ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 17

Chia sẻ: Meomeo Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

2
1.437
lượt xem
241
download

ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án thi violympic - lớp 5 vòng 17', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 17

  1. ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 17- Đề 3 Điền số thích hợp 1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ? % . ( 51 % ) 2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có ? h/s . ( 40 ) 3/ Trường có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 80 bạn. Trường có ? h/s . ( 640 ) 4/ Trường có 72,5 % h/s G; 20 % K; còn 45 em TB. Trường có số h/s G là… ( 435 ) 5/ Lớp có 80 % h/s G. Nếu có 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 90 %. Số h/s G là ?( 32 ) 6/ 75 % của một số là 91,2 thì số đó là : ….. ( 121,6 ) 7/ 1,25 % của một số là 36 thì số đó là : ….. ( 2880 ) 8/ HHCN có D = 5 m, R = 2,4 m, h = 0,5 m thì Sxq, Stp = ? dm2. ( 740dm2; 3140dm2 ) 9/ Hình tròn có P = 75,36 dm ; S = ? dm2 . ( 452,16 dm2 ) 10/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ? ( 192 ) 11/ Tổng 2 số là 215. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ I = ?
  2. ( 129 ) 12/ Hình tròn có r tăng 20 % thì P tăng ? % . ( P tăng 20 % ) 13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 38,88 đ/v. A = ? ( 4,32 ) 14/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 562,122đ/v. A = ? ( 5,678 ) 15/ Hình tròn có r tăng 2,5 lần thì P tăng ? lần . ( P tăng 2,5 lần ) 16/ Hình lập phương có a = 2,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm2 . ( 25 dm2; 37,5 dm2 ) 17/ Hình tròn có r giảm 20 % thì S giảm ? % . ( S giảm 36 % ) 18/ Hình tròn có r = 13,5 cm ; P = ? cm . ( 84,78 cm ) 19/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 22,14 đ/v .A = ? ( 24,6 ) 20/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 135,531 đ/v .A = ? ( 136,9) 21/ Hình tròn có r = 1,2 dm ; S = ? dm2 . ( 4,5216 dm2 ) 1 1 22/ Hiệu 2 số là 186,8. Biết số thứ I = số thứ II. Số lớn = ? ( SL= 5 7 653,8 ) 3 2 23/ Hai kho có 199,5tấn. Lấy kho thứ I và kho thứ II thì 2 kho còn = 4 3
  3. N. ( I=114 ) 3 2 24/ Kho A hơn B 24,5 tấn. Lấy kho A và kho B thì 2 kho còn = N. 4 3 ( A= 98 ) 25/ Tổng 2 số là 74,7. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 4. Số thứ II = ? ( 41,5 ) 1 1 26/ Hiệu 2 số là 35,8. Biết số thứ I = số thứ II. Số bé = ? ( SB= 53,7 ) 5 3 3 3 27/ Hiệu 2 số là 19,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số lớn = ? ( SL= 4 5 97,5 ) 28/ Tổng 2 số là 230. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ II = ? ( II=92; I=138 ) 29/ Hiệu 2 số là 44,4. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 2. Số thứ II = ? ( 74 ) 30 Tổng 2 số là 86,1. Số thứ I x 4 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 36,9 ) 1 1 31/ Tổng 2 số là 101,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 3 4 43,5 ) 2 2 32/ Tổng 2 số là 86. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 3 5 32,25 ) 33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=2029,09 .A = ?( 20,09 )
  4. 34/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A+B=21,725 .A = ?( 19,75 ) 1 3 35/ Tổng 2 số là 192. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 4 8 115,2 ) 36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=273,35 .A = ?( 24,85 ) 37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,04 đ/v .A = ? ( 13,56 ) 3 3 38/ Tổng 2 số là 197,1. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 4 5 87,6 ) 1 2 39/ Hiệu 2 số là 64,2. Biết Số thứ I = Số thứ II . Số thứ I = ? 4 5 ( 171,2 ) 40/ Theo KH sx 10 000s/p. Nhưng đã s/x được 10 500 s/p. Vượt mức ? %. ( 5 % ) VÒNG 17- Đề 4 Điền số thích hợp 1/ Hình tròn có r = 7,5 dm ; P = ? dm ; S = ? dm2 . ( 47,1 dm; 176,625
  5. dm2 ) 2/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ? (V19-20) ( 192 ) 3/ Hình tròn có P = 109,9 dm ; S = ? dm2 . ( 961,625 dm2 ) 4/ Hình tròn có r giảm 25 % thì P giảm ? % . ( P giảm 25 % ) 5/ Hình lập phương có a = 4,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm2 . ( 81 dm2; 121,5 dm2 ) 6/ Hình lập phương có a giảm 20% thì Stp giảm ? % . ( 36 % ) 7/ HHCN có D = 3 m, R = 24 dm, h = 12 dm thì Sxq, Stp = ? m2. ( 12,96m2; 27,36m2 ) 8/ 60 % của một số là 1995 thì số đó là : ….. ( 3325 ) 9/ 2,5 % của một số là 2 thì số đó là : ….. ( 80 ) 10/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,13 đ/v. A = ? ( 13,57 ) 11/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 1387,98 đ/v .A = ? ( 14,02 ) 12/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 180,81 đ/v .A = ? ( 200,9 ) 13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 244,332 đ/v .A = ? ( 246,8 )
  6. 14/ Lớp có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp có ? h/s . ( 32 ) 15/ Lớp có 81,25% h/sG.Nếu có 4 em G nữa thì số h/sG chiếm 93,75%.Số h/sG là ?( 26 ) 16/ Hiệu 2 số là 19,5. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ? ( 292,5 ) 17/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ? ( 50 ) 18/ Trường có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 150 bạn. Trường có ? h/s . ( 1000 ) 19/Trường có 75% h/sG. Nếu có 75emG nữa thì số h/sG chiếm 80%. Số h/s G là?( 1125 ) 20/ Hình tròn có r = 3,5 dm ; S = ? dm2 . ( 38,465 dm2 ) 21/ Hiệu 2 số là 48,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 72,9 ) 1 2 22/ Hiệu 2 số là 6,4. Biết Số thứ I = Số thứ II . Số thứ I = ? ( 25,6 ) 2 3 23/ Hiệu 2 số là 49,5. 12,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ? ( 72 ) 2 2 24/ Hiệu 2 số là 148. Biết số thứ I = số thứ II. Số bé = ? ( SB=222; 3 5 SL=370 ) 2 1 25/ Hiệu 2 số là 14,2. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( 71 ) 5 3
  7. 1 1 26/ Hiệu 2 số là 222,3. Biết số thứ I = số thứ II. Số lớn = ? 2 5 ( SL=370,5 ) 1 1 27/ Hiệu 2 số là 86,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số bé = ? 3 4 ( SB=259,5 ) 28/ Tổng 2 số là 57,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ II = ? ( 36 ) 29/ Tổng 2 số là 124,5. Số thứ I x 2 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 74,7 ) 1 1 30/ Tổng 2 số là 112,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 2 3 45 ) 1 1 31/ Tổng 2 số là 203,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ II = ? ( II= 5 6 111 ) 32/Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số mới lớn hơn 76,14đ/v.A = ?( 8,46 ) 33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số mới nhỏ hơn 75,51đ/v.A = ?( 83,9 ) 34/Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số mới nhỏ hơn 41,085đ/v.A = ?( 41,5 ) 35/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=500,94 .A = ?( 45,54 )
  8. 36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=95,546 .A = ?( 0,946 ) 37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A+B=249,268 .A = ?( 246,8 ) 38/ Tổng 2 số là 328,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ? ( I=146; II=182,5 ) 1 2 39/ Hai kho có 195 tấn. Lấy kho thứ I và kho thứ II thì 2 kho còn = 2 3 N. ( I= 78 ) 4 5 40/ Kho B hơn A 22,5 tấn. Lấy kho A và kho B thì 2 kho còn = N. 5 6 ( A= 112,5 )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản