Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 12 năm 2009 - 2010

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
439
lượt xem
111
download

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 12 năm 2009 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 12 năm 2009 - 2010', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 12 năm 2009 - 2010

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 12 TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT NĂM 2009-2010 Môn thi: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề HƯỚNG DẪN CHẤM THI Bản hướng dẫn gồm 03 trang A. Hướng dẫn chung 1. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định. 2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong tổ chấm thi. 3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 điểm ( lẻ 0,25 điểm làm tròn thành 0,50 điểm; lẻ 0,75 điểm làm tròn thành 1,00 điểm ). B. Đáp án và thang điểm Câu Đáp án Điểm Câu I 1) Tªn c¸c tiÕt: 2,0 (6 A ­ Xu©n ph©n ­ MÆt trêi lªn thiªn ®Ønh t¹i XÝch ®¹o lÇn thø  điểm ) nhÊt trong n¨m. B ­ H¹ chÝ ­ MÆt trêi lªn thiªn ®Ønh t¹i ChÝ tuyÕn B¾c. C ­ Thu ph©n­ MÆt trêi lªn thiªn ®Ønh t¹i XÝch ®¹o lÇn thø  hai trong n¨m. 2,0 D ­ §«ng chÝ­ MÆt trêi lªn thiªn ®Ønh t¹i ChÝ tuyÕn Nam. 2) TÝnh kho¶ng c¸ch (sai sè cho phÐp 01 ngµy): A→B: 93 ngµy B→C: 93 ngµy C→D: 90 ngµy D→A(n¨m sau): 89 ngµy * Tõ A→C  lµ  186 ngµy cßn tõ  C→A lµ 179  ngµy,  vËy  kho¶ng  c¸ch ngµy tõ A→C dµi h¬n kho¶ng c¸ch C→A lµ 7 ngµy. *   Gi¶i   thÝch:   Do   Tr¸i   §Êt   chuyÓn   ®éng   trªn   quü   ®¹o   h×nh  elip, MÆt Trêi n»m ë 1 trong hai tiªu ®iÓm nªn qu∙ng ®êng tõ  A→C dµi h¬n tõ C→A. MÆt kh¸c trªn quü ®¹o tõ C→A Tr¸i §Êt ë  gÇn MÆt trêi h¬n nªn chuyÓn ®éng nhanh h¬n  (cã thÓ vÏ h×nh  minh häa). A 2,0 C 3) TÝnh ngµy th¸ng (sai sè 01 ngµy): V× c¸c tiÕt cÇn tÝnh n»m gi÷a c¸c tiÕt ®∙ cho nªn cã thÓ  tÝnh nh sau: 93 LËp h¹     = 21/3 +   ngµy = ngµy 06/5 2 93 LËp thu    = 22/6 +   ngµy = ngµy 07/8 2 Câu II 90 LËp ®«ng  = 23/9 +   ngµy = ngµy 07/11 (2 2 1
  2. điểm ) 89 LËp xu©n  = 22/12 +   ngµy = ngµy 04/2 2 1) Tính năng suất lúa của nước ta qua các năm theo bảng số liệu trên. Câu III ( 1,25 đ ) (6 Năm điểm ) 1990 1995 1999 2003 2006 0,25 0,25 0,25 Năng suất (Tạ/ha) 31,8 36,9 41,0 46,4 48,9 ( Thí sinh tính đúng kết quả và đơn vị của mỗi năm cho 0,25 điểm ) 2)Nhận xét ( 0,75 đ ) -Năng suất lúa của nước ta từ 1990 đến 2006 liên tục tăng. -Tăng 17,1 tạ/ha, tăng 1,53 lần trong vòng 16 năm. -Đến năm 2006 năng suất lúa đạt 48,9 tạ/ha. 2
  3. 1) Ph©n tÝch sù ph©n ho¸ ®a d¹ng cña ®Þa h×nh ®åi nói 5,0 đ ­   §åi   nói   níc   ta   chiÕm   3/4   diÖn   tÝch,   ph©n   ho¸   ®a  (0,25 d¹ng. ) * Vïng nói §«ng B¾c  (1,0) ­ N»m ë t¶ ng¹n s«ng Hång, ®i tõ d∙y nói Con Voi ®Õn  vïng   ®åi   nói   ven   biÓn   Qu¶ng   Ninh,   lµ   vïng   ®åi   nói  0,25 thÊp.  ­ Næi bËt víi c¸c c¸nh cung lín. Tõ TB->ĐN cã c¸c c¸nh  0,25 cung   s«ng   G©m,   Ng©n   S¬n,   B¾c   S¬n,   §«ng   TriÒu.   Ngoµi  ra, cßn cã nói híng TB­§N (d∙y Con Voi, Tam §¶o). ­ §Þa h×nh cao vÒ phÝa b¾c, thÊp dÇn vÒ phÝa nam vµ  0,5 ®«ng   nam,   vïng   ®åi   ph¸t   triÓn   réng.   PhÝa   b¾c   cã   c¸c  ®Ønh cao trªn 1500 m (kÓ tªn nói vµ ®é cao) vµ mét sè  s¬n nguyªn  (kÓ  tªn).  Gi÷a, cã ®é cao kho¶ng 600 m; vÒ  (1,5) phÝa ®«ng, ®é cao gi¶m xuèng cßn kho¶ng 100 m. 0,25 * Vïng nói T©y B¾c ­ N»m gi÷a s«ng Hång vµ s«ng C¶, lµ vïng nói cao ®å sé  0,25 nhÊt   níc   ta   víi   nh÷ng   d¶i   nói   cao,   cao   nguyªn,   khe  s©u, ®Þa h×nh hiÓm trë.  ­ Híng nói: TB ­ §N (kÓ tªn mét sè d∙y nói). 0,25 ­ §Þa h×nh nghiªng dÇn tõ t©y b¾c xuèng ®«ng nam, cã  0,25 sù ph©n ho¸ râ: 0,25 Câu IV + PhÝa b¾c lµ nh÷ng d∙y nói cao (kÓ tªn). D∙y Hoµng  Liªn S¬n hïng vÜ, ®îc xem lµ nãc nhµ cña ViÖt Nam, víi  0,25 (3 điểm ) ®Ønh nói Phan­xi­p¨ng cao 3143 m.  (1,0) + PhÝa t©y vµ t©y nam lµ c¸c d∙y nói cao kÕ tiÕp nhau  (kÓ tªn c¸c d∙y nói vµ ®Ønh nói).  0,5 + ë gi÷a lµ c¸c cao nguyªn kÕ tiÕp nhau (kÓ tªn).  + Ngoµi ra, cßn cã nh÷ng ®ång b»ng nhá n»m gi÷a vïng  0,5 nói cao (Mêng Thanh, Than Uyªn, NghÜa Lé). * Vïng nói Trêng S¬n B¾c (1,25 ­ Tõ phÝa Nam s«ng C¶ tíi d∙y nói B¹ch M∙, lµ vïng nói  ) thÊp, phæ biÕn c¸c ®Ønh nói cã ®é cao trung b×nh kh«ng  0,25 qu¸ 1000 m, cã mét sè ®Ìo thÊp (kÓ tªn). 0,25 ­ Híng nói TB­§N. Cã hai sên kh«ng ®èi xøng. Sên §«ng  hÑp vµ dèc, cã nhiÒu nh¸nh nói ®©m ngang ra biÓn  (kÓ   tªn). 0,25 * Vïng nói vµ cao nguyªn Trêng S¬n Nam ­ Lµ vïng nói vµ cao nguyªn réng lín, hïng vÜ. ­ Trêng S¬n Nam gåm c¸c d∙y nói ch¹y theo híng TB­§N,  0,25 B­N, §B­TN so le kÕ nhau, t¹o thµnh "gê nói" vßng cung  «m lÊy c¸c cao nguyªn phÝa t©y. Hai ®Çu Trêng S¬n Nam  0,25 cao, ë gi÷a thÊp xuèng  (kÓ tªn mét sè ®Ønh nói vµ ®é   cao). ­ Cã hai sên kh«ng ®èi xøng. Sên §«ng hÑp vµ dèc, cã  nhiÒu nh¸nh nói ®©m  ngang ra biÓn (kÓ tªn) t¹o nªn c¸c  Câu V vòng vÞnh; sên T©y tho¶i. Cã mét sè ®Ìo thÊp (kÓ tªn). ( 3 điểm) ­ C¸c cao nguyªn n»m hoµn toµn vÒ phÝa t©y cña d∙y Tr­ êng S¬n Nam, réng lín vµ cã tÝnh ph©n bËc (kÓ tªn c¸c   cao nguyªn). *   §Þa   h×nh   b¸n   b×nh   nguyªn   §«ng   Nam   Bé   vµ   vïng   ®åi  trung du B¾c Bé 1,0đ ­   §«ng   Nam   Bé   lµ   n¬i   chuyÓn   tiÕp   tõ   cao   nguyªn   Nam  0,25 Trung Bé ®Õn ®ång b»ng s«ng Cöu Long, cã ®Þa h×nh ®åi  3
  4. gß   lî   sãng,  thÊp   dÇn  vÒ   phÝa   nam   vµ   t y  nam .  PhÇn  n © ti p   gi   víi   c¸c   cao   nguyªn   cã   ® é  cao   thay   ® æ i tõ   Õ ¸p   200­600 m ,  phÝa nam cã ® é  cao trung  b× nh tõ  20­200 m . 0,25 ­ Trung  du B¾ c Bé l  vï  ® åi µ ng  thÊp  (d íi  200 m ) ang  m 0,25 tÝnh chÊt chuyÓ n ti p  gi a ® ång b»ng vµ m i n nói. Õ ÷ Ò (Lu ý: NÕu thÝ sinh ph©n tÝch sù ph©n ho¸ ®a d¹ng cña  ®Þa h×nh ®åi nói kh«ng theo c¸c vïng nh  trªn, mµ ph©n  tÝch theo híng nghiªng, híng ®Þa h×nh, ®é cao, ®Æc ®iÓm  0,25 h×nh th¸i,... th× chØ cho 50% sè ®iÓm  tèi ®a cña ý nµy) 2) ¶nh hëng cña ®é cao ®åi nói ®Õn sù ph©n hãa ®Êt ­ §Þa h×nh níc ta chñ yÕu lµ ®åi nói thÊp, ®é cao díi  500 m chiÕm kho¶ng 70%, tõ trªn 500­1000 m chiÕm  kho¶ng 15%, trªn 2000m chØ chiÕm 1%. Do vËy, sù ph©n  hãa ®Êt theo ®é cao cã sù kh¸c nhau. ­ ë c¸c vïng ®åi nói thÊp, qu¸ tr×nh feralitic diÔn ra  m¹nh, ®Êt feralit chiÕm mét diÖn tÝch lín (kho¶ng 65%  diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn). ­ Tõ ®é cao 500­600 m ®Õn 1600­1700 m, nhiÖt ®é gi¶m,  lîng ma t¨ng, qu¸ tr×nh feralitic yÕu ®i, qu¸ tr×nh  tÝch luü mïn t¨ng lªn, cã ®Êt mïn vµng ®á trªn nói  (cßn gäi lµ ®Êt mïn feralit). ­ Trªn 1600­1700 m, quanh n¨m thêng m©y mï l¹nh Èm,  qu¸ tr×nh feralitic bÞ chÊm døt hoµn toµn, cã ®Êt mïn  th« trªn nói cao (®Êt mïn alit trªn nói cao). Thëng 0,25 ®iÓm, nÕu thÝ sinh nªu ®îc gi¸ trÞ kinh tÕ  cña mét sè vïng ®Þa h×nh  * Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ mçi vïng (0,5) * Gièng nhau (1,0) ­ §« thÞ cña hai vïng ®Òu cã quy m« trung b×nh vµ nhá  0,25 ­ Mçi vïng chØ cã 1 ®« thÞ quy m« 20 ­ 50 v¹n ngêi (Th¸i  0,25 Nguyªn vµ Bu«n Ma Thuét) 0,25 ­ §Òu cã mét sè chøc n¨ng:+ Hµnh chÝnh + C«ng nghiÖp +  0,25 Chøc n¨ng kh¸c (1,5) ­ M¹ng líi tha, ph©n bè ph©n t¸n 0,75 * Kh¸c nhau * Trung du & miÒn nói B¾c Bé (so víi T©y Nguyªn) ­ VÒ quy m«: tuy nhiÒu h¬n vÒ sè lîng ®« thÞ, nhng l¹i  nhá h¬n vÒ quy m« d©n sè.  ­ VÒ ph©n cÊp ®« thÞ: cã 3 ®« thÞ lo¹i 2 (ViÖt Tr×, H¹  Long,Th¸i Nguyªn), cßn l¹i lµ lo¹i 3­4 ­ VÒ chøc n¨ng: cã 4 ®« thÞ víi chøc n¨ng lµ trung t©m  c«ng nghiÖp (Th¸i Nguyªn, ViÖt Tr×, H¹ Long, CÈm Phả 0,75 ­   VÒ   ph©n   bè:   TËp   trung   dµy   h¬n   ë   trung   du   vµ   ven  biÓn. C¸c vïng cßn l¹i, mËt ®é ®« thÞ tha. * T©y Nguyªn (so víi Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé) ­ VÒ quy m«: sè lîng ®« thÞ Ýt h¬n, nhng lín h¬n vÒ  quy m« d©n sè. ­ VÒ ph©n cÊp: cã 2 ®« thÞ lo¹i 2 (Bu«n Ma Thuét, §µ  L¹t), cßn l¹i lµ lo¹i 3 vµ 4.  ­ Chøc n¨ng c«ng nghiÖp h¹n chÕ, chØ lµ c¸c ®iÓm c«ng  nghiÖp, cha cã trung t©m c«ng nghiÖp. ­ Ph©n bè t¬ng ®èi ®Òu h¬n theo l∙nh thæ. Thëng 0,25 ®iÓm, nÕu thÝ sinh dù b¸o ®îc xu híng  ph¸t triÓn cña c¸c ®« thÞ trong hai vïng. 4
  5. 1)Vẽ biểu đồ: biểu đồ kết hợp: cột chồng ở giá trị tuyệt đối và đường (các 1,5 đ loại, dạng khác không tính điểm) -Yêu cầu: Tỉ lệ biểu đồ thích hợp, chính xác về số liệu trên biểu đồ, chính xác về khoảng cách năm, có tên biểu đồ, có chú giải, đảm bảo tính thẩm mỹ. -Trừ điểm: thiếu hoặc chưa đầy đủ, chính xác thì trừ 0,25 đ/mỗi yêu cầu 2) Nhận xét và giải thích 1,5 đ -Dân số tăng nhanh (có số liệu đã xử lí để minh họa) 0,25 -Dân thành thị cũng tăng mạnh (có số liệu đã xử lí để minh họa) 0,25 -Tốc độ tăng dân số có xu hướng giảm dần (có số liệu đã xử lí để minh họa) 0,25 -Do dân số đông nên tuy tốc độ có giảm nhưng số dân tăng thêm vẫn lớn 0,25 -Do đô thị hóa, công nghiệp hóa nên số dân thành thị tăng cả về quy mô và tỉ 0,25 trọng -Tốc độ tăng dân số giảm do thực hiện có kết quả công tác DS-KHHGĐ. 0,25 ---- HẾT ---- 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản