Rïa da CR I I Caretta caretta Rïa biÓn ®Çu to EN I Chelonia mydas §åi måi døa EN I I Eretmochelys imbricata §åi måi CR I I Lepidochelys olivacea Qu¶n ®ång VU I I Rïa ngo¹i nhËp Trachemys scripta elegans Rïa tai ®á

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản